Droppe til innhold

Valg av fakultetsstyrer ved OsloMet

Denne siden er ikke i bruk i forbindelse med valget våren 2020. Gå til https://ansatt.oslomet.no/styrevalg for oppdatert informasjon.

21.-25. oktober 2019 gjennomføres valg på ansattrepresentanter til fakultetsstyrene ved alle fakultetene ved OsloMet – storbyuniversitetet. Her finner du informasjon om fakultetsstyrene, og om prosess og reglement for gjennomføring av valget på UF- og TA-representanter.

Mandat og forretningsorden for fakultetsstyrer 

Mandatet for fakultetsstyrene er besluttet av rektor på fullmakt fra Universitetsstyret.

Forretningsorden for fakultetsstyrene omhandler blant annet regler for møtegjennomføring, taushetsplikt og habilitet.

Funksjonstid 

Funksjonstiden for fakultetsstyrene er normalt 4 år, med oppstart 1. august. Våren 2019 ble det imidlertid bestemt at de eksisterende fakultetsrådene ved OsloMet skulle prolongeres et halvt år, til 31. desember 2019. Funksjonstiden til fakultetsstyrene som velges høsten 2019 vil derfor være 1. januar 2020-31. juli 2023. Midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling velges for vårsemesteret 2020.

 • Fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling (UF) velges for perioden 1. januar 2020-31. juli 2023
 • Midlertidig ansatte i UF-stilling velges for perioden 1. januar 2020-31. juli 2020
 • Teknisk-administrativt (TA) ansatte velges for perioden 1. januar 2020-31. juli 2023

Nominering av kandidater 

Fristen for å nominere kandidater til ansatt-vervene i fakultetsstyret er 4. oktober 2019.

Studentrepresentanter og eksterne representanter følger egne valgprosedyrer, jamfør valgreglementet.

Tre ulike stemmeberettigede forslagsstillere må nominere samme person for at nominasjonen skal være gyldig. Forslagsstillerne oppfordres til å kontakte den aktuelle kandidaten i forkant av nominasjonen. Veiledningen til hvordan dere går sammen om å nominere finner du inne i nominasjonsskjemaene. Velg fakultet under for å komme til skjemaene.

Kandidatene presenteres på nett i løpet av uke 41. Finn kandidatene du kan stemme på, samt valgresultet, på fakultetets egen side.

Hvem er valgbare til fakultetsstyret?  

Med visse unntak er den som har stemmerett i valget også valgbar. Se §11 om stemmerett og §17 om valgbarhet i valgreglementet.

 • Man må være ansatt i minst 50 % stilling.
 • Man må være fast ansatt og ha tiltrådt minst 4 uker før valgdag, eller være midlertidig ansatt med sammenhengende ansettelse i minst 6 måneder på valgdag (ansatt siden 25. april 2019).
 • Man kan ikke være i permisjon for å jobbe et annet sted enn OsloMet/fakultetet.
 • Man kan ikke gjenvelges til et verv i fakultetsstyret hvis man vil ha fungert sammenhengende i vervet i 12 år ved den nye valgperiodens begynnelse.
 • Rektor, dekaner, senterledere SPS og SVA, direktører seksjonssjefer, instituttledere og ledere på nivået under instituttleder er ikke valgbare som medlemmer av fakultetsstyrene.

Kan man takke nei til styreverv? 

Dersom man blir valgt til et styreverv, plikter man – med visse unntak – å ta imot vervet. Se valgreglementet.

Prosess og tidsplan for gjennomføring av valget 

Valget avholdes i uke 43, 21. -25. oktober 2019, og valget gjennomføres digitalt.

 • Frist for å nominere kandidater: 4. oktober 2019
 • Manntall over de som har stemmerett legges ut på fakultetenes sider for gjennomsyn 4 uker før valgdagen – 23. september 2019
 • Klager på manntallsføring må skje senest 2 uker etter at manntallet er framlagt – 7. oktober 2019
 • Presentasjon av valgresultatet: senest 1. november 2019

Presentasjon av kandidatene 

Aktuelle kandidater vil bli presentert på nett. Det gjennomføres også fakultetsvise presentasjonsmøter der kandidatene kan svare på spørsmål fra ansatte. Presentasjonsmøtene foregår på følgende tidspunkter:

 • HV: Onsdag 16. oktober kl. 12-14 i Pilestredet 32, rom 010.023 (Lille auditorium)
 • LUI: tid og sted kommer
 • SAM: Fredag 11. Oktober kl. 13, i Pilestredet 35, rom PI546
 • TKD: Onsdag 16. oktober kl. 1330, Pilestredet 35, rom PH131

Kontaktpersoner ved fakultetene

Har du spørsmål om fakultetsstyrevalgene, ta kontakt.

chatbot-portlet