Behandling av opplysninger om deg som student | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Web-innholdvisning (Global)

Behandling av opplysninger om deg som student

Her får du vite hvordan OsloMet behandler personopplysninger om deg som student.

For at du skal kunne studere ved OsloMet må vi behandle dine personopplysninger til studieadministrative formål, alt fra søknad om opptak, oppmelding til eksamen, studentutveksling, utskriving av vitnemål og karakterutskrifter osv.

Opplysninger vi behandler er navn, fødselsnummer, kontaktinformasjon (adresse og telefonnummer), hvilket kull du tilhører, studieprogram, karakterer, permisjoner o.l.  

Informasjonen hentes fra opptakspapirer, informasjon som du selv registrerer via Studentweb/SøknadsWeb, sensurregistrering og i forbindelse med ordinært studieadministrativt arbeid.

Vi har rettslig grunnlag for å behandle dine personopplysninger i universitets- og høgskoleloven (UH-loven)  § 4-15 og personvernforordningen (GDPR) artikkel 6 nr. 1 bokstav a), b), c) eller e), jf. nr. 3 bokstav b), samt artikkel 9 nr. 2 g).

Behandlingen kan være nødvendig for å utøve offentlig myndighet, f.eks. godkjenning av undervisnings- og eksamensmeldinger, og for å oppfylle og overholde bestemmelser i universitets- og høyskoleloven. I enkelte tilfeller har vi også valgt å supplere det rettslige grunnlaget med samtykkeerklæringer. Det er også nødvendig å behandle dine personopplysninger for at OsloMet skal kunne oppfylle sin avtale med deg som student.

Personvernerklæringer for ulike systemer

Studenter kan reservere seg mot bildefremvisning på OsloMets nettsider og Canvas. Dette gjøres i Studentweb.

Du kan også reservere mot visning av bilde og mobilnummer på din brukerkonto (krever innlogging).

Studieavdelingen legger ikke ut studentinfo på nettsidene.

Studiedirektør for Avdeling for utdanning og dekan på fakultet skal blant annet sørge for at det er utarbeidet nødvendige rutiner for å sikre kvalitet, konfidensialitet og sletting. De er også ansvarlig for  at det tilbys nødvendig opplæring i bruk av it-systemer og gjeldende rutiner.  

Det er enhver leder, med ansvar for behandling av opplysninger om studenter, sitt ansvar at egne tilsatte får tilstrekkelig opplæring i  bruk av it-systemer og at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende rutiner.

Se også

Behandling, innsyn og utlevering av studenters personopplysninger.

Personvernkontakter

Ta kontakt med personvernkontakt for din enhet, fakultet/senter for bistand ved behov.