Arealbehov og ombyggingsprosjekter | Brukerstøtte i Eiendom - Ansatt

Arealbehov og ombyggingsprosjekter

Arealbehov og ombyggingsprosjekter

Behov for tilpasninger av arealer til undervisning og administrasjon, eller små vedlikeholdsarbeider og enkel utbedring av lokaler? Slik melder du inn behov til Eiendomsavdelingen.

Eiendomsavdelingen gjennomfører prosjekter hos enhetene i forbindelse med nye bruksområder for undervisningsrom, grupperom, møterom, arbeidsplasser og sosiale soner. Ved utvikling og ombygging av OsloMet sine arealer ligger følgende prinsipper til grunn: Arealeffektivitet, sambruk, standardisering og fleksibilitet.

Slik melder du inn behov

Hvordan du melder inn behovet avhenger av størrelsen på arbeidet du har behov for. Ombyggings- og vedlikeholdsprosjekter sorteres i tre kategorier basert på hvor omfattende prosjektet er:

 1. Løpende vedlikeholdsarbeider
 2. Mellomstore prosjekter
 3. Investeringsprosjekter

1. Løpende vedlikeholdsarbeider

Ved behov for:

 • Reparasjon og utbedring av uforutsette skader eller mangler i bygningen
 • Regelmessig vedlikehold for å hindre forfall som følge av jevn og normal slitasje
 • Vanlig bygningsdrift
 • For eksempel: Maling, utskiftning av defekte møbler og dører
Kontaktpunkt:

2. Mellomstore prosjekter

Med mellomstore prosjekter menes prosjekter med:

 • Budsjett opp til 1,5 MNOK
 • Prosjektperiode 1-3 år

Eksempel på mellomstore prosjekter er:

 • Bruksendring av nåværende lokaler
 • Ombygging fra kontorer til aktivitetsbaserte arbeidsplasser
 • Tilpassing av arealer

Eiendom vil gjennomføre så mange og gode prosjekter som mulig innenfor sine årlige budsjettrammer. Dersom fakultetet kan bidra med egne midler, øker det sjansen for at prosjekter kan gjennomføres/prioriteres raskt. 

Kontaktpunkt:  

Innmeldingsskjema blir sendt ut fra Eiendomsavdelingen per e-post til fakultetsledelsen. Samlede innspill og ønsker fra fakultetene tas imot 2 gang per år.

3. Investeringsprosjekter

Dette kjennetegner investeringsprosjekter for eiendom:

 • Budsjett mer enn 1,5 MNOK
 • Prosjektperiode mer enn 6 måneder
 • Omfang og kompleksitet som gjør at prosjektet krever et forprosjekt
 • Ressursbruk fra flere enheter
 • Skaper gevinster på tvers av organisasjonen

Eksempler på investeringsprosjekter for eiendom:

 • Studenthus i P52
 • Fornying av førsteetasje og studentarbeidsplasser i P35
 • Nye fleksible masterarbeidsplasser for sambruk på tvers
Kontaktpunkt: 

Innmeldingsskjema blir sendt ut fra Eiendomsavdelingen per e-post til fakultetsledelse. Samlede innspill og ønsker fra fakultetene tas imot 1 gang per år (høst). Når Eiendomsavdelingen definerer et prosjekt som et investeringsprosjekt, meldes det inn til Tjenesterådet for behandling og godkjennes av rektor før oppstart. Det utarbeides en langtidsplan for prosjektet.

Strategiske satsninger

Eiendomsprosjekter som er strategiske satsninger krever egne budsjettmidler og besluttes på overordnet nivå. Utvikling av en ny campus på Romerike er et eksempel.

Arenaer for dialog mellom enhetene og Eiendomsavdelingen

 • Eiendomsforum, 4 ganger/år
 • Direktørmøte, 2-4 ganger/år
 • Enkeltmøter mellom fakultet/enhet og eiendomsavdelingen

Pågående byggearbeider og prosjekter

Se oversikt over byggearbeider og prosjekter som pågår akkurat nå, og arbeider som snart blir satt i gang:

 

Kontakt

Kontakt

Planer og strategiske føringer