UiO GPT på OsloMet - Ansatt

GPT UiO ved OsloMet

GPT UiO ved OsloMet

GPT UiO gir deg tilgang på en sikker Chat GPT-tjeneste som kan hjelpe deg å forstå, forbedre og lage tekst ved hjelp av kunstig intelligens.

Hvorfor bruke GPT UiO?

Tjenesten kan brukes som en del av undervisning og forskning ved OsloMet. Alle data blir trygt lagret på UiOs servere av personvernhensyn. Alle studenter og ansatte ved OsloMet kan fritt benytte tjenesten.

GPT UiO er foreløpig den eneste chat GPT-tjenesten ved OsloMet som kan benyttes til å behandle data og persondata opp til og med gult (internt) lagringsnivå. Finn ut mer om klassifisering av data og sett deg inn i OsloMets lagringsguide.

 • Hva kan jeg bruke GPT UiO til?

  Det finnes ingen fasit på hvordan du bruker verktøy innen kunstig intelligens, men husk å være kildekritisk. Du kan bruke tjenesten til å besvare spørsmål, fullføre setninger og tekster, oversette tekster eller lage ny tekst eller kode basert på gitt kriterier og emner.

  Eksempler på bruk

  • Som en sparringspartner for å få nye ideer

  • Få tilbakemelding på noe du har skrevet eller tenkt

  • Som en assistent når du skal kode eller gjøre utregninger

  • Forbedre og korrigere språket i oppgaver du skriver

  • Som en studiekamerat eller kollega som forenkler kompleks teori

  • Få oppsummert essensen i en lang tekst

  • Som en oversetter mellom språk

  • +++

  Ressurser

 • Hjelp og veiledning

  Eksportere en samtale

  Se veiledning om eksport av samtalet (uio.no). Husk at en eksportert samtale kan inneholde data som ikke skal deles med andre. Benytt OsloMets lagringsguide for å finne egnet lagringssted.

  Brukerstøtte?

  OsloMet tilbyr ikke utvidet brukerstøtte for tjenesten. Vennligst benytt relevante ressurssider fra OsloMet og UiO.

  Hvilken GPT-modell er tilgjengelig?

  Foreløpig er GPT UiO ved OsloMet kun tilgjengelig med modell GPT-3.5 turbo.

  Problemer med innlogging til GPT UiO?

  Kontakt IT-servicedesk

 • Kildekritikk

  GPT som KI-modell er trent til å være nøytral og objektiv, men algoritmene som ligger til grunn baserer sine svar på data løsningen er trent på. Den kan også til en viss grad gjengi korte tekster som er skrevet av andre uten at det kommer tydelig frem. Tekster fra løsningen kan dermed inneholde beskyttede immaterielle rettigheter. Det er derfor nødvendig å være sterkt kildekritisk.

  Ressurser

 • Brukervilkår

  Brukervilkår

  UiOs brukervilkår for tjenesten gjelder også for brukere fra OsloMet. For behandling og lagring av data gjelder likevel OsloMets retningslinjer for lagring og OsloMets retningslinjer for klassifisering. Tjenesten kan benyttes opp til og med gule (interne) data. 

  OsloMets personvernerklæring for GPT UiO gjelder for våre brukere.

  OsloMet har også signert en databehandleravtale og tjenesteavtale med UiO. Innsyn i disse gis på forespørsel.

 • Personvernerklæring og behandlingsprotokoll

  Behandlingsprotokoll

  Alle virksomheter som behandler personopplysninger, skal føre en protokoll over behandlingsaktivitetene de har ansvar for jf. GDPR art. 30. Den enkelte behandler må sørge for at det føres protokoll dersom GPT UiO benyttes til behandling av personopplysninger. Snakk med personvernkontakten i din avdeling dersom du har spørsmål.

