Skip to Content

Administrative support

Administrative support

Reservasjon mot offentlig søkerliste

Offentleglova § 25 gir anledning til å gjøre unntak fra offentlig innsyn i saker som gjelder ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste.

Bestemmelsenes 2. ledd sier at dette ikke gjelder såkalt offentlige søkerlister. 2. ledd, 3. setning gir likevel anledning til unntak fra innsyn i offentlig søkerliste dersom en søker ber om å unntas.

Bestemmelsen gir oss anledning til, men ingen plikt til, å unnta opplysninger om en søker fra offentlig søkerliste. Vi skal foreta en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Denne vurderingen skal ta hensyn til

  • allmennhetens interesse for innsyn
  • rekrutteringshensyn
  • personvernhensyn

Allmennhetens interesse for innsyn vil gjerne avhenge av stillingens art. Dersom det dreier seg om en ledende stilling så skal det mer til for at en anmodning om unntak bør tas til følge. Her skal det særlige grunner til fra søkers side – for eksempel at vedkommende er selvstendig næringsdrivende og risikerer å lide økonomisk tap dersom det blir kjent at han/hun er jobbsøker, eller er leder i en virksomhet under omstilling og offentliggjøring kan skape uro i virksomheten.

Sivilombudsmannen har uttalt at det skal mere til for å unnta en leder i en offentlig virksomhet enn en som kommer fra privat sektor.

Ønske om å unntas fra offentliggjøring for å unngå ubehag i forhold til nåværende arbeidsgiver er normalt ikke grunn god nok til at vi skal ta en anmodning til følge. Dersom særlige personvernhensyn gjør seg gjeldende som tilsier at innsyn kan medføre mer konkrete skader eller ulemper, for eksempel der noen har skjult adresse og telefonnummer på grunn av tidligere overgrep e.l., vil det kunne stille seg annerledes.

Det er altså viktig at en anmodning om å unntas fra den offentlige søkerlisten vurderes konkret. For å kunne gjøre dette er det viktig at saken er så godt opplyst som mulig. Det er et obligatorisk felt i rekrutteringssystemet Varbi at man må oppgi en begrunnelse dersom man krysser av for at man ønsker å unntas fra søkerlisten. Der står det også at det ikke er sikkert at en anmodning blir tatt til følge og søker blir da bedt om å oppgi om søknaden skal opprettholdes selv om anmodningen blir avslått.

Offentlig søkerliste generes automatisk i Varbi og denne må, umiddelbart etter søknadsfristens utløp, gjennomgås og eventuelle anmodninger om unntak fra offentlig innsyn realitetsbehandles. Ved behov må søker kontaktes for mer utfyllende informasjon/begrunnelse.

Dersom søker ikke på forhånd har oppgitt om søknaden opprettholdes selv om anmodningen avslås, må vedkommende kontaktes og gis anledning til å trekke søknaden.

chatbot-portlet