Universitetssøknaden | Satsinger - Ansatt

Mer informasjon for ansatte

Universitetssøknaden

Universitetssøknaden

12. januar 2018 ble vi OsloMet – storbyuniversitetet. Prosessen med å få tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus akkreditert som universitet begynte over ti år tidligere.

Akkreditering som universitet er et virkemiddel for å øke kvalitet i utdanning og forsking som kan bidra til:

 • Økt attraktivitet for studenter og ansatte
 • Økt attraktivitet på eksterne konkurransearenaer
 • Økt omstillingsevne, gjennom økte fullmakter som gir institusjonen mulighet til å omstille seg raskere for å møte samfunnets behov

Offisiell dokumentasjon for universitetsakkrediteringen

Søknadsdokumentene

Standard informasjonbrev til våre partnere om overgangen fra HiOA til OsloMet

Tidslinje

2018:

 • 12. januar: Kongen i Statsråd vedtar at Høgskolen i Oslo og Akershus blir universitet. Det nye universitetet heter OsloMet – storbyuniversitetet.

2017:

 • 15. desember: Samlet søknad sendes til Kunnskapsdepartementet.
 • 15. desember: HiOAs styre vedtar navneforslaget OsloMet.
 • 12. desember: NOKUT godkjenner HiOAs søknad om akkreditering som universitet.
 • 13. november: NOKUTs sakkyndige komité leverer rapporten som konkluderer med at «HiOA tilfredsstiller alle krav til akkreditering som universitet».
 • 14.–15. september: NOKUTs sakkyndige komité gjennomfører institusjonsbesøk hos HiOA
 • 1. juni: NOKUT oppnevner sakkyndig komité som skal vurdere universitetssøknaden.
 • 22. februar: HiOA leverer søknad om universitetsakkreditering til NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).
 • 7. februar: HiOAs styre vedtar universitetssøknad (og rektor godkjenner de siste endringene i søknaden på fullmakt av styret 15. februar).

2016:

 • 9. mars: HiOA-styret vedtar grunnlagsdokumentet og vedtar formelt å gå inn i søknadsprosess for universitetsakkreditering.

2015:

 • Det utarbeides et grunnlagsdokument som er en tidlig versjon av universitetssøknaden. Arbeidet med universitetssøknaden prosjektorganiseres.

2011:

 • Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus fusjonerer, og det igangsettes forberedende arbeid med kartlegginger og tiltak for å gjøre institusjonen i stand til å oppfylle kravene for universitetsakkreditering.

2007:

 • Desember: Styret for Høgskolen i Oslo vedtar at høgskolen skal bli universitet.

Kontakt

Ina Tandberg (prosjektleder for universitetssatsingen): tlf. 47 61 79 18 /e-post ina.tandberg@hioa.no