  Personvernerklæring GPT UiO

  GPT, eller Generative Pre-trained Transformer, er en form for kunstig intelligens (AI) som er utviklet av OpenAI. Dens hovedformål er å generere tekst basert på de instruksjonene den mottar. GPT UiO er en tjeneste utviklet av Universitetet i Oslo (UiO), som lar deg bruke OpenAIs GPT-modeller på en måte som er innenfor kravene OsloMet setter til personvern. Alle studenter og ansatte ved OsloMet kan logge inn med FEIDE og fritt bruke tjenesten.

  OsloMet er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrives i denne personvernerklæringen og den gjelder personopplysningsbehandlingen tilknyttet bruk av GPT UiO ved OsloMet.

  1. Hva er en personvernerklæring?

  En personvernerklæring beskriver hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte om personopplysningene dine. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan OsloMet håndterer personopplysningene dine når du bruker GPT UiO og utgjør et supplement til OsloMet sine generelle personvernerklæringer.

  2. Formålene med og rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

  2.1. Formål

  Formålene med å behandle dine personopplysninger i tjenesten GPT UiO er:

  • Tilby, administrere, vedlikeholde og/eller analysere tjenesten.
  • Kontakt med og administrasjon av bruker.
  • Tjenestekvalitet, oppetid og feilsøking.
  • Hindre misbruk av tjenesten.
  • Sikker identifikasjon.
  • Forhindre svindel, kriminell aktivitet eller misbruk av tjenestene våre, og for å sikre sikkerheten til våre IT-systemer, arkitektur og nettverk, gjennom loggføring av brukerinnhold i tjenesten.
  • Overholde juridiske forpliktelser og for å beskytte våre brukere sine rettigheter, personvern og sikkerhet.
  2.2. Rettslig grunnlag

  Det rettslige grunnlaget for behandlingen av formålene oppført i bokstav a), b) og c) er GDPR art. 6 nr. 1 f) «Berettiget interesse». Det er gjennomført en interesseavveining for å vurdere forholdet mellom den enkeltes personvern og virksomhetens berettigete interesse. I hovedtrekk er det svært lav sannsynlighet for at behandlingen vil medføre negative konsekvenser for enkeltpersoner, grunnet personopplysningenes alminnelige art og at storparten av opplysningene allerede er offentlig tilgjengelig. Samtidig er det vurdert at OsloMet kan lide et omdømmetap på virksomhetsnivå i det offentlige, dersom behandlingen ikke utføres og OsloMet dermed ikke klarer å opprettholde forventningsoppnåelsen virksomheten har hos sine brukere.

  • a) For formål knyttet til tjenestekvalitet, oppetid og feilsøking er dette basert på OsloMet sin berettigede interesse i forbedring, feilretting og deteksjon av kritiske forhold i tjenesten ved å føre nødvendig logging av data ved bruk.
  • b) For formål knyttet til behandling av brukerinnhold (herunder "input" og "output"), er dette basert på OsloMet sin berettigede interesse i å utvikle tjenesten som blir levert av ekstern tredjepart (UiO). Store språkmodeller slik som GPT UiO har mange sider ved seg som gir betydelige fordeler og hjelper folk med å lage innhold, forbedre service, utvikle programvare, tilpasse utdanning, støtte vitenskapelig forskning mm. Disse fordelene kan ikke realiseres uten en stor mengde informasjon for å lære modellene. OsloMet sin behandling av "output" er basert på treningsinformasjonen, som ikke er ment å påvirke enkeltpersoner negativt. Videre er kildene til denne treningsinformasjonen allerede offentlig tilgjengelig.
  • c) For formålet med behandling av «cookies», er dette basert på OsloMet sin berettigede interesse i å forbedre brukeropplevelsen for brukeren. Behandlingen av opplysningene er begrenset til det som er nødvendig for å bedre bruksopplevelsen i applikasjonen, i form av å lagre innloggings-sesjon, husker brukers språkvalg, og for å holde rede på brukersesjonen.

  Det rettslige grunnlaget for behandlingen av formålene oppført i bokstav d) og e) er GDPR art. 6 nr. 1 c) «Rettslig forpliktelse» jf. nr. 3 b) jf. art. 32.

