Skip to Content

Teaching

Teaching

Studentevaluering med fem-minutters lapper

Fem-minutters lapper egner seg godt til underveisevaluering av undervisningen, og gir studentene anledning til fritt å kommentere sin studiesituasjon. Det anbefales at slike evalueringer legges midtveis i emnet og på et tidspunkt der studentene har rukket å gjøre seg noen erfaringer. Det bør samtidig være nok tid igjen av emnet til at det er mulig å følge opp resultatene og foreta justeringer underveis slik at studentene opplever resultater av evalueringene. Sett av tid til evalueringen i undervisningen, gjerne på begynnelsen av undervisningen.

Blankt ark

Den enkleste formen for fem-minutterslapper er å dele ut et A4-ark til studentene hvor studentene deler arket i to med tegnene +(pluss) i den ene kolonnen og - (minus) i den andre kolonnen . Studentene skriver hva som har fungert fint og som bør beholdes under plusstegnet og hva som ikke har fungert, og som bør endres under minustegnet. Eventuelt kan du be om en oppsummering i form av en setning om hele undervisningen, eller ved å gi en karakter, med skala 1-6.

Ark med korte og få spørsmål

En litt mer avansert form for fem-minutterslapper er å utforme spørsmål til studentene skal svare på. Det anbefales å formulere så få spørsmål som mulig (maks 5) innenfor det temaet man ønsker å belyse.

Eksempler på generelle/åpne spørsmål kan være:

  • Fortsett med – gjør mer av:
  • Forbedre – gjør mindre av:
  • Dette har jeg lært/hatt utbytte av:
  • Dette savner jeg:

Eksempler på mer avgrensede/lukkede spørsmål kan være:

  • Er det samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelsene for emnet og de arbeidsformer det er lagt opp til i undervisningen?
  • Hvis ja, er det arbeidsformer vi skal fortsette med?
  • Hvis nei, hva bør gjøres for å få til bedre samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelsene og arbeidsformene i undervisningen?
  • Hva har så langt vært din mest lærerike erfaring i tilknytning til dette emnet?
  • Hvordan vil du vurdere tilgjengeligheten på praktisk informasjon og hjelp i startfasen av dette emnet?

Mal for tidlig tilbakemelding

Et alternativ til fem-minutters lapper er å bruke denne malen for tidlig tilbakemelding, som har tre spørsmål studentene kan svare på. Malen kan brukes som den er, eller tilpasses ditt behov som emneansvarlig.
Last ned malen
chatbot-portlet