Vurderingskombinasjon samlebilde | Felles studentsystem - Ansatt

Vurderingskombinasjon samlebilde

Vurderingskombinasjon samlebilde

Informasjonen i "Vurderingskombinasjon samlebilde" skal være en speiling av det som står om vurdering i programplanen. Dersom en vurdering består av flere deler, skal dette også reflekteres i antall deler vurderingskombinasjonen består av.

Om et emne får en ny vurderingskombinasjon skal man ikke opprette ett nytt emne, men opprette en ny vurderingskombinasjon. Husk da å sette den som ikke lenger brukes som utgått.

Om vurderingen består kun av én del skal vurderingskombinasjonen bestå av én del. Der vurderingen består av to eller flere deler, skal det samlet antall vurderingskombinasjoner være lik antall deler + en overordnet vurderingsordning.

Rapport FS222.001 Vurderingskombinasjonen kan brukes for å på en ryddig måte få frem en vurderingskombinasjon som består av flere deler, hvorav kanskje noen også er utgåtte.

Denne brukerveiledningen består av følgende deler:

Hvordan opprette en vurderingskombinasjon som består av en del

Lag ny rad i bildet "Vurderingskombinasjon samlebilde".

 • I den øverste delen av bildet fyller man inn emnekode, kode for vurdering og stedkode. Kode for vurdering bør være forkortelsen for vurderingsordningen, for eksempel er S for skriftlig eksamen og PO er for prosjektoppgave.
 • Under navn fyller man ut navnet på vurderingen: For eksempel "Skriftlig skoleeksamen".
 • Husk at navnet på vurderingskombinasjonen sammen med vurderingsordningen vises på Studentweb.
 • Man bør også fylle ut fra når vurderingskombinasjonen er gyldig. Dette fylles inn i feltet "Periode vurd.komb"

Felt Innhold
Vurderingsordning Velg fra listen hva slags vurderingsordning dette er.
Vurderingsform Informasjon hvordan vurderingen skal skje. Obligatorisk når feltet Eksamensavvikling har verdi J.
Vurdkombtype Angir hvilken type vurderingskombinasjonen er, f.eks. eksamen, hjemmeeksamen, oppgave, mappe med mer. Dette er et felt som åpner opp for en del andre felter i blant annet bildet "Vurderingsenhet".
 

 

Midt i bildet er det også noen felter som må fylles ut:

Felt  Innhold
Default ordning Kun én av emnets vurderingsordninger kan markeres som default. Den ordningen som er markert som default vil automatisk bli valgt som vurderingsordning på vurderingsmeldingen ved semesterregistrering. Det er mulig for studenten å velge en annen ordning enn default ordning dersom emnet har flere aktive ordninger.
Meld via Studentweb Om det skal være mulig å melde seg til kombinasjonen via Studentweb. Om det er N i dette feltet må studentene ta kontakt med fakultetet for å melde seg opp til denne vurderingskombinasjonen.
Oppdater tittel Studentweb

Mulighet for å registrere tittel på oppgaver via Studentweb. Forutsetter at emnet er markert som et oppgave/avhandlingsemne i "Emne samlebilde".
NB! Studentene må registrere tittel før innleveringsfristen.

Oppgave innlev. Studentweb N skal registreres i dette feltet. Er per i dag ikke i bruk ved OsloMet.
 

Til høyre i bildet må man ta stilling til en del felter som har med avvikling å gjøre. Dette er følgende:

Felt Innhold
Eksamensavvikling Om det skal arrangeres eksamen med tid og rom. For eksempel skriftlig eller muntlig eksamen. Hvis J vil rammen "Eksamen" bli aktiv. J vil gi blyant i trestrukturen.
Vurdering (har resultat) Om det skal gis resultat. Hvis J vil rammen vurdering bli aktiv og feltet karakterregel bli gult. Dersom "eksamensavvikling" er N og "vurdering" er J, vil det komme frem et eple i trestrukturen. Dersom "vurdering" er  N, vil det komme frem et rør ut trestrukturen.
Aktiv J for aktiv, N for utgått.
Varighet Antall dager, timer m.m. skal registreres her.
Antall terminer gyldig Hvor mange terminer en bestått enhet skal være gyldig før enheten må tas på nytt.
Beskrivelse av oppbygging Tekstfelt på 4000 tegn som ikke skal brukes.
LMS-eksport Angir om det skal opprettes Canvas-rom for vurderingskombinasjonen.
LMS-Rom-mal Dersom feltet LMS - Eksport har J, velger du fakultetets rom-mal. 

