Bærekraftsrådet ved OsloMet - Ansatt

Bærekraftsrådet ved OsloMet

Bærekraftsrådet ved OsloMet

OsloMets bærekraftsråd ble opprettet 1. januar 2021 og skal bidra til at bærekraft blir integrert i alle deler av universitetets virksomhet.

Bærekraftsrådets oppgaver

Bærekraftsrådet skal:

 • rådgi rektor og rektors ledergruppe og gi støtte i universitetsovergripende bærekraftspørsmål
 • følge den internasjonale og nasjonale utviklingen innen bærekraftig utvikling koplet til universitets- og høyskolesektoren og sørge for bruk av best practice der det er relevant
 • sikre universitetets felles strategiske arbeid med bærekraft
 • ha ansvar for revidering og realisering av handlingsplan for bærekraft, deriblant bidra til utvikling av budsjett knyttet til arbeidet for bærekraft
 • sørge for en årlig rapportering av universitetets arbeid med bærekraft
 • styrke intern kompetanse gjennom utveksling av kunnskap og erfaringer innen bærekraft
 • fremme og styrke samarbeidet med andre i universitets- og høyskolesektoren, næringsliv, sivilt samfunn og andre eksterne aktører
 • bidra til effektiv kommunikasjon innenfor Bærekraftsrådet, til studenter og ansatte og ut mot eksterne interessenter i samarbeid med SK-avdelingen

Medlemmer og varamedlemmer 2021-2023

 • Per Martin Norheim-Martinsen, viserektor for FoU (leder)
 • Hanne Svarstad (medlem), Axel Borchgrevink (vara)
 • Marianne Fugløy Lidstrøm (medlem), Tom E. Syvertsen (vara)
 • Hanne Cecilie Geirbo (medlem), Andreas Ytterstad (vara)
 • Kåre Hagen (medlem), Kate Louise Milosavljevic (vara)
 • Mona Dahl (medlem), Torvald Tangeland (vara)
 • Kristin Oddstøl (medlem), Kyrre Matias Goksøyr (vara)
 • Vilde Veronica Haukeland (medlem, student), Mikkel Frydenlund Sibe (vara)
 • Sven Østebø (medlem, student), Mikkel Frydenlund Sibe (vara)
 • Marit Sjøvaag, BI (eksternt medlem)
 • Knut Moestue, UN Global Compact (eksternt medlem)
 • Malin Östman – kurskoordinator og utdanningsdirektør, Centre for Environment and Development Studies, Uppsala universitet (eksternt medlem)
 • Elin H. Wyller (sekretær)

Ansvar for utvelgelse av sekretær for Bærekraftsrådet gis til viserektor.
Åshild Losnegard er utpekt som kontaktperson for rådet inn til SK-avdelingen.

Vesentlighetsanalyse

Forbruksforskningsinstituttet SIFO har på bestilling fra Bærekraftsrådet utarbeidet en vesentlighetsanalyse for OsloMets bærekraftsarbeid. ​​​​​​​Rapporten ble ferdigstilt i juni 2022 og skal brukes som et innspill til arbeidet med å justere OsloMets handlingsplan for bærekraft.

Om bærekraftsrådet

Prosjektstyringsgruppen ble enige i møtet 5. august 2020 om å anbefale for ledelsen ved OsloMet å etablere et Bærekraftsråd som skal virke etter at prosjektet for Bærekraft21 går over i en driftsfase fra og med 1. januar 2021. Bærekraftsrådet skal ta over etter prosjektstyringsgruppen som legges ned 31. desember 2020.

Sammensetningen av OsloMet sitt Bærekraftsråd bør inkludere medlemmer fra fakultetene/sentrene og studentene, samt eksterne medlemmer. De som velges inn må ha et tydelig engasjement og god kompetanse i spørsmål knyttet til bærekraft. Rådet skal være aktivt, slagkraftig, uredd, engasjert, kunnskapsrik og ha forståelse for politiske og strategiske prosesser. Rådet skal bestå av medlemmer med vitenskapelig-, undervisnings-, ledelses- og administrativ kompetanse inkludert ekspertise innen forskningsfinansiering. Medlemmene må ha en helhetlig tilnærming til arbeidet med bærekraft på tvers av fakultet og sentre, og en tverrfaglig kompetanse. Dette for å sikre at arbeidet med bærekraft blir et felles anliggende for hele universitetet. Medlemmene sitter ikke som representanter for sine fakultet/sentre, men som medlemmer i et felles råd for rektor i bærekraftspørsmål. Rektor utnevner medlemmene etter forslag fra prosjektstyringsgruppen.

Bærekraftsrådet skal ha en virkeperiode på tre år som kan forlenges. Studentmedlemmene skal velges for ett år om gangen. Dersom noen medlemmer av spesielle grunner må gå av før ett- eller tre-årsperioden, skal rådet utnevne nytt medlem før vedkommende medlem går av. Rådet foreslår nytt medlem som godkjennes av Rektor.

Viserektor for FoU skal være Bærekraftsrådets leder. Rådet skal ha en sekretær/koordinator.

Bærekraftsrådets sammensetning

 • Leder, viserektor for FoU
 • 4 medlemmer fra fakultetene/sentrene
 • 2 studentmedlemmer som velges for ett år om gangen
 • 1 medlem fra Grønt OsloMet
 • 1 medlem fra Avdeling for utdanning
 • 2-3 eksterne medlemmer

Bærekraftsrådet har en viktig funksjon som arena for en dialog på tvers av enhetene og med studentene for arbeidet med bærekraftig utvikling.

SK-avdelingen skal ha en kontaktperson knyttet til Bærekraftsrådet i saker som omhandler samfunnskontakt og kommunikasjon internt og eksternt. Denne personen skal ikke være medlem av Bærekraftsrådet men kan bli bedt om å stille på enkelte møter der det er hensiktsmessig.