Droppe til innhold

Tverrgående studentevalueringer

Tverrgående studentevalueringer

Utdanningskvalitet / Verktøykasse emneevaluering

Tverrgående studentevalueringer på studieprogramnivå

Plan for studentundersøkelser ved OsloMet

Undersøkelse av kvalitetssikringssystemets kvalitetsindikatorer fordrer felles studentundersøkelser som kan gi data som kan sammenliknes på tvers av studieprogram. Avdeling for utdanning vil koordinere og sende ut undersøkelsene til de aktuelle studentgruppene. Instituttene vil få tilsendt resultatene av undersøkelsene til bruk i egne rapporter på program- og instituttnivå.

Det er laget en fast plan for studentundersøkelser. Planen innebærer at hvert studietrinn får hver sin type studentundersøkelse, unik for studietrinnet.  

Studietrinn

Kvalitetsindikatorer som skal ligge til grunn for undersøkelsen

Ansvarlig for undersøkelsen

Når utføres undersøkelsen

Ulike studentundersøkelser

1.årsstudenten (BA og MA)

Analyseresultater fra undersøkelsene

I3) Studentens tilfredshet med opptak og mottak på første år i studieprogram

R3)Studentenes tilfredshet med informasjon, administrative tjenester og bibliotek/læringssenter

Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling

Midten av vårsemesteret hvert år

Første gang mai 2014

2.årsstudenten (BA og MA)

Analyseresultater fra undersøkelsene

NOKUTs studiebarometer

NOKUT

kontakt ved OsloMet: Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling

Midten av oktober hvert år

Første gang: oktober 2013

Sisteårsstudenten (BA)

Analyseresultater fra undersøkelsene

Se også Studiebarometeret

P1) Studentenes evaluering av samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelsen, arbeidsformer og vurderingsformer i emner og program som helhet

P3) Studentenes kjennskap til relevant forskning og utviklingsarbeid ved egen institusjon (både nasjonalt og internasjonalt)

L1) Studentenes evaluering av sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelsene i programplan, undervisning og praksis som læringsarena (for de programmene der dette er aktuelt)

L2) Studentenes evaluering av om det benyttes varierte undervisningsformer i den organiserte undervisningen, og om det tilrettelegges for læringssituasjoner der studentene selv er aktive

L4) Studentenes tilfredshet med hvordan bruk av gjesteforelesere, undervisning på engelsk, studentpresentasjoner, av eget utvekslingsopphold, språkkurs og utveksling virker positivt inn på internasjonalisering hjemme og ute

R2) Studentenes tilfredshet med kvalitet på rom når det gjelder (IKT) utstyr/innemiljø

Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling

Midten av vårsemesteret hvert år

Første gang: mai 2014

Kandidaten

Analyseresultater fra undersøkelsene

 S1) Arbeidsgivers vurdering av kandidatenes kompetanse, ferdigheter og kunnskap to år etter at kandidaten er uteksaminert

S2) Kandidatenes egen vurdering av læringsutbytte målt i kompetanse, ferdigheter og kunnskap

S3) Tiden det tar før kandidatenes første relevante jobb i henhold til kompetanse og kvalifikasjon

 Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling

 kandidat- og arbeidsgiverundersøkelse

Første gang: juni/august 2014

 

 

chatbot-portlet