Om etablering av studier og utarbeiding av program- og emneplaner - Ansatt

Fremgangsmåte for etablering av studier

Fremgangsmåte for etablering av studier

Godt samspill mellom fakultetene og fellesadministrasjonen er viktig i arbeidet med etablering av nye studier. Tidlig dialog kan spare mye arbeid og gi bedre resultat på veien frem mot vedtak i universitetsstyret. Her finner du informasjon som skal gjøre det lettere for deg som arbeider med utvikling av et nytt studieprogram.

Arbeidet med etablering av nye utdanninger er regulert gjennom Retningslinjer for etablering av nye utdanninger og utarbeiding av program- og emneplaner ved OsloMet – storbyuniversitetet. Der fremgår også hvem/hvilke organer som har godkjenningsmyndighet i etableringssaker. Etablering av studier på bachelor- og videreutdanningsnivå med omfang på 60 studiepoeng eller mindre, behandles i sin helhet på fakultetsnivå. Det samme gjelder godkjenning av programplaner på alle nivåer. Se lenker til maler for søknad om etablering med mer nederst på denne siden. 

Saker om etablering av utdanninger på mer enn 60 studiepoeng skal vedtas av universitetsstyret. Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling (AK) gir veiledning underveis i arbeidet med utforming av søknad, og forbereder sakene for OsloMets Utdanningsutvalg (UU) og styre, på grunnlag av søknad fra fakultet. Vi har derfor samlet noen anbefalinger for å bidra til godt samarbeid mellom fakultet og AK i disse sakene.  Det er også fastsatt frister for søknader om etablering av nye utdanninger.