Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Systematisk HMS

Byggesakshåndtering

HMS-retningslinje.

Innhold

 

Formål

God byggesakshåndtering skal bidra til å sikre brukermedvirkning, godt fysisk arbeidsmiljø, god tilrettelegging og at alle byggeprosjekter og bygningsmessige endringer bidrar til stadige forbedringer i arbeidsmiljøet.

Omfang

Disse retningslinjene skal følges i forbindelse med alle planer om bygningsmessige endringer.

Definisjoner

 • Byggesak: Enhver bygningsmessig endring
 • Sjekkliste: Sjekkliste for byggesaker

Ansvar

Avdeling for eiendom er prosjekteier for alle byggesaker.

Linjeledere (alle ledere med personalansvar) skal sørge for brukermedvirkning og sikre at planlagte endringer forankres blant de tilsatte som er berørt av endringene. Er flere enheter berørt av endringene, må linjelederne sammen sikre tilsattes mulighet til å medvirke.

Oppgaver

Planlegging

Ansatte, verneombud, tillitsvalgte og bedriftshelsetjenesten (BHT) skal trekkes inn så tidlig som mulig i planlegging.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal informeres om alle planer om bygningsmessige endringer. AMU skal behandle alle planer om vesentlige bygningsmessige endringer.

Prosjektplan

Det skal utarbeides en prosjektplan for arbeidet, bestående av følgende elementer:

 • Hensikten med endringene. Et hvert prosjekt; stort eller lite skal ha et tydelig mål/formål og hensikten med endringene skal kommuniseres til berørte.
 • Omfang; hva planlegges utført
 • Rolleavklaringer; beskrivelse av oppgavefordeling mellom linjen, prosjekteier og eventuelle andre aktører
 • Universell utforming; i hvilken grad dette (kan) ivaretas
 • Branntekniske og sikkerhetsmessige forhold
 • Inneklimaproblematikk
 • Brukermedvirkning; beskrivelse av hvordan brukerne involveres i planlegging og gjennomføring
 • Tegninger
 • Risikovurderinger
 • Informasjonsplan
 • Fremdriftsplan

Dokumentasjon

Følgende dokumentasjon skal følge alle byggesaker og foreligge før byggearbeidene starter:

 • Prosjektplan
 • Utfylt sjekkliste
 • Uttalelse fra verneombud

I forbindelse med forberedelse av sak til AMU, kan ytterligere dokumentasjon etterspørres.

Interne dokumenter

 

Kontakt


chatbot-portlet