Brukermedvirkning i forskning | FoU-støtte for ansatte HV - Ansatt

Brukermedvirkning i forskning

Brukermedvirkning i forskning

Her finner du informasjon om hvorfor du bør anvende brukermedvirkning i forskning og måter det kan gjøres på.

Bakgrunn

Bakgrunnen for krav og fokus på brukermedvirkning i forskning handler i første omgang om tillit:

 • Tillit til at forskning utført av det offentlige er basert på prinsippet om at mennesker som blir berørt av forskning har en rett til å mene noe om hvordan denne forskningen skal være
 • Brukermedvirkning i forskning fører også til relevant forskning, alt for mye forskning havner i skuffen da den ikke er aktuell for brukeren
 • I tillegg gir brukermedvirkning høyere forskningskvalitet, særlig når det gjelder forskningsdesign, logistikk, økt rekruttering og formidling av resultater

I den siste tiden har også brukermedvirkning i forskning blitt et krav for finansiering av forskningsprosjekter, både i EUs forsknings- og innovasjonsprogram og i de fleste utlysninger av forskningsmidler i Norge.

Hvordan kan brukere bidra?

Brukere kan delta på forskjellige nivåer i et forskningsprosjekt. De kan være med på et overordnet strategisk nivå og være med i styringsgrupper, råd og utvalg eller de kan være med i konkrete forskningsprosjekt.

Brukere kan for eksempel

 • identifisere aktuelle tema eller problemstillinger
 • være medlemmer av referansegrupper eller brukerpaneler
 • identifisere faktorer som kan fremme eller hindre deltagelse i prosjekter
 • gi innspill om språk og fremstillingsmåter, for eksempel til å utforme samtykkeskjema
 • bidra til økt rekruttering
 • delta i å utvikle spørreskjema
 • bidra til forbedret forskningsdesign
 • bringe inn nye perspektiver i analyse og fortolkning av resultater
 • bidra med formidling av forskningsresultatene og gi innspill til formidlingskanaler

Hvem regnes som brukere i forskningsprosjekter?

Brukere kan være forskjellig definert. De kan være for eksempel pasient, pårørende, næringsutviklere, helse-, omsorgs- og velferdstjenestene, beslutningstakere og myndigheter eller andre aktører som kan være berørt av forskningen i et prosjekt.

I en søknadssammenheng om forskningsmidler er det viktig å lese utlysningstekstene nøye da de ulike finansieringsinstansene definerer brukerrepresentanter ulikt.

Husk budsjettet!

Det er viktig å huske på å budsjettere kostnader i forbindelse med brukermedvirkning inn i prosjektbudsjettet!