Droppe til innhold

Timelønnet medarbeider

Skal du ansette du en medarbeider på timesbasis? For eksempel timelærer eller en studentassistent ? Her finne du informasjon om hvordan få opprettet en arbeidsavtale på timesbasis.

En timelønnet medarbeider kan ansettes i inntil 15 timer pr uke / i 37,5 % stilling. Dette gjennomsnittsberegnet gjennom ansettelsesperioden, men ikke over mer enn ett år ved ansettelse av en timelærer. Skal du ansette en studentassistent er maksimal ansettelsesperidoen  6 måneder. 

Hvis du har behov for en medarbeider i større stilling enn 37,5 % kan du ikke opprette en slik avtale. Kontakt da HR på ditt fakultet/enhet for bistand til ansettelsen.

Viktig forskjell mellom timelærer og gjesteforeleser

Det er viktig å skille mellom oppdrag som gjesteforeleser eller ansettelse som timelærer. En avtale som timelærer skal opprettes når oppdraget er forelesninger som er et nødvendig ledd i undervisningen for at studentene kan ta eksamen. En Timelærer er en arbeidstaker som får utbetalt ordinær lønn, har krav på feriepenger, sykepenger og pensjonsinnberetning.

En gjesteforleser er enkeltstående forelesninger eller kortere forelesningsserier som ikke er avgjørende for at studentene skal ta eksamen. Gjesteforeleser er en oppdragstaker som får godtgjørelsen utbetalt som honorar (lønn eller næring)

Det er er viktig at denne vurderingen om hvilket type oppdrag det gjelder gjøres før timelærer/gjesteforeleser kontaktes.

Hvis vi som arbeidsgiver får forespørsel om honorering gjennom timelærer sitt personlige foretak skal dette avslås da det er konkludert med at dette oppdraget er et nødvendig ledd i undervisningen.  
 
OsloMet kan bli kontrollert i etterkant om vi har vurdert oppdraget riktig.  Dersom vi får bokettersyn og det avdekkes feil vurdering må vi beregne og innbetale både arbeidsgiveravgift og skatt for vedkommende.  Dette i tillegg til at vi har betalt en mye høyere timesats som næringsinntekt. Som arbeidsgiver er OsloMet pliktig til å innberette dette riktig.

Les mer om rutiner for utebetaling av lønn/vurdering av oppdragstype

Hvordan bestille avtale til timelønnet arbeidstaker ?

Du bestiller en avtale til en timelønnet medarbeider bestillingskjemaet. Avtalen vil bli saksbehandlet av HR ved din enhet/fakultet/senter. Når saken er saksbehandet og kvalitetsikret av HR vil avtalen sendes til godkjenning hos leder som har budsjettmyndighet for enheten det ansettes ved. Når avtalen er godkjent sendes den til arbeidstaker. 

Arbeidsavtalene sendes ut digitalt via Digipost og signeres med BankID av arbeidstaker. Det er viktig at personen som ansettes har opprettet Digipost på forhånd.

Utfylling av skjemaet

  1. I skjemaet kan du velge mellom oppdrag som er forhåndsdefinert (inkludert timeliste) eller oppdrag hvor arbeidstaker må levere timeliste. Husk å trykke lagre når hvis du legger inn et oppdrag med inkludert timeliste
  2. Viktig at informasjon om hovedarbeidsgiver og stillingsprosent fylles ut. Vi må vite dette for riktig pensjonstrekk. Pensjonstrekket skal ikke foretas for personer med 100% statlig stilling, men for alle andre skal det trekkes.
  3. Det er også viktig at informasjon om hvor lønnskostnadene (konteringsinformasjon) skal hentes fra. arbeidstaker som skal levere timer vil ha behov for informasjonen ved innlevering av timer via selvbetjeningsløsningene Har du ikke denne informasjonen kontakt HR ved din enhet eller økonomi.
  4. Ønsker du kvittering legger du inn din mailadresse i feltet kontaktperson e-post
  5. Ønsker du å mellomlagre for senere utfylling velg "Lagre skjema" nederst. Velg "hent lagret skjema" senere.


Obs: Dersom arbeidstaker skulle få fravær som får betydning for lønnsutbetalingen må du snarest ta kontakt med HR seksjonen slik at utbetalingen kan stanses. (Gjelder kun for forhåndsdefinerte og-godkjente oppdrag).

Ansette timelønnet uten norsk fødselsnummer ?

Skal du ansette noen som ikke har norsk fødselsnummer kan du ikke bruke bestillingsskjemaet ovenfor. Det må opprettes en avtale ved hjelp av følgende maler:

Send utfylt avtale til HR ved ditt fakultet/enhet/senter. 

Personer uten norsk fødselsnummer kan ikke levere timelister digitalt siden det forutsetter MinID/Bank ID. Manuell timeliste må benyttes.

chatbot-portlet