Skip to Content

Employment

Employment

Health, Safety and Environment / Safety / Protection of privacy / Personvernerklæring

Behandling av opplysninger om pasienter

Redegjørelse for hvordan OsloMet behandler personopplysninger om pasienter i forbindelse med helsehjelp og undervisning.

Hjemmelsgrunnlag

Internklinikkene ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet registrerer, behandler og lagrer personopplysninger om pasienter i henhold til arkivloven, pasientjournalloven, personvernforordningen (GDPR), personopplysningsloven, helseregisterloven, helsepersonelloven og helseforskningsloven.

Opplysninger som behandles

Informasjon om deg lagres i elektronisk pasientjournal. Den inneholder informasjon om navn, fødselsnummer og kontaktinformasjon, samt opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling, hvilken informasjon som er gitt og andre forhold som kan være av betydning.

Hvilke personopplysninger som behandles, vurderes ut ifra hvilke personopplysninger som er nødvendige for å foreta en undersøkelse og en behandling av deg, lage et treningsopplegg, legge til rette for at du kan delta i en gruppetrening eller det som er nødvendig i en undervisningssituasjon. Informasjon om deg som er samlet inn til et bestemt formål, kan som hovedregel ikke brukes til andre formål uten ditt samtykke.

Både studenten som behandler deg, veileder og administrasjon er underlagt taushetsplikt.

Opplysninger blir innhentet i form av samtaler, undersøkelser, behandling, observasjoner o.l. Opplysninger kan også bli samlet inn fra andre som har behandlet deg, for eksempel din fastlege eller sykehus. For at OsloMet skal kunne hente inn informasjon om deg fra andre kreves som hovedregel ditt samtykke.

Personopplysningene behandles fortrinnsvis på bakgrunn av et informativt samtykke.

Opplysninger som er registrert om deg som pasient ved OsloMet utleveres kun etter ditt samtykke.

Det er strenge regler for hvordan en journal skal behandles, oppbevares og hvem som kan ha tilgang til den. Journalopplysningen er lagret elektronisk på en sikker terminalserver eller på PC som ikke er koblet mot nett. Studenter har bare tilgang til journalene til sine pasienter. Studentenes tilgang er begrenset til de ukene de har praksis.

Journaler skal oppbevares frem til det ikke lenger antas å bli bruk for dem. Når dette ikke lenger er tilfellet, skal som en hovedregel journalene makuleres på betryggende vis. Normalt er dette 10 år.

Du blir også spurt om å delta i en undersøkelse hvor det registreres  informasjon om din helsetilstand før og etter behandling. Deltagelse er frivillig og krever ditt samtykke. Informasjonen lagres på sikker løsning i databasen TSD.

Delegering av oppgaver

Daglig behandlingsansvar: Instituttleder.

Se også

Behandling av opplysninger i forbindelse med forskning, se behandling av opplysninger om forskningsdeltakere.

Kontakt

Ingrid S. Jacobsen

Phone :
67 23 55 34
E-mail :
Url :
Ingrid S. Jacobsen

Rektors Stab: Emelie Høglund

Phone :
67 23 55 93
E-mail :

Avd. Utdanning: Marius Stene Fuglum

Phone :
67 23 53 81
E-mail :

Avd. Utdanning: Royne Kreutz

Phone :
67 23 58 90
E-mail :

Avd. FoU Espen Eidlaug

Phone :
67 23 50 38
E-mail :

HR: Malin Smit

Phone :
67 23 83 72
E-mail :

ØK: Gisle Mossige

Phone :
67 23 58 85
E-mail :

SDI: Olga Pakhomova

Phone :
67 23 57 64
E-mail :

Avdeling Eiendom: Kerstin Skagerlund Vatvedt

Phone :
67 23 51 59
E-mail :

Avdeling IKT: Stig Muren

Phone :
67 23 58 40
E-mail :

Universitetsbiblioteket (Medieseksjonen): Henrik Thorsen

Phone :
67 23 52 26
E-mail :

Universitetsbiblioteket: Vilde Farup Halvorsen

Phone :
67 23 52 69
E-mail :

Avd. SK: Hallvard Lavoll

Phone :
67 23 51 09
E-mail :

Fakultet HV: Vibeke Emma Myrebøe Meijer

Phone :
67 23 84 15
E-mail :

Fakultet HV: Berit Nygård

Phone :
63 23 80 90
E-mail :

HV: FoU Eirik Dåstøl Langeland

Phone :
67 23 54 65
E-mail :

Fakultet LUI: Jorunn Wiig Strømberg

Phone :
67 23 71 08
E-mail :

LUI: FoU Nina Hestnes

Phone :
67 23 70 76
E-mail :

Fakultet SAM: Mette Sandberg

Phone :
67 23 73 58
E-mail :

SAM: FoU Inger Johanne Flatland

Phone :
67 23 60 87
E-mail :

Fakultet TKD: Sigrun Vedø

Phone :
67 23 69 05
E-mail :

Fakultet TKD: FOU og Adm./underv. Cecilia Roberts

Phone :
67 23 85 56
E-mail :

SPS: Thea Bertnes Strømme

Phone :
67 23 51 02
E-mail :

SVA: Elsbet Vestvatn

Phone :
992 88 396
E-mail :

SVA FoU: Silvia Alfreider

Phone :
988 91 994
E-mail :

chatbot-portlet