Tilbud til nye ledere - Ansatt

Tilbud for nye ledere

Tilbud for nye ledere

I lederutviklingstilbudet vektlegges det å utvikle gode lederskifte-prosesser, samt å gi støtte til nye ledere gjennom en intern mentorordning og et eget program.

Gode lederskifter

Når en leder slutter og en ny leder begynner, er det viktig å legge til rette for gode skifter ved at de som innehar sentrale roller vet hvordan de skal bidra for å sikre god avgang, inngang og erfaringsoverføring.

Se introduksjonsfilm om lederskiftets roller og faser (film.oslomet.no).

Lederutviklingsprogrammet har utviklet «Lederskiftets verktøykasse». Det er en praktisk rettet og digital arbeidsbok som kan brukes arbeidet med å forberede, gjennomføre og følge opp lederskifter. Eksempler på verktøy er: 90-dagersplan, kompetanseplan, oppstartsamtaler m.fl.

Formålet er å gi verktøy til de som er ansvarlige for lederskifter i virksomheten: Overordnede ledere som er ansvarlige for lederskifter under seg, og støttepersoner i f.eks. HR. Mange av verktøyene er også nyttige for ny leder i prosessen med å fylle en ny rolle.

Du får tilgang til «Lederskiftets verktøykasse» