Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Sikkerhet / Personvern / Personvernerklæring

Behandling av opplysninger om deg som student

Redegjørelse for hvordan OsloMet behandler personopplysninger om deg som student.

Hjemmelsgrunnlaget for behandlingen av personopplysningene om studenter er, universitets- og høgskoleloven (UH-loven)  § 4-15 og personvernforordningen (GDPR) artikkel 6 nr. 1 bokstav c eller e, jf. nr. 3 bokstav b. Personvernforordningen er EUs nye lovgivning på personvernområdet og gjelder for hele EU/EØS. Behandlingen er nødvendig for å utøve offentlig myndighet, og for å oppfylle og overholde bestemmelser i universitets- og høyskoleloven. I enkelte tilfeller har vi også valgt å supplere det rettslige grunnlaget med samtykkeerklæringer. Behandlingen er også nødvendig for at OsloMet skal kunne oppfylle sin avtale med deg som student. Enkelte behandlinger, f.eks. godkjenning av undervisnings- og eksamensmelding er utøvelse av offentlig myndighet.

Personopplysningene brukes til studieadministrative formål alt fra søknad, oppmelding til eksamen, utveksling, utskriving av vitnemål og karakterutskrifter osv.

Opplysninger som behandles er navn, fødselsnummer, kontaktinformasjon (adresse og telefonnummer), hvilket kull du tilhører, studieprogram, karakterer, permisjoner o.l.  

Informasjonen hentes fra opptakspapirer, informasjon som du selv registrerer via Studentweb/SøknadsWeb, sensurregistrering og i forbindelse med ordinært studieadministrativt arbeid.

Personvernerklæringer for ulike systemer:

Studenter kan reservere seg mot bildefremvisning på OsloMets nettsider og Canvas. Dette gjøres i Studentweb.

Du kan også reservere mot visning av bilde og mobilnummer på din brukerkonto.

Studieavdelingen legger ikke ut studentinfo på nettsidene.

Direktør for studieavdelingen er delegert det daglige ansvaret for behandling av personopplysningene om studentene. Det innebærer blant annet å sørge for at det er utarbeidet nødvendige rutiner for å sikre kvalitet, konfidensialitet, sletting at det tilbys nødvendig opplæring i bruk av it-systemer og gjeldende rutiner.  

Det er enhver leder, med ansvar for behandling av opplysninger om studenter, sitt ansvar at egne tilsatte får tilstrekkelig opplæring i  bruk av it-systemer og at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende rutiner.

Se også

Behandling, innsyn og utlevering av studenters personopplysninger

Kontakt