Droppe til innhold

Håndbok for ekstern evaluering av studier ved OsloMet

Håndbok for ekstern evaluering av studier ved OsloMet

Håndbok for ekstern evaluering av studier ved OsloMet

Ekstern evaluering av studier er en del av universitetets system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanninger.

Mål for ekstern evaluering ved OsloMet

Ekstern evaluering skal sikre at studier ved OsloMet – storbyuniversitetet holder høy kvalitet i tråd med gjeldende retningslinjer, og inngår i universitetets system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene.

En ekstern evaluering kan omfatte hele eller deler av studiet. Den kan ha en generell innretning, men det kan være mer hensiktsmessig at utgangspunktet er spesifikke områder eller konkrete utfordringer som gjør at utdanningen ønsker faglige og strategiske vurderinger av behov for endringer og videre kvalitetsutvikling. Den årlige kvalitetsrapporteringen (programrapport, nøkkeltall m.m.) bør danne utgangspunktet for en ekstern evaluering hvis formål er å identifisere utfordringer og utforme tiltak som utvikler kvaliteten på det enkelte programmet.

Retningslinjer for behandling av eksterne evalueringer legger føringer for fakultetenes arbeid og beskriver rapporteringsprosessen.

Plan for evalueringer

Fakultetet (ved dets utdanningsutvalg) vedtar en plan for ekstern evaluering som innebærer at hvert studium evalueres hvert 6. år. Planen revideres av fakultetets utdanningsutvalg ved behov. Studieavdelingen, ved seksjon for analyse og kvalitetsutvikling, skal informeres om de endringer som gjøres.

Sakkyndig komité

Den sakkyndige komiteen skal normalt bestå av fire personer:

 • Minst én representant fra samme fagfelt fra en annen utenlandsk høyere utdanningsinstitusjon med godt renommé.
 • Minst én representant, fortrinnsvis med professor- eller dosentkompetanse, alternativt førstestillingskompetanse, fra en norsk utdannings- eller forskningsinstitusjon.
 • Én representant med tilknytning til studiets yrkesfelt.
 • Én student fra et tilsvarende eller nært beslektet studium ved en annen norsk utdanningsinstitusjon.

Arbeidet med å få på plass en komité bør starte tidlig, gjerne cirka seks måneder før man ønsker at evalueringen skal starte.

Mandat

Instituttet utformer et forslag til mandat for den sakkyndige komiteen, og fakultetets utdanningsutvalg vedtar det endelige mandatet for komiteen. Mandatet er den formelle bestillingen til komiteen, og skal blant annet inneholde informasjon om hvilke(n) kvalitetsdimensjon(er) av de fem kvalitetsdimensjonene i kvalitetssystemet komiteen skal evaluere, hvorvidt det aktuelle studiet skal sammenlignes med tilsvarende studier nasjonalt og/eller internasjonalt, samt metode for evaluering.

Evalueringen kan gjennomføres kun basert på foreliggende skriftlig materiale, eller suppleres ved hjelp av intervjuer. Valg av metode er av betydning for hvor omfattende arbeidet blir.

Skriftlig grunnlagsmateriale

Vi anbefaler at komiteen i stor grad baserer evalueringen på foreliggende skriftlig dokumentasjon. Dette kan være følgende:

 • Studiets program- og emneplaner.
 • Programmets kvalitetsrapporter de siste år.
 • Instituttets og fakultetets kvalitetsrapporter.
 • Data fra studentundersøkelser, kandidatundersøkelser og arbeidsgiverundersøkelser.
 • Rapporter fra tilsynssensorer.
 • Nøkkeltall (opptakstall, frafall, antall kandidater, ansattes førstestillingskompetanse m.m).

Intervjuer

Dersom sakkyndig komité ønsker å bruke intervjuer i sin evaluering skal fakultetet legge til rette for en god prosess. Følgende grupper kan intervjues:

 • Et utvalg av studenter og vitenskapelig tilsatte, samt studiets ledelse (studieleder og/eller instituttleder).
 • Representanter for yrkesfeltet.
 • Administrativt tilsatte.

Oppstart av arbeidet

Før oppstart av arbeidet må man kontakte økonomiavdelingen og få opprettet en arbeidsordre i økonomisystemet.

Ved oppnevning av komité kontakter instituttleder/programleder de ønskede medlemmene. Når disse har takket ja til å være komitémedlem, sendes det et oppnevningsbrev til komitémedlemmene. Oppnevningsbrevet er den formelle avtalen mellom komitémedlem og OsloMet.

