Skip to Content

Administrative support

Administrative support

Innkjøpsroller

Med «rolle» menes det ansvaret og de forventningene som høgskolen har til bestemte posisjoner/ansatte i en innkjøpsprosess.
 • En person kan i noen tilfeller ha flere roller, med unntak av rollene godkjenner og innkjøper. Disse to rollene kan en ansatt ikke inneha samtidig ved et kjøp.
 • Arbeidsoppgavene som man skal utføre i innkjøpsprosessen, bestemmes av rollen man innehar og om man skal handle på rammeavtale eller foreta en tilbudsforespørsel/anbudsprosess.

Det er fem ulike innkjøpsroller:

Behovseier

Innkjøper

Godkjenner

Avtaleeier

Sentral innkjøpsrådgiver

Behovseier

Rolleinnehaver

 • Ansatte som har et behov for en vare eller en tjeneste i forbindelse med utførelse av sine arbeidsoppgaver. Behovseiere kan finnes i alle deler av organisasjonen.

Ansvar

 • Må bidra til at høgskolen skal få gjort den økonomisk mest fordelaktige anskaffelsen.
 • Må kjenne til hvem som er innkjøper på sin egen enhet.

Oppgaver

Behov:

 • Beskrive behovet nøyaktig (hva det omfatter og hva det skal dekke)
 • Melde behovet til en dedikert innkjøper (behovseier skal ikke selv sende bestillingen direkte til leverandør)
 • Gi innkjøper informasjon om hvor kostnaden for kjøpet skal belastes

Varemottak:

 • Sjekke pakkseddel mot leveranse (når behovseier er mottaker av varen/tjenesten)
 • Sende pakkseddel videre til innkjøper

Oppfølging:

 • Melde eventuelle avvik/reklamasjon ved leveransen til innkjøper eventuelt avtaleeier der det er definert

Hvis det i behovsvurderingen viser seg at det er nødvendig med en tilbudsforespørsel eller anbudsprosess, blir behovseier en avtaleeier og det vises til rollebeskrivelsen for avtaleeier.

Innkjøper

Rolleinnehaver

 • Ansatte med attestasjons- (bestillings) fullmakt 

Ansvar

 • Ha gode kunnskaper om høgskolens rammeavtaler
 • Ha gode kunnskaper om regelverk for offentlige anskaffelser og høgskolens innkjøpsrutiner
 • Veilede behovseiere ved bestillinger og innkjøpsprosesser
 • Sikre at bestillingen er i henhold til hva behovseier har anmodet
 • Kjenne høgskolens kontoplan og sørge for korrekt kontering
 • Følge opp brudd på vedtatte innkjøpsrutiner

Oppgaver

Behovsvurdering:

 • Foreta en behovsvurdering og avklare budsjettmessig dekning for kjøpet med godkjenner/ansatt med budsjettdisponeringsmyndighet
 • Finne det produktet som best dekker behovet som er spesifisert fra behovseier
 • Avklare om behovet dekkes av eksisterende avtaler eller om det må gjennomføres en tilbudsforespørsel/anbudsprosess

Bestilling:

 • Velge rett leverandør
 • Kontrollere om leverandøren er opprettet i bestillingssystemet, sende registreringsskjema til innkjøp sentralt på leverandører som ikke er i bestillingssystemet
 • Legge bestillingen inn i bestillingssystemet og påse at frakt og lignende er tatt med i bestilling
 • Kontere bestillingen
 • Sende bestillingen til godkjenner

Varemottak:

 • Registrere varemottak i bestillingssystemet
 • Registrere og følge opp eventuelle avvik

Betaling:

 • Sjekke at faktura er i henhold til bestilling og pakkseddel
 • Attestere faktura som ikke matcher mot bestilling

Oppfølging:

 • Følge opp leveranser og sørge for informasjon om mottak til behovseier
 • Gi tilbakemelding til behovseier dersom bestilling er foretatt på feil måte
 • Følge opp reklamasjoner

Ved tilbudsforespørsel/anbudsprosess:

 • Beregne anskaffelsens verdi som grunnlag for valg av innkjøpsprosess
 • Avklare om andre på HiOA kan ha tilsvarende behov
 • Kontakte innkjøp sentralt dersom anskaffelsen overstiger kr 500 000 ekskl. mva.

Gjennomføre tilbudsforespørsel:

 • Beskrive innkjøpsbehov og kvalitetssikre kravspesifikasjon i samarbeid med behovseier/avtaleeier
 • Gjennomføre tilbudsinnhenting
 • Kvalitetssikre evaluering i samarbeid med behovseier
 • Tildele kontrakt
 • Svare på innsynsbegjæringer
 • Behandle klager i samarbeid med sentral innkjøpsrådgiver

Godkjenner

Rolleinnehaver

 • Ansatte med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM)

Ansvar

 • Overordnet ansvar for at alle anskaffelser gjøres i henhold til økonomireglementet for staten og regelverk om offentlige anskaffelser
 • Ha gode kunnskaper om høgskolens innkjøpsprosesser og innkjøpsrutiner
 • Følge opp og planlegge anskaffelser i henhold til fastsatte budsjetter og planer
 • Melde til innkjøp sentralt så tidlig som mulig om fremtidige behov som krever anbudskonkurranser

Oppgaver

Behovsvurdering:

 • Vurdere om varen/tjenesten skal anskaffes
 • Påse at det er økonomisk dekning for anskaffelsen og at den er økonomisk forsvarlig

Bestilling:

 • Returnere til innkjøper bestillinger som ikke kan godkjennes
 • Endre eventuelle feil i bestillingen før godkjenning
 • Påse at kostnadsbelastningen er korrekt (kontering)
 • Godkjenne bestillinger i bestillingssystemet og sende disse til leverandør

Anbudsprosess (anskaffelser med verdi over kr 500 000):

 • Melde til innkjøp sentralt at anskaffelsen må gjennomføres
 • Godkjenne framdriftsplan og sikre kapasitet i egen enhet til gjennomføring

Avtaleeier

Rolleinnehaver

 • Ansatte som har ansvaret for en avtale, og ansatte som er behovseiere i en tilbudsforespørsel eller anbudsprosess.