 

Har du satt J i feltet "Vurdering" må du også fylle inn informasjon i boksen "Vurdering":

Felt Innhold
Kandidatnummer J eller N for om vurderingskombinasjonen krever kandidatnummering.
Kandnr.type J i feltet ovenfor krever at man velger hva slags type kandidatnummering man skal ha – velg TILFELDIGS.
Samme kandidatnr. Siden denne vurderingskombinasjonen ikke har noen underliggende deler skal det stå N her.
Startnr. Startnummer for kandidatnummereringen

Med på kar.utskrift

Om emnet/delene skal vises på karakterutskrift.

Med på vitnemål Om emnet/delene skal vises på vitnemål. Deler skal normalt ikke vises på vitnemål.
Ekvivalent med Emnekode for emnet og  vurderingskombinasjon som er ekvivalent med denne kombinasjonen.  Ved kontroll av aktiviteten, vil det holde at studenten har fått godkjent den ekvivalente aktiviteten.
Karakterregel Skal alltid være 30 for emner med A-E eller 38 for emner med bestått-ikke bestått (obliger. skal ha karakterregel 5 godkjent).
Krav for ny vurdering for alle deler ved gjentak N i dette feltet siden det kun er én del.
Strykkarakter kan inngå i samlet resultat Det skal alltid være N i dette feltet.
 

 

Om du har registrert J i feltet for "Eksamensavvikling", må du registrere i feltene i boksen "Eksamen":

Vurderingskombinasjon eksamen

Felt Innhold
Eks i samme rom Velg J eller N. Om alle kandidater ved eksamen i emnet må plasseres i samme rom. Rutinene for fordeling på rom benytter denne.
Fordel på rom Velg J som gjør at kandidatene blir fordelt på rom ved bruk av rutine for romplassering.
Alle kandidater J om alle kandidater skal ha eksamen på samme dag. Må være J for om plasseringen på rom skal skje automatisk på rutine.
Fordel kandidater J om kandidatene skal plasseres ved hjelp av automatisk rutine.
Eksamen start kl.  
Minutter oppmøte før  
Individuelt tidspunkt J i feltet betyr at det er individuelle eksamenstidspunkt for kandidatene, dvs. klokkeslett for fremmøte. Feltet må være markert dersom man i bildet "Plassering av kandidat i timeplan skal legge inn individuelt eksamenstidspunkt på kandidatene.
Nødvendig romtype Kun informasjonsfelt.
Eksamensfri dager foran og etter

Disse feltene har pr. i dag ingen funskjonalitet knyttet til seg.

Ekstra eksamenstid for spesialtilpasning J om rutinene FS536.002 og 536.003 skal beregne ekstra tid ved spesialtilpasninger
Digitalt eksamenssystem Hvis eksamen skal avholdes i Inspera må dette angis enten her eller i Vurderingsenhet samlebilde. Det som legges inn her kopieres da til vurderingsenheten. Hvis dette ikke angis ett av de to stedene vil ikke informasjon fra FS bli overført via WebServices til Inspera.
-sensursystem Hvis sensur skal registreres i Inspera eller Fagpersonweb må dette angis her eller i Vurderingsenhet samlebilde. Det som legges inn her kopieres da til vurderingenheten. Hvis dette ikke angis her vil det ikke være mulig å tilbakeskrive sensur fra et digitalt eksamenssystem (via WebServices. Dersom begrunnelse skal gis fra Fagpersonweb må man velge/endre til det når sensuren er overført (hvis det tidligere i avviklingen har stått Inspera der).
LMS-eksport J/N om vurderingsenheter basert på denne vurderingskombinasjonen skal overføres til LMS.
Rom-mal

 Blir aktivert hvis det står J i LMS-eksport. Benyttes for å angi mal av rom i LMS-system.

