Engelske navn på fakulteter og administrative enheter | Språk og oversettelse | Kommunikasjon og profil - Ansatt

Norwegian and English names for the faculties and units

Norwegian and English names for the faculties and units

On this page you will find an overview of the Norwegian and English names of the university, the faculties, the departments, the centres and the administrative units at OsloMet.

Content

 

The University and the abbreviation

Norwegian English
OsloMet – storbyuniversitetet                                                                     OsloMet – Oslo Metropolitan University
OsloMet OsloMet

 

Campuses

Norwegian English
Studiested Kjeller Kjeller Campus
Studiested Pilestredet Pilestredet Campus
Studiested Sandvika Sandvika Campus

The management, the board and the advisory services

Norwegian English
Rektor Rector
Divisjon for utdanning og bibliotek Division for Education and Library
Divisjon for FoU Division for R&D
Styret The Board
Enhet for internrevisjon Unit for Internal Audit
Stab Management Advisory Services

 

 

The centres

Norwegian English
Senter for profesjonsstudier Centre for the Study of Professions
Senter for velferds- og arbeidslivsforskning Centre for Welfare and Labour Research
Arbeidsforskningsinstituttet AFI Work Research Institute
Velferdsforskningsinstituttet NOVA Norwegian Social Research
By- og regionforskningsinstituttet NIBR Norwegian Institute for Urban and Regional Research
Forbruksforskningsinstituttet SIFO Consumption Research Norway

 

The Department of Academic Affairs

Norwegian English
Avdeling for utdanning           Department of Academic Affairs

The sections

Norwegian English
Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling Section for Analysis and Quality of Education
Seksjon for digitalisering av utdanning Section for Digitalisation of Education
Seksjon for internasjonalisering Section for Internationalisation
Seksjon for karriere og studentliv Section for Career and Student Services
Seksjon for opptak og vurdering Section for Admissions and Assessment

Other units

Norwegian                                    English
Stab Management Advisory Services

 

The University Library OsloMet

Norwegian English
Universitetsbiblioteket The University Library OsloMet

The sections

Norwegian English
Biblioteket Kjeller The Library at Kjeller
Helsefagbiblioteket The Health Science Library
Biblioteket P35 The Library P35
Biblioteket P48 The Library P48
Medieseksjonen Section for Multimedia

 

Department of Research and Development

Norwegian English
Avdeling for forskning og utvikling          Department of Research and Development

 

Division for Corporate Governance

Norwegian English
Divisjon for organisasjon og virksomhetsstyring Division for Organisation and Corporate Governance
Stab Management Advisory Services
Enhet for HMS      Unit for Health, Safety and Environment (HSE)

 

Avdeling for HR                              Department of Human Resources
Seksjon for HR-tjenester Section for HR-Services

 

Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon Department of External Relations and Communications
Seksjon for samfunnskontakt og forskningsformidling Section for External Relations
Seksjon for profilering, rekruttering og omdømme Section for Marketing and Communications

 

Avdeling for økonomi                                    Department of Finances
Seksjon for lønn og regnskap Section for Payroll and Accounts
Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring Section for Corporate Performance Management
Seksjon for innkjøp Section for Procurement

 

Division for Digitalisation and Infrastructure

Norwegian English
Stab Management Advisory Services
Seksjon for drift og husøkonomi Section for Technical Operations/Maintenance
Seksjon for tjenestestyring og brukerstøtte Section for Facilities Management and User Support

 

Avdeling for IKT  Department of ICT
Stab Management Advisory Services
Seksjon for tjenesteproduksjon Section for Service Production
Seksjon for kunde og servicedesk Section for Customer and Service Desk
Seksjon for tjenestestyring og utvikling Section for Service Management and Development

 

Units at the Faculty of Health Sciences

Norwegian English
Fakultet for Helsevitenskap (HV) Faculty of Health Sciences (HV)

The departments

Norwegian English
Institutt for atferdsvitenskap Department of Behavioural Sciences
Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag Department of Occupational Therapy, Prosthetics and Orthotics
Institutt for fysioterapi Department of Physiotherapy
Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Department of Nursing and Health Promotion
Institutt for naturvitenskapelige helsefag                                                         Department of Life Sciences and Health

The administrative units

Norwegian English
Fakultetsadministrasjonen Faculty Administration
Stab Management Advisory Services
Seksjon for HR Section for Human Resources
Seksjon for Økonomi Section for Finance
Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Section for Academic Affairs and Internationalisation
Studieadministrativt kontor, P32 Office for Study Administration, P32
Studieadministrativt kontor, P50 Office for Study Administration, P50
Studieadministrativt kontor, Kjeller Office for Study Administration, Kjeller
Seksjon for FoU Section for Research and Development

 

Units at the Faculty of Teacher Education and International Studies (LUI)

Norwegian English
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) Faculty of Education and International Studies (LUI)

The centres

Vertsenhet for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Host for the National Centre for Multicultural Education (NAFO)

The departments

Norwegian   English
Institutt for barnehagelærerutdanning Department of Early Childhood Education
Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Department of Primary and Secondary Teacher Education
Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning Department of International Studies and Interpreting
Institutt for yrkesfaglærerutdanning                                                      Department of Vocational Teacher Education

The administrative units

Norwegian English
Fakultetsadministrasjonen Faculty Administration
Stab Management Advisory Services
Seksjon for HR Section for Human Resources
Seksjon for Økonomi Section for Finance
Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Section for Academic Affairs and Internationalisation
Seksjon for praksisadministrasjon Section for Practical Training
Seksjon for oppdragsadministrasjon Section for Contract Work Administration
Seksjon for FoU Section for Research and Development

 

Units at the Faculty of Social Sciences (SAM)

Norwegian English
Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) Faculty of Social Sciences (SAM)

The departments

Norwegian English
Institutt for arkiv, bibliotek- og informasjonsfag  Department of Archivistics, Library and Information Science
Institutt for journalistikk og mediefag Department of Journalism and Media Studies
Institutt for sosialfag Department of Social Work, Child Welfare and Social Policy
Handelshøyskolen Oslo Business School

The centres

 
Norwegian English
Kompetansesenter for arbeidsinkludering Centre for Work Inclusion

The administrative units

Norwegian English
Fakultetsadministrasjonen Faculty Administration
Stab Management Advisory Services
Seksjon for HR Section for Human Resources
Seksjon for Økonomi Section for Finance
Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Section for Academic Affairs and Internationalisation
Seksjon for FoU Section for Research and Development

 

The units at the Faculty of Technology, Art and Design (TKD)

Norwegian English
Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) Faculty of Technology, Art and Design (TKD)

The departments

Norwegian English
Institutt for bygg og energiteknikk Department of Civil Engineering and Energy Technology
Institutt for estetiske fag Department of Art, Design and Drama
Institutt for maskin, elektronikk og kjemi Department of Mechanical, Electronics and Chemical Engineering
Institutt for informasjonsteknologi Department of Computer Science
Institutt for produktdesign  Department of Product Design

The administrative units

Norwegian English
Fakultetsadministrasjonen Faculty Administration
Stab Management Advisory Services
Seksjon for HR Section for Human Resources
Seksjon for Økonomi Section for Finance
Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Section for Academic Affairs and Internationalisation
Seksjon for FoU Section for Research and Development