Ansvar

 • God kjennskap til området avtalen skal dekke

Oppgaver

Tilbudsforespørsel/anbudsprosess:

 • Skaffe seg oversikt over markedet
 • Konkurransegrunnlag
  • Beskrive behovet inngående
  • Beskrive hvordan tilbud vil evalueres
 • Evaluering 
  • Vurdere tilbud i forhold til konkurransegrunnlaget
  • Skrive en evaluering
 • Tildeling
  • Skrive tildelingsbrev sammen med innkjøper/sentral innkjøpsrådgiver

Oppfølging av avtalen:

 • Leverandøroppfølging
  • Oppklare avvik og uklarheter med leverandør
  • Følge opp leverandørens katalogpriser og fakturerte priser
 • Kontraktsoppfølging
  • Utløse opsjoner
  • Avklare uklarheter i kontrakt

Dersom det er en rammeavtale for hele HiOA, har avtaleeier også ansvaret for følgende oppgaver:

 • Sette sammen en brukergruppe
 • Vurdere alle behov knyttet til avtaleområdet 
 • Implementere avtalen på høgskolen
 • Informere og veilede berørte ansatte om avtalen
 • Beskrive rutiner for bruk av avtalen
 • Systematisere tilbakemeldinger på avvik
 • Initiere ny anbudsrunde i god tid før avtalen utløper

Sentral innkjøpsrådgiver

Rolleinnehaver:

 • Ansatte i innkjøpsgruppa i Økonomiavdelingen

Ansvar

 • Overordnet ansvar for at regelverk om offentlige anskaffelser følges
 • Bruk og fortolkning av regelverk om offentlige anskaffelser
 • Opplæring innen alle deler av innkjøpsprosessene
 • Gjennomføre anbudskonkurranser med verdi over kr 500 000
 • Gi råd og veilede i anbudskonkurranser med verdi under kr 500 000
 • Følge opp og kontrollere at høgskolens innkjøp gjøres i henhold til regelverket

Oppgaver

Behovsvurdering:

 • Kvalitetssikre beregningen av anskaffelsens verdi og omfang

Anbudsprosesser med verdi over kr 500 000:

 • Praktisk gjennomføring av konkurransen
 • Utarbeide prosjekt og fremdriftsplan for anbudsprosessen
 • Være kontaktleddet mellom HiOA og leverandører i konkurranseperioden
 • Konkurransegrunnlaget:
  • Kvalitetssikre kravspesifikasjon med tanke på formalia
  • Være rådgiver i utarbeidelsen av kravspesifikasjonen og konkurransegrunnlag
 • Tilbudsinnhenting
 • Evaluering:
  • Kvalifisere leverandører
  • Kvalitetssikre avtaleeiers evaluering
  • Utarbeide evalueringsmatrise
 • Tildeling:
  • Skrive tildelingsbrev sammen med avtaleeier
 • Fylle ut anskaffelsesprotokoll
 • Ferdigstille kontrakt
 • Behandle innsynsbegjæringer
 • Behandle klager

Oppfølging:

 • Kontraktsfortolkning
 • Veilede/støtte til avtaleeiere i oppfølging

Kontroll:

 • Følge opp avvik og utarbeide forslag til tiltak/sanksjoner

Sentral innkjøpsrådgiver

 

Rolleinnehaver:

 • Ansatte i innkjøpsgruppa i Økonomiavdelingen

Ansvar

 • Overordnet ansvar for at regelverk om offentlige anskaffelser følges
 • Bruk og fortolkning av regelverk om offentlige anskaffelser
 • Opplæring innen alle deler av innkjøpsprosessene
 • Gjennomføre anbudskonkurranser med verdi over kr 500 000
 • Gi råd og veilede i anbudskonkurranser med verdi under kr 500 000
 • Følge opp og kontrollere at høgskolens innkjøp gjøres i henhold til regelverket

Oppgaver

Behovsvurdering:

 • Kvalitetssikre beregningen av anskaffelsens verdi og omfang

Anbudsprosesser med verdi over kr 500 000:

 • Praktisk gjennomføring av konkurransen
 • Utarbeide prosjekt og fremdriftsplan for anbudsprosessen
 • Være kontaktleddet mellom HiOA og leverandører i konkurranseperioden
 • Konkurransegrunnlaget:
  • Kvalitetssikre kravspesifikasjon med tanke på formalia
  • Være rådgiver i utarbeidelsen av kravspesifikasjonen og konkurransegrunnlag
 • Tilbudsinnhenting
 • Evaluering:
  • Kvalifisere leverandører
  • Kvalitetssikre avtaleeiers evaluering
  • Utarbeide evalueringsmatrise
 • Tildeling:
  • Skrive tildelingsbrev sammen med avtaleeier
 • Fylle ut anskaffelsesprotokoll
 • Ferdigstille kontrakt
 • Behandle innsynsbegjæringer
 • Behandle klager

Oppfølging:

 • Kontraktsfortolkning
 • Veilede/støtte til avtaleeiere i oppfølging

Kontroll:

 • Følge opp avvik og utarbeide forslag til tiltak/sanksjoner