Extention of the admission period - Ansatt

Extention of the admission period

Extention of the admission period

Here you will find information about extention of the admission period.

This site is under development. More information will be available soon.

Contact information

URL: Contact form (nettskjema.no)

 • Fravær som gir lovbestemt rett til forlengelse 

  Etter forskriften gir følgende fravær automatisk forlengelse av ansettelsesperioden: 

  • Sykefravær 

  • Foreldrepermisjon 

  • Redusert arbeidstid etter arbeidsmiljølovens §10-2 fjerde ledd på grunn av omsorg for barn og nær familie 

  • Omsorgspermisjon uten lønn etter Hovedtariffavtalen § 20 nr 7 

  • Ammepermisjon 

  • Velferdspermisjon? 

  • Andre permisjoner de ansatte har krav på etter lov eller tariffavtale 

 • Annet fravær som kan gi forlengelse 

  DGU eller /senterleder kan etter søknad «i særskilte tilfeller gi forlengelse av kandidatperioden for forhold som har vært til hinder for progresjonen i forskerutdanningen». Søknaden skal sendes ph.d-koordinator og være anbefalt av veileder.  

  Det kan gis permisjon for å gå inn i kortvarig vikariat i undervisnings- og forskerstilling, utenlandsstipend og liknende når dette kan skje uten å redusere framdriften med mer enn et halvt år. I slike tilfeller kan ansettelsesperioden forlenges tilsvarende, jf. departementets forskrift § 2-3 (3). Permisjon som ikke er lov- eller avtalefestet, er ingen rettighet og avgjøres av ansettelsesorganet i hvert enkelt tilfelle. 

 • Særskilt om ammepermisjon

  Ammepermisjon gir lovbestemt rett til forskjøvet arbeidsavtale, men må søkes om direkte til HR-fellestjenester ved å sende inn nettskjema. For amming etter at barnet har fylt 9 måneder kreves det legeerklæring (bekreftelse fra lege eller helseinstitusjon på at arbeidstakeren fortsatt ammer sitt barn).

 • Prosedyre

  Det anbefales at stipendiat som vurderer å søke om forlengelse tar kontakt med eget institutt og med veileder for å diskutere situasjonen. Begrunnelse for forlengelse, samt fremdriftsplan må fremkomme i vedlagte søknadsskjema. Den skriftlige søknaden skal angi hvor mye kandidaten har blitt forsinket og hvilken periode som førte til forsinkelsen med fra og til-dato. Søknaden må være anbefalt av hovedveileder. Dersom hovedveileder ikke er ansatt ved OsloMet, må søknaden i tillegg være anbefalt av medveileder ansatt ved OsloMet. Søknadsskjemaet sendes til ph.d-koordinator, og veileder sender en separat epost med bekreftelse på forsinkelsen, og bekreftelse på at stipendiaten vil kunne fullføre doktorgradsutdanningen innen forlengelsestidas utløp.

  Ph.d-koordinator videresender søknaden deretter som sak til DGU eller den som har den delegerte myndigheten for forlengelse på program ved instituttet ( DGU-leder/senterleder). For at søknaden skal kunne innvilges, er det en forutsetning at kandidaten vil kunne fullføre doktorgradsutdanningen innen forlengelsestidens utløp. Dersom søknaden blir vedtatt vil HR-fellestjenester motta godkjent søknad og sende den videre som sak til ansettelesesutvalget for forlengelse av ansettelsesperioden (finansieringsperiode). Det er først etter positivt vedtak i ansettelesesutvalget at arbeidsavtalen kan forlenges.

  Normalt søkes det om forlengelse når stipendiaten er i sluttfasen av avhandlingsarbeidet, men i særskilte tilfeller kan det søkes selv når man ikke er i sluttfasen, hvis et konkret forhold har ført til en kvantifiserbar forsinkelse i arbeidet.

 • Kontaktinformasjon