Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Arbeid, ferie og permisjon

Arbeidsplaner

Arbeidsplaner er et styrings- og planleggingsverktøy for arbeidsgivers fordeling av arbeidsoppgaver for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.

Retningslinjene danner grunnlag for arbeidet med oppsett av individuelle arbeidsplaner for alle ansatte i undervisnings- og forskerstillinger (UF-stillinger) ved OsloMet. De danner også grunnlag for utvikling av supplerende lokale retningslinjer på fakultetsnivå.

De generelle retningslinjene finnes i universitetets personalhåndbok - følg lenkeknapp øverst på siden. Her følger noen tommelfingerregler:

Arbeidsår

  • En full stilling har et arbeidsår på netto 1687,5 timer.
  • Det året man fyller 60 år blir årsverket reduseres med 37,5 timer til 1650 timer (en ekstra ferieuke).
  • Det året man fyller 62 år blir årsverket reduseres med ytterligere 60 timer til 1590 timer (8 seniordager, jf. HTA)

Oppgaver

Arbeidsplanene kan deles inn i følgende oppgaver:

  • undervisningsrelatert arbeid  - læringsrelaterte oppgaver i vid forstand, inkluderer undervisning, veiledning og vurdering
  • FoU og formidling
  • faglig/pedagogisk fornying
  • administrasjon 
  • verv
  • arbeidsgiverressurs

Kvantifisering

En undervisningstime på 45 minutter beregnes som 1 time. For øvrige oppgaver beregnes tiden time for time. Undervisningsaktiviteter kvantifiseres ved hjelp av omregningsfaktorer.

Reising i forbindelse med praksis / andre eksterne oppdrag regnes time for time når dette foregår i normal arbeidstid.

For andre medvirkende forhold  som kan gi utslag - se retningslinjene.

Planperiode

Arbeidsplanenes planperiode er fra 1. august til 31. juli. Individuelle arbeidsplaner skal vanligvis være fastsatt innen 1. juni hvert år.

Endring

Når forholdene tilsier det kan arbeidsplaner endres underveis i planperioden. Både leder og arbeidstaker er ansvarlig for å ta opp behovet for endringer med hverandre.

Ved særlig og tidsavgrenset behov kan arbeidsgiver pålegge overtid. Overtid forutsetter timeregistrering av både arbeidstid og overtid.

Ved sykefravær reduseres normalt alle arbeidsoppgaver i arbeidsplanen forholdsmessig.

Arbeidsplanskjema

Skjema for oppsett av arbeidsplaner (Kan erstattes av lokalt tilpasset skjema)

Kontakt HR

Ta kontakt med lokal HR-enhet om du har spørsmål.

chatbot-portlet