Skip to Content

Our OsloMet

Our OsloMet

MIT REAP

OsloMet er sammen med andre aktører fra akademia, næringsliv og myndigheter i Oslo-regionen, med i innovasjonsprogrammet REAP ved Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Regional Entrepreneurship Acceleration Program (REAP) er et toårig program i regi av Massachusetts Institute of Technology (MIT). Hensikten med programmet er å bistå regioner med å utarbeide en evidensbasert og aksjonsrettet strategi for utvikling av det regionale økosystemet for innovasjon og entreprenørskap. OsloMet startet arbeidet med å etablere et partnerskap og søke opptak til MIT REAP høsten 2017, og fikk i mars 2018 bekreftet at Osloregionen var tatt opp til programmet.

Les mer i nyheten om oppstart av REAP på OsloMet (august 2018).

Formål

Formålet med MIT REAP er å kartlegge muligheter og utfordringer, samt legge en strategi og gjennomføre tiltak som skal styrke innovasjonsdrevet entreprenørskap i hovedstadsregionen. Prosjektet skal gjennomføres i et regionalt partnerskap bestående av entreprenører/gründere, investorer, etablert næringsliv, myndigheter/virkemiddelapparatet og akademia.

Arbeidet med MIT REAP skal bidra til at samspillet i økosystemet for innovasjon og entreprenørskap i hovedstadsregionen fungerer bedre. MITs program legger særlig vekt på hvordan økosystemet legger til rette for virksomheter med betydelig vekstpotensial, såkalte «scale-ups». I norsk kontekst er det også relevant å belyse innovasjonsdrevet entreprenørskap i offentlig sektor.

Gjennom prosjektet skal partnerskapet identifisere muligheter og flaskehalser i økosystemet slik det fungerer i dag, og sammen fremme arbeidet med innovasjonsdrevet entreprenørskap. I tråd med Strategi 2024 skal arbeidet med å etablere tettere og sterkere bånd mellom aktørene i økosystemet også bidra til å tydeliggjøre og styrke OsloMets rolle som en sterk regional utviklingsaktør og universitetet for det komplekse, moderne velferdssamfunnet med et anvendt, teknologisk og urbant fokus.

Forankring i Strategi 2024

Deltakelsen i MIT REAP er forankret i Strategi 2024, og prosjektet er relevant i lys av alle de tre hovedmålene i strategien. Arbeidet med å kartlegge regionale muligheter og utfordringer knyttet til innovasjon og entreprenørskap i hovedstadsregionen, er forankret i satsningen på å styrke universitets status som et urbant universitet (Hovedmål 3), og arbeidet med å etablere innovasjon, verdiskaping og entreprenørskap som sentrale elementer i utdanning og forskning (Hovedmål 2). Gjennom å belyse muligheter og utfordringer knyttet til regionens og vekstnæringers kompetansebehov, skal prosjektet gi innsikt som kan brukes i strategisk utvikling av OsloMets studieportefølje (Hovedmål 1).

Organisering

Partnerskapet består av en kjernegruppe og en utvidet referansegruppe. Kjernegruppen består av ni personer som representerer de fem kjerneaktørene i økosystemet. Kjernegruppen skal delta på workshops med MIT fire ganger, og ha månedlige oppdateringsmøter i tillegg til enkelte seminarer. Referansegruppen skal være et utvidet nettverk av relevante aktører i økosystemet.

Kjernegruppe (Rolle: aktør)

Akademia: OsloMet og Handelshøyskolen BI           

Etablert næringsliv: DNB ASA, SIEMENS       

Myndigheter: Oslo kommune og Akershus fylkeskommune                                   

Investorer: Norvestor                         

Gründer: Owner's Room        

Referansegruppe:

 • 657
 • NMBU
 • Dynea
 • IBM
 • Kunnskapsbyen Lillestrøm
 • Wilhelmsen Digital
 • Kjeller Innovasjon
 • NHO Oslo og Akershus
 • NMBU Handelshøyskolen
 • Nyby
 • Porterbuddy
 • SERAM Coatings
 • Simula
 • Startuplab
 • Ungt Entreprenørskap
 • The Factory
 • Ard Innovation AS
 • Norges forskningsråd
 • Innovasjon Norge
 • Telia
 • Utenriksdepartementet
 • Abelia
 • Digital Norway
 • Foreningen for innovasjonsselskaper
 • IKT Norge
 • KS Oslo
 • Oslo Business Region
 • Oslo Life Science Cluster, Oslotech
 • Subsea Valley
 • NVCA
 • Alliance Venture
 • Argentum

Rådgivende styre

Prosjektet har et ‘advisory board’ som møtes hvert halvår over to år. Dette består av Torger Reve, en representant på ledernivå fra Kunnskapsdepartementet, Næringsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Abelia/NHO/KS/Digital Norway, Nina Waaler/Ellinor Dalbye Kasahara, og Partnerskapet (Oslo kommune/Akershus fylkeskommune/Norges forskningsråd/Innovasjon Norge).

Kontakt

Cathrine Bach, Prosjektleder

Ingvild Jøranli, Prosjektleder