  • d) For formål knyttet til å overholde juridiske forpliktelser og for å beskytte våre brukere sine rettigheter, personvern og sikkerhet, samt for å hindre misbruk av tjenesten, er dette basert på OsloMet sin rettslige forpliktelse til å sørge for sikker behandling i tjenesten og for å overholde juridiske forpliktelser.
  • e) For formål knyttet til sikker identifikasjon, er dette basert på OsloMet sin rettslige forpliktelse til å gjøre tjenesten sikker og unngå misbruk.

  3. Hvilke personopplysninger blir behandlet om deg?

  Tjenesten behandler kun opplysninger om deg for formålene og behandlingsgrunnlagene som angitt under pkt. 2 i denne personvernerklæringen.

  3.1 Opplysninger som kan behandles for formålene

  • Kontoinformasjon:
   OsloMet må behandle informasjon knyttet til kontoen din for å kunne levere tjenesten, herunder navn og brukernavn.
  • Brukerinnhold:
   Når du bruker Tjenesten, kan vi samle inn personopplysninger som er inkludert i spørringer og ledetekst ("Input"), filopplastinger eller tilbakemeldinger som du gir til tjenesten, samt fullføringer og svar fra tjenesten ("Output").
  • Loggdata:
   Om blant annet innlogginger, spørringstidspunkt, tidsforbruk, IP-adresse, enhetsinformasjon, inkludert navnet på enheten, operativsystemet og nettleseren du bruker.
  • Cookies:
   For å lagre innloggings-sesjon, for lagring av språkvalg og for å ta brukeren tilbake til riktig side hvis de blir bedt om å logge inn for å få tilgang til noe.

  OsloMet mottar innloggingsdetaljer fra Sikt ved innlogging med FEIDE.

  Øvrige personopplysninger innhentes fra deg og via bruk av tjenesten.

  4. Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

  Opplysningene oppbevares så lenge de er nødvendige for å oppfylle formålene som er listet opp under pkt. 2. Opplysninger om deg som bruker av tjenesten og loggdata vil oppbevares i 12 måneder.

  5. Hvem deles personopplysningene dine med?

  Personopplysningene dine deles med Universitetet i Oslo (UiO) som er OsloMet sin databehandler, gjennom sin rolle som leverandør og driftsansvarlig for GPT UiO.

  Videre vil personopplysninger som er inkludert i spørringer og ledetekst ("Input"), i fullføringer og svar ("output") og filopplastinger bli delt med UiOs underleverandør for Azure OpenAI Service, Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft"), med behandlingssted i EU/EØS og i Sveits. EU-kommisjonen har besluttet at Sveits er et land med tilstrekkelig beskyttelsesnivå, ettersom landet har regler som ivaretar personvernet på en tilsvarende måte som land i EØS-området (adekvansbeslutning). Personopplysningene behandles bare midlertidig og vil ikke lagres hos Microsoft.

  Personopplysningene er å anse som avidentifiserte da hverken UiO eller Microsoft har mulighet til å direkte knytte din kontoinformasjon til spørringer og ledetekst ("Input") som du, som bruker, skriver inn i tjenestens fritekstfelt. En slik identifikasjon kan kun utføres av OsloMet.

  6. Sikkerheten rundt personopplysningene dine

  OsloMet gjennomfører regelmessig risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) av datasystemene vi benytter, for å sikre personopplysningene dine. Informasjonssikkerhet er høyt prioritert i tjenesten og OsloMet gjennomfører regelmessig ROS og sikkerhetsvurdering av innebygd personvern i GPT UiO. Det samme utføres av UiO som er tjenestens leverandør og databehandler for OsloMet. Sikkerhet er alltid en prioritert og pågående prosess.

  7. Dine rettigheter

  Du har krav på å få informasjon om hvordan OsloMet behandler personopplysningene dine. Denne informasjonsplikten oppfylles gjennom denne personvernerklæringen. Du har også følgende rettigheter:

  8. Kontakt

  Se nettside om kontakt.