Droppe til innhold

Beredskap ved OsloMet

Sentral beredskapsledelse er øverste ledelse av krisesituasjoner ved OsloMet og alle fakulteter og sentre er underlagt denne.
Direktør for digitalisering og infrastruktur er sentral beredskapsleder og har det overordnede ansvaret for krisehåndtering ved OsloMet.

Sentral beredskapsledelse mobiliseres dersom en eller flere av følgende kriterier oppfylles:

 1. Flere enn ett fakultet er berørt av krisesituasjonen.
 2. Krisesituasjonen har et stort omdømmepotensial.

Beredskapsstab består av følgende funksjoner: beredskapsleder, ressurskontakt, kommunikasjonsansvarlig, HR-ansvarlig, studieansvarlig, loggfører og tavlefører.

Fakultetene har tilsvarende organisering for hendelser de håndterer på fakultetsnivået.

Beredskapsplaner

Beredskapsplanen beskriver hvordan ulike krisesituasjoner håndteres. Det er besluttet at krisesituasjoner ved OsloMet skal håndteres på en proaktiv måte, der målet er å redusere konsekvensene gjennom å styre situasjonen aktivt. Basert på fakta, kunnskap og erfaring setter man opp potensialet for hvordan situasjonen kan utvikle seg og iverksetter tiltak basert på dette.

Rollekort

Beredskapsplanen beskriver rollekort for følgende scenarier:

 • Masseskade studenter/tilsatte/gjester på campus
 • Masseskade studenter/tilsatte utenfor campus i Norge
 • Brann/eksplosjon med masseevakuering
 • Alvorlig arbeidsulykke
 • Uønsket hendelse med student/tilsatt i utlandet
 • Trusler/ondsinnet handling/terror/gisseltaking
 • Kriminell handling utført av student/ tilsatt i tjeneste
 • Bortfall av kritisk infrastruktur
 • Smitte/pandemi
 • Omdømmekrise

Tilgang til planer

Planverket er tilgjengelig for ansatte i P360 på følgende saksnumre (vedlegg er unntatt fordi de inneholder både personopplysninger og teknisk sikkerhetsinformasjon):

 • Sentral beredskapsplan v2.1: Sak 20/07812
 • Beredskapsplan fakultetsnivå v2.1: Sak 19/04166
 • Psykososial omsorgsplan v2.0: Sak 17/08618
 • Krisekommunikasjonsplan v2.0: Sak 19/04008

Eksterne kan be om innsyn i de samme dokumentene ved å sende inn innsynskrav via offentlig journal.

chatbot-portlet