Utskrift | Brukerstøtte IT - Ansatt

Printing

Printing

OsloMet use print system named Pullprint

Printer service

Service

 • Contact the supplier, see the service telephone number on the printer in question.
 • Remember to state the printer's number.

Toner

 • Delivered automatically, but can be ordered directly from the supplier, see the service telephone number on the printer.
 • Remember to enter the printer's number.

Install a printer

Printer service for employees

 1. Printer overview on campus
 2. Order toner and service for printere
 3. Multi-function printers (MFP) and regular printers
  1. Set a default printer
  2. Add a regular printer
  3. About printer types and locations
  4. Copying
  5. Scanning
 4. Checklist in case of printing problems
 5. What is Pullprint?

1. Printer overview on campus

You choose when and where to retrieve your printout by going to one of the printing points. This only applies to Pullprint printers with mounted card readers.

Pickup deadline within 24 hours

Documents sent to the Pullprint queue will remain for 24 hours before being deleted from the Safecom server.

2. Order service and toner for printers

The printer service is provided by the supplier. Ricoh and Sharp printers, i.e. multi-function printers (MFP), are marked with the contact information needed to order the service.

 • Remember to state the printer number / individual number of the printer when contacting the supplier service.

Toner cartridges should be delivered automatically by the supplier before they run out, but they can also be ordered directly by phone if necessary. See the contact information of the various suppliers.

Contact Ricoh

Service telephone: 22 58 78 00

E-mail: kundesenter@ricoh.no

Contact Sharp

Service telephone: 23 17 09 60

Service / toner for local printers

IT-servicedesk does not provide service or toner change for local printers located in the offices.

 • The department / unit is responsible for the local printers, and the unit must contact the service / toner supplier itself.

3. Multi-function printers (MFP) and regular printers

All Ricoh printers with card readers support colour printing, but only multi-function printers (MFP) support A3 paper size, scanning and copying.

These services are available on multi-function printers:

 • Printing - from PC to paper
 • Copying - from paper to paper
 • Scanning - from paper to PC

Fax is not available on our multi-function printers.

Please contact one of the receptions on campus to send faxes.

3.1 Set the default printer

 1. Search for "Printers" (or "Skriver" if the language on your PC is Norwegian) in the search bar in the taskbar.
 2. Select "Printers & scanners
 3. Click: "Add a printer or scanner"
 4. Find "Pullprint on print" in the list of printers.
 5. Click on "Add device" - Pullprint is set as the default printer.

Skjermbilde: Legg til printer

3.2 Add a regular printer

There are also other local printers in addition to Pullprint. Search for, and install a local printer as described below:

Add a regular printer for Windows 10:
 1. In the search box type: "Printer" - to install another printer (local printer) at OsloMet.
 2. Select: Advanced printer setup

Skjermbilde: Søk etter "printer" velg Advanced printer setup

 1. Find: Local printer / printer in your building / floor.
  1. Building-Room / Location: e.g. FG5-FG103.
  2. Explanation: The printer is located in Falbesgate 5, room 103, i.e. ground floor, room 103.
 2. Click: Next
 3. The printer is then installed.

Skjermbilde: Finn ønsket printer i oversikten

4. Complete installation

 • Skjermbilde: Avslutt installering av vanlig skriver.

3.3 About the printer types and their locations

3.3.1 Printer types
A. MFP

Multi-function printers (MFP) by Ricoh or Sharp; copy, scan and print.

Many MFP printers are equipped with the Pullprint function, i.e. they have card readers that authenticate the users before letting them choose what to do.

B. Pullprint

Pullprint printers allow you to copy, scan and print. However, they require the use of access cards that must be scanned on the card reader attached to the printer.

A pullprint print queue is a queue consisting of several printers available throughout Campus.

The pickup deadline for printouts is within 24 hours at one of the printing points:

Printer overview in PilestredetPrinter overview in Kjeller

3.3.2 Printer Location

The location of the printer is stated as follows: P46-PA497 MFP

 • Building: P46 indicates Pilestredet, building 46
 • Wing: The letter code after the hyphen (-) stands for the wing in the building, e.g. the PA wing
 • Floor: the first number indicates the floor, e.g. 4th floor in PA_4_97

3.4 Copying

Multi-function printers (MFP) can also be used for copying.

 • Copy: Press the Copy button in the top left corner, next to the display. Use the MFP as a regular photocopy machine.

Contact itservicedesk@oslomet.no  in case of difficulties.

3.5 Scanning

Multi-function printers (MFP) can also make scans and copies.