 

Hvordan opprette en vurderingskombinasjon som består av flere deler

1. Opprette en overordnet-kombinasjon som forteller hva slags vurderingsordning dette er
 • Hent opp bildet Vurderingskombinasjon samlebilde. Lag ny rad.
 • Denne raden skal være en overordnet-node.
 • Legg informasjon om Emnekode og stedkode.
 • Navnet på vurderingskombinasjonen skal være hva slags vurderingsordning dette er – for eksempel muntlig og skriftlig eksamen.
 • Koden bør være den samme som vurderingsordningen, i eksemplet under skal de bestå av en muntlig eksamen og en skriftlig eksamen. Dette er da vurderingsordning SM.
2. Opprette underdeler av vurderingskombinasjonen

Vurderingskombinasjon samlebilde hvor det vises at de øverste tolv feltene skal dukke opp i fanen "Vurderingskombinasjon" nederst på siden.

 • Klikk på fanen "Vurderingskombinasjon". Her må man lage en ny rad for hver vurderingsdel. Eksempel her er M for muntlig og S for skriftlig.
 • I tillegg legger man inn her hvor stor prosent de forskjellige delene skal telle. Her kan man velge om man vil bruke prosent eller brøk. Hvor mye de enkelte delene skal telle skal fremkomme i programplanen.
 • Nå har du opprettet trestrukturen i vurderingskombinasjonen og må registrere riktig informasjon i de forskjellige feltene.
3. Registrere aktuell informasjon i de forskjellige vurderingskombinasjonene
 • Om du registrerer informasjon på overordnet nivå (vurderingsordning) eller lavere nivå i strukturen er viktig. Noen felter skal kun fylles ut på vurderingsordning, andre kun på lavere nivå.
 • Videre må man registrere informasjon om hva slags type vurderingskombinasjon dette er.

Man har ikke mulighet til å lage nye verdier i disse feltene, man må velge fra tabellen som kommer frem når man trykker på pilspissen.

Felt Overordnet vurderingskombinasjon (vurderingsordning) Underliggende vurderingskombinasjon

Vurderingsordning

Velg ordning fra listen.

Skal ikke ha verdi.

Vurderingsform

Skal ikke ha verdi.

Informasjon om hvordan vurderingen skal skje. Obligatorisk når feltet Eksamensavvikling har verdi J.

Vurdkombtype

Skal ikke ha verdi.

Angir hvilken type vurderingskombinasjonen er, f.eks. eksamen, hjemmeeksamen, oppgave, mappe m.m. Dette er et felt som åpner opp for en del andre felter i blant annet bildet Vurderingsenhet.

Til høyre i bildet må man ta stilling til en del felter som har med avvikling  å gjøre. Dette er:

vurdkomb2

 

Felt Overordnet vurderingskombinasjon Underliggende vurderingskombinasjoner

Eksamensavvikling

Skal ha verdi N. Om det skal arrangeres eksamen med tid og rom.  For eksempel skriftlige eller muntlig eksamener. Hvis J vil rammen "Eksamen" bli aktiv. J vil gi blyant i trestrukturen.

Vurdering (har resultat)

Om det skal gis resultat. Hvis J vil rammen Vurdering bli aktiv og feltet karakterregel bli gult. Dersom eksamensavvikling er N vil J i Vurdering gi eple i trestrukturen, mens N vil gi rør. Om det skal gis resultat. Hvis J vil rammen Vurdering bli aktiv og feltet karakterregel bli gult. Dersom eksamensavvikling er N vil J i Vurdering gi eple i trestrukturen, mens N vil gi rør.

Aktiv

J J

Varighet

Skal ikke ha verdi. Antall dager, timer m.m. skal registreres her.

Antall terminer gyldig

Skal ikke ha verdi. Hvor mange terminer en bestått enhet skal være gyldig før enheten må tas på nytt.

Beskrivelse oppbygging

Tekstfelt på 4000 tegn som ikke skal brukes. Tekstfelt på 4000 tegn som ikke skal brukes.
Merknad Tekstfelt på 1000 tegn. Tekstfelt på 1000 tegn.

 

Om du har satt J i feltet for "Vurdering" må du også fylle inn informasjon i boksen som heter "Vurdering".

Felt Overordnet vurderingskombinasjon Underliggende vurderingskombinasjoner

Kandidatnr

Trenger ikke kandidatnummer, kan være N. J eller N for om vurderingskombinasjonen krever kandidatnummering av studenter. 

Knr.Type

N J i feltet ovenfor krever at man velger hva slags type kandidatnummering man skal ha – velg TILFELDIGS.

Samme kandidatnr.

J om alle deler skal ha samme kandidatnummer. J om alle deler skal ha samme kandidatnummer.

