Arealbehov og ombyggingsprosjekter | Brukerstøtte i Eiendom - Ansatt

Arealtilpasning, vedlikehold og ombyggingsprosjekter

Arealtilpasning, vedlikehold og ombyggingsprosjekter

Eiendomsavdelingen bistår ved behov for større og mindre arealtilpasninger, vedlikeholdsarbeid eller enkle utbedringer av lokaler.

Eiendomsavdelingen utfører ombygging og vedlikehold hos enhetene. Det kan være nye bruksområder for undervisningsrom, grupperom, møterom, arbeidsplasser og sosiale soner. Utvikling og ombygging av OsloMets arealer utføres etter følgende prinsipper: Arealeffektivitet, sambruk, standardisering og fleksibilitet.

Ombyggings- og vedlikeholdsprosjekter sorteres i tre kategorier basert på hvor omfattende prosjektet er.

 • Løpende vedlikeholdsarbeider

  • Reparasjon og utbedring av uforutsette skader eller mangler i bygningen
  • Regelmessig vedlikehold for å hindre forfall som følge av jevn og normal slitasje
  • Vanlig bygningsdrift
  • For eksempel: Maling, utskiftning av defekte møbler og dører

  Behov kan meldes inn fortløpende til brukerstøtte i eiendom (BIE)

 • Mellomstore prosjekter

  • Budsjett opp til 1,5 MNOK
  • Prosjektperiode 1-3 år

  Eksempler på mellomstore prosjekter

  • Bruksendring av nåværende lokaler
  • Ombygging fra kontorer til aktivitetsbaserte arbeidsplasser
  • Tilpassing av arealer

  Innenfor budsjettrammene vil eiendom gjennomføre så mange og gode prosjekter som mulig. Kan fakultetet kan bidra med egne midler, øker sjansen for at prosjekter kan gjennomføres/prioriteres raskere.

  Fakultetene kan selv melde inn behov på skjema sendt fakultetsledelsen fra eiendomsavdelingen. Samlede ønsker og behov vurderes to ganger årlig.

 • Investeringsprosjekter

  • Budsjett mer enn 1,5 MNOK
  • Prosjektperiode mer enn 6 måneder
  • Omfang og kompleksitet som gjør at prosjektet krever et forprosjekt
  • Ressursbruk fra flere enheter
  • Skaper gevinster på tvers av organisasjonen

  Eksempler på investeringsprosjekter

  • Studenthus i P52
  • Fornying av førsteetasje og studentarbeidsplasser i P35
  • Nye fleksible masterarbeidsplasser for sambruk på tvers

  Fakultetene melder selv inn behov på skjema sendt fakultetsledelsen fra eiendomsavdelingen. Samlede ønsker og behov vurderes 1 gang per år (høst). Når Eiendomsavdelingen definerer et prosjekt som et investeringsprosjekt, meldes det inn til Tjenesterådet for behandling og godkjennes av rektor før oppstart. Det utarbeides en langtidsplan for prosjektet.

  Les mer om tildeling av strategimidler på OsloMet

 • Strategiske satsninger

  Eiendomsprosjekter som er strategiske satsninger krever egne budsjettmidler og besluttes på overordnet nivå. Utvikling av nytt campus på Romerike er et eksempel.

 • Arenaer for dialog mellom enhetene og Eiendomsavdelingen

  • Eiendomsforum, 4 ganger/år
  • Direktørmøte, 2-4 ganger/år
  • Enkeltmøter mellom fakultet/enhet og eiendomsavdelingen

Kontakt

Kontakt