 1. Scanning: scan your card on the card reader for authentication. Select E-mail on the display. Only the feeder on the top can be used for scanning.
 2. The sender and recipient is yourself.
 3. You will receive a PDF, or any other format you choose, as an email attachment. This may take some time.

4. Checklist in case of errors

Points that you should review in case of printing problems before contacting the IT service desk. In case of errors with a Ricoh printer, contact Ricoh’s service telephone.

4.1 PC without attached printer

All OsloMet's PCs should have Pullprint installed. If you are using an OsloMet PC without Pullprint, you can install it here.

If this doesn’t solve the problem, inform the IT service desk by e-mail: itservicedesk@oslomet.no

4.2 Empty toner

If a printer is out of toner, contact the service telephone of the printer in question, e.g. Ricoh, see Order Toner.

4.3 Out of paper

If a printer is out of paper, contact the administration at your department / unit. This is the department's responsibility.

4.4 Printing large files / several pages

If you need to print several pages, we advice you to test the printer first by printing only the first page. If it comes out fine, you can print the remaining pages.

4.5 Split up large printing jobs

You may also want to divide large printing jobs into several parts. E.g. by first printing pages 1-50, then pages 51-100.

4.6 No access to printer

If you do not have access to the printer on your machine, you must add it again.

If you have recently changed your password, you will not be able to access the printer(s) added to your personal computer (PC / Mac). The message usually reads “Server offline”. In this case you must add the printer again. Go to the printer intallation guides.

5. What is Pullprint?

Pullprint are printers equipped with a card reader that authenticates the students’ and employees’ admission cards.

The print queue is called Pullprint and consists of a network of printers. The printout can be obtained from any one of these.

Pullprint is the actual printing part of Safecom; the printing and payment system used at OsloMet.

Skjermbilde: Hvordan Pullprint-systemet er organisert til skrivere

 • Installere skriver/printer

 • Behov for printer på hjemmekontor?

  Avklar ditt behov med nærmeste leder. Innkjøp av privat printer til hjemmekontor kan gjøres ved utgiftsrefusjon. OsloMet dekker 50% av utgiftene, inntil 1500,-.

  Har du primært behov for å lese korte artikler, rapporter o.l. anbefaler vi at du velger en rimelig printer (maks 1500-2000,-) fra et kjent merke som (HP, Canon, Epson).

  NB! IT-servicedesk har dessverre ikke mulighet til å utføre innkjøp, oppsett og support eller forsyning av blekk/toner til printere på hjemmekontor.

 • Printerservice

  Service

  • Kontakt leverandør, se servicetelefon på printer.
  • Husk å oppgi printernummer.

  Toner

  • Leveres automatisk, men kan bestilles direkte fra leverandør, se servicetelefon på printer.
  • Husk å oppgi printernummer.
 • Skriveroversikt på campus

  Man velger selv når og hvor man henter utskriften ved å gå til et av utskriftspunktene. Gjelder kun Pullprint-skrivere med montert kortleser.

  Hentefrist innen 24 timer

  Utskrift sendt til Pullprint-kø blir liggende i 24-timer før den slettes på print-serveren.

 • Multifunksjonsprintere (MFP) og vanlige skrivere

  Alle Ricoh-maskiner med kortleser støtter fargeutskrift, men kun multifunksjonsprintere (MFP) støtter A3-papirstørrelse, skanning og kopiering.

  Disse tjenestene er først og fremst tilgjengelig på multifunksjonsprintere:

  • Utskrift – fra PC til papir
  • Kopiering – fra papir til papir
  • Skanning – fra papir til PC

  Sette standardskriver / Set default printer

  1. Søk etter "Printers"(eller "Skriver" dersom språk på din PC er Norsk) fra søkefeltet på oppgavelinjen.
  2. Velg "Printers & Scanners" i trefflisten.
  3. Under Printers & Scanners: Klikk på "Add a printer... "
  4. Finn "Pullprint on print" i listen over printere.
  5. Klikk på "Add device" – Pullprint blir satt som standardskriver.

  Skjermbilde: Legg til printer

  Legge til vanlig skriver

  Det finnes andre lokale skrivere utenom Pullprint. Du kan lete opp og installere en lokal skriver på følgende måte.

  Legge til vanlig skriver for Windows 10:  
  1. Søk i søkefeltet: "Printer" - for å installere annen skriver (lokal printer) på OsloMet.
  2. Velg: Advanced printer setup

  Skjermbilde: Søk etter "printer" velg Advanced printer setup

  1. Finn: Lokal skriver/printer i ditt bygg/etasje.
   1. Bygg-Rom/Plassering:  eks. FG5-FG103.
   2. Forklaring: Skriveren er lokalisert i Falbesgate 5, rom 103, dvs. 1. etasje, rom 103.
  2. Klikk: Next
  3. Skriveren blir deretter installert.

  Skjermbilde: Finn ønsket printer i oversikten

  4. Avslutt installering:

  Skjermbilde: Avslutt installering av vanlig skriver.

  Om skrivertyper og plassering

  Forklaring om skrivertyper
  A. MFP

  Multifunksjonsprinter (MFP) av merke Ricoh eller Sharp; kopiere, skanne og skrive ut.

  Mange MFP-skrivere har Pullprint-funksjon, det vil si at de har kortleser påmontert der brukere autentiserer seg før de velger hva de skal gjøre.

  B. Pullprint

  På Pullprint kan du kopiere, skanne og skrive ut. Den krever imidlertid bruk av adgangskort som avleses på en påmontert kortleser på skriveren.

  En pullprint-utskriftskø er en kø med mange printere tilgjengelig på hele Campus.

  Fristen for å hente utskrift er 24 timer på et av utskriftspunktene:

  Skriveroversikt på PilestredetSkriveroversikt på Kjeller

  Forklaring om skriverplassering

  Plassering av skrivere er følgende: P46-PA497-MFP

  • Bygg: P46 står for Pilestredet og bygning 46
  • Fløy: Bokstavkoden etter bindestrek (-) står for fløyen i bygget, eksempelvis fløy PA
  • Etasje: Første tall står for etasje, eksempelvis 4. etasje i PA_4_97

  Kopiering

  På multifunksjonsprintere (MFP) kan man også kopiere.¨

  • Kopiering: Trykk på knappen Kopi /  Copy øverst til venstre ved siden av displayet. Bruk den som en vanlig kopimaskin.

  Ta kontakt med itservicedesk@oslomet.no ved problemer.

  Skanning

  På multifunksjonsprintere (MFP) kan man også skanne og kopiere.

  1. Skanning: Dra kortet på printeren for autentisering. Velg E-post /  E-mail i displayet. Det er kun materen på toppen som kan brukes ved skanning.
  2. Avsender og mottaker er deg selv.
  3. Du vil motta en PDF, eller et annet format du velger, som vedlegg på e-post. Dette kan i noen tilfeller ta litt tid.
 • Sjekkliste ved feil med utskrift

  Sjekkpunkter du bør ha gjennomgått før du tar kontakt med IT-servicedesk dersom du har utskriftsproblemer. Tilsatte kontakter i første omgang servicetelefonen for Ricoh dersom det er feil på en Ricoh-printer.

  4.1 PC uten tilknyttet skriver / printer

  Alle OsloMets PC-er skal ha Pullprint installert. Dersom du bruker en OsloMet-PC uten Pullprint, kan du installere Pullprint.

  Hjelper ikke dette, gi beskjed til IT-servicedesk på e-post: itservicedesk@oslomet.no

  4.2 Tom for toner / blekk

  Dersom en skriver er tom for toner / blekk må du kontakte servicetelefonen til den printeren det gjelder, eks. Ricoh, se Bestille toner.

  4.3 Tom for papir

  Dersom en skriver er tom for papir, kontakter du administrasjonen ved din avdeling/enhet. Papir til skrivere og fakser er avdelingens ansvar.

  4.4 Utskrift av store filer / mange sider

  Dersom du skal skrive ut mange sider er det lurt å sjekke skriveren ved først å skrive ut den første siden. Dersom den kommer ut, kan du skrive ut de resterende sidene.

  4.5 Dele opp utskriftsjobber

  Det kan også være lurt å dele opp store utskriftsjobber. For eksempel skrive ut side 1-50, deretter side 51-100.

  5.6 Ikke tilgang til skriver

  Dersom du ikke har tilgang til skriver på din maskin, må du legge til skriver på nytt.

  Dersom du nylig har skiftet passord, får du ikke tilgang til skriver(e) som er lagt inn på din private datamaskin (PC/Mac). Melding er gjerne Server offline e.l. Du må da legge til skriver på nytt. Gå til veiledninger for installering av skriver/printer.

IT Service Desk

IT Service Desk

Contact information

Phone :
(+47) 67235555
E-mail :
Place/Address :
SG29 (Ground floor) / Kjeller (1st floor)
Time/Opening Hours :
Phone / Email: Weekdays 08-16:00 (Fridays to 15:00)
Service Desks @ Campus Kjeller:
Weekdays 09-15:00
Url :
Digital Peer Support in Teams

Due to the Covid/Omikrom situation we recommend all employees and students to contact us by phone or email. Please book an appointment in andvance, and use a face mask if you need to visit one of our service desks.