Med på karutskrift

J J eller N avhengig om det skal med på karakterutskriften.
Med på vitnemål J J/N om resultatet av de forskjellige vurderingskombinasjonene skal vises på vitnemålet.

Ekvivalent med

Ikke brukes. Emneid for emne - institusjonsnr. for en vurderingskombinasjon som er ekvivalent med denne kombinasjonen.  Ved kontroll av aktiviteten, vil det holde at studenten har fått godkjent den ekvivalente aktiviteten.

Karakterregel

Skal alltid være 30 for emner med A-E eller 38 for emner med bestått-ikke bestått (obliger. skal ha karakterregel 5 godkjent-ikke godkjent). Skal alltid være 30 for emner med A-E eller 38 for emner med bestått-ikke bestått (obliger. skal ha karakterregel 5 godkjent).

Krav for ny vurdering for alle deler ved gjentak

Vanligvis N. Vanligvis N.
Generer samlet resultat automatisk Funksjonaliteten er ikke implementert Funksjonaliteten er ikke implementert

Strykkarakter kan inngå i samlet resultat

Det skal være N i dette feltet. Det skal være N i dette feltet.
Resultatimport til protokoll Det skal være N i dette feltet. J/N Styrer om resultatimporter som kjøres skal gå rett til protokoll (uten ekstra kontroll). Benyttes ikke enda!
Begrunnelse via Studentweb N

For de som benytter funksjonaliteten;

Sett J på de delene som studentene kan be om begrunnelse via Studentweb.

De som ikke benytter funksjonaliteten, må sette N på delene.

Klage via Studentweb Benyttes ikke på OsloMet enda. Benyttes ikke på OsloMet enda.

 

Om du har registrert J i feltet for "Eksamensavvikling" så vil det under "Eksamen" åpne seg flere felter hvor informasjon må registreres. Husk at vurderingsordninger (overordnede vurderingskombinasjoner) ikke skal ha eksamensavvikling, dette gjelder kun underliggende nivåer. Se feltbeskrivelser lenger opp.

Midt i bildet er det også noen felter som må fylles ut.

vurdkombmeld

Felt Overordnet vurderingskombinasjon Underliggende vurderingskombinasjon

Default

Kun én av emnets vurderingsordninger kan markeres som default. Den ordningen som er markert som default vil automatisk bli valgt som vurderingsordning på vurderingsmeldingen.  Det er mulig for studenten å velge en annen ordning enn default ordning dersom emnet har flere aktive ordninger. N skal registreres i dette feltet.

Meld via Studentweb

Om det skal være mulig å melde seg til kombinasjonen via Studentweb. For enkelte vurderingsordninger kan det f.eks. kun være mulig å melde seg via søknad. Pr. i dag er det kun mulig å melde seg til topp på Studentweb. Dette feltet kan derfor ha verdi N.

Oppdater tittel Studentweb

Mulig å registrere tittel på oppgaver via Studentweb. Forutsetter at emnet er markert som et oppgave/avhandlingsemne i emne samlebildet. N skal registrer i dette feltet.

Oppgave innlev. Studentweb

N skal registreres i dette feltet. Er per i dag ikke i bruk på OsloMet. N skal registreres i dette feltet. Er per i dag ikke i bruk ved OsloMet.

Hva bør man være spesielt oppmerksom på der vurderingskombinasjonen er en skriftlig skoleeksamen?

Felt i "Vurderingskombinasjon samlebilde" Innhold
Kode S
Vurdkombtype Eksamen
Eksamensavvikling J
Vurdering J
Varighet Antall timer for eksamen
Kandidatnummer J

Knr.type

TILFELDIGS

Karakterregel

30 eller 38

I tillegg må alle feltene under "Eksamen" fylles inn (se ovenfor for mer informasjon).

Hva bør man være spesielt oppmerksom på der vurderingskombinasjonen er en oppgave/skriftlig hjemmeeksamen?

Når en vurderingskombinasjon er av vurderingstype "OPPGAVE" vil man ha mulighet for å registrere uttak og leveringsfrist i bildet "Vurderingsenhet samlebilde".

Felt i "Vurderingskombinasjon samlebilde" Innhold
Kode O eller H
Vurdkombtype Oppgave
Eksamensavvikling N
Vurdering
Varighet Trenger ikke å registrere noe her.
Knr.type TILFELDIGS
Karakterregel 30 eller 38