Oppnevningsbrevet bør inneholde følgende opplysninger:

 • Mandat
 • Tidsramme for arbeidet
 • Antall timer som komiteen har til disposisjon
 • Gjeldende timesatser
 • Informasjon om refusjon av utlegg til transport, overnatting og mat
 • Informasjon om at reisetid ikke honoreres
 • Informasjon om skatteregler i brevet til det utenlandske medlemmet
 • Oversikt over alle komitémedlemmene og kontaktinformasjon
 • Kontaktinformasjon til koordinator for komiteen

Vi anbefaler at det avholdes et oppstartsmøte for komitéen. Medlemmene vil her få nødvendig informasjon fra fakultet/institutt, gjerne delta på noen relevante forelesninger og møtes for å fordele arbeidsoppgaver. Før oppstartsmøtet bør det skriftlige grunnlagsmaterialet sendes ut.

Tidsplan og økonomi

Hele gjennomføringen av den eksterne evalueringen, fra oppstart av komiteens arbeid til ferdig behandling av rapport, skal maksimum ha en varighet på ett år.

Studieavdelingen ved OsloMet sentralt dekker kostnader inntil kr 235 000 per evaluering (pr. 31.3.17). Kostnader utover denne summen må fakultetene selv dekke. Studieavdelingen overfører midler etter forbruk ved årsavslutning.

Betingelser

Komiteen disponerer 400 timer totalt. Disse timene fordeles normalt med 100 timer per medlem, eventuelt noe mer til leder. Komiteens leder er ansvarlig for å koordinere arbeidet, og fordele timene på medlemmene i komiteen. Arbeidet i og utenfor møter skal spesifiserer i godtgjørelsesskjema. Reisetid dekkes ikke.

Arbeidet honoreres etter vanlig utvalgssats, se Statens personalhåndbok, kapittel 10.14.

Timelister

Av hensyn til utbetalingsrutinene bes utvalgsmedlemmene om å føre spesifiserte timer over brukt tid. Det må fremgå hva som er møtetid og hva som er annet arbeid. For føring av timer benyttes lønn- og godtgjørelsesskjema. Komitémedlemmene sender inn sine skjema til koordinator for komiteen.

Utgifter til transport, overnatting og mat

Reiseutlegg som komitémedlemmene har til transport, overnatting og mat føres i refusjonsskjema. Billetter og original kvitteringer legges ved refusjonsskjemaet og sendes til koordinator for komiteen.

Ved bestilling av reiser eller hotell gjennom Berg-Hansens reisebyrå, oppgis prosjektnummer for den aktuelle evalueringen som referansenummer.

Medlemmer med utenlandsk statsborgerskap

Norske myndigheter krever at alle utenlandske mottakere av lønn/honorar har et D-nummer eller et norsk skattekort. Et D-nummer består av 11 siffer og tilsvarer norsk fødselsnummer. Begge deler utstedes av Skatteetaten i Norge. OsloMet må ha medlemmets D-nummer før lønn/honorar kan utbetales.

OsloMet er pålagt å foreta forskuddstrekk på den delen av vurderingsjobben som er utført i Norge. Norske myndigheter vil eventuelt senere betale tilbake skatten, ettersom utenlandske medlemmer sannsynligvis ikke vil bli regnet som skattepliktig til Norge.

Om medlemmet ikke har D-nummer eller norsk skattekort, bør OsloMet bistå medlemmet med dette. Til det trengs følgende:

 • Signert fullmakt til å søke om D-nummer
 • Kopi av pass
 • Ferdigutfylt skjema RF1209 «Søknad om skattekort for utenlandske borgere»

For å få utbetalt honorar må utenlandske medlemmer levere følgende (til koordinator for komiteen):

 • Kopi av førstesiden av passet
 • Bankinformasjon: SWIFT-nummer, IBAN-opplysninger og bankens adresse

Man må sikre at medlemmet får tilstrekkelig informasjon om det regelverket som gjelder. Informasjon på både norsk og engelsk finnes på ansatt.oslomet.no.

Høring

Før endelig rapport fremlegges skal tilsatte og studentrepresentanter få mulighet til å si sin mening om rapporten. Instituttet skal derfor legge opp til en prosess der de tilsatte og studentrepresentanter på det aktuelle studieprogrammet får tilsendt den foreløpige rapporten og får fremlagt resultatene i et høringsmøte.

Avslutning av arbeidet

Rapporten skal arkiveres i Public 360.

Oppfølging av rapporten skal skje i henhold til fakultetets retningslinjer for dette (eks. involvering av fagtilsatte og studentrepresentanter, behandling på institutt-/programmøter, behandling i utdanningsutvalget lokalt og sentralt ved OsloMet).

Kontakt seksjon for analyse og kvalitetsutvikling dersom du har spørsmål eller innspill til håndboken.

Lenker periodisk tilsyn

Ressurser
OsloMets kvalitetssystem
Tidligere og aktuelle rapporter (HiOA)
chatbot-portlet