Handlingsplan for utdanning - Ansatt

Handlingsplan for utdanning

Handlingsplan for utdanning

Handlingsplan for utdanning skal bidra til systematisk og målrettet arbeid med utdanningskvalitet, til beste for studenter, universitetet og samfunnet rundt oss.

På oppdrag fra Nina Waaler, har Marianne Brattland ledet arbeidet med å utarbeide en handlingsplan for utdanning. Arbeidet med handlingsplanen startet høsten 2017, og ble vedtatt av rektor og presentert for styret før sommerferien 2018. 

Les handlingsplanen

 

Handlingsplanen er utarbeidet, diskutert og forankret gjennom fem arbeidsmøter med styringsgruppen bestående av følgende personer:

 • Knut Patrick Hanevik, tidligere dekan ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
 • Gro Jamtvedt, dekan ved Fakultet for helsevitenskap
 • Astrid Oust Janbu, tidligere prodekan ved Fakultet for teknologi, kunst og design
 • Per Arne Olsen, prodekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap
 • Oddgeir Osland, senterleder Senter for Profesjonsstudier
 • Rune Keisuke, tidligere leder Studentparlamentet
 • Karoline Wergeland Kaldråstøyl, tidligere fagpolitisk ansvarlig Studentparlamentet
 • Turid Brattås, prosjektleder for digitaliseringsstrategien

Handlingsplanen prioriterer tre satsningsområder for årene 2018-2021:

 • Samhandling med arbeidsliv
 • Forskningsbasert utdanning
 • Helhetlig læringsmiljø

Satsningen på disse tre områdene skal støtte opp under vår overordnede strategi og bidra til at vi når våre målsettinger. Digitalisering, internasjonalisering og bærekraft er lagt opp som tverrgående prosesser.

Handlingsplanen forutsetter ansvarliggjøring og oppfølging gjennom fakultetene, og vil bli fulgt opp gjennom både kvalitetsrapportering og i prorektor for utdanning sin styringsdialog med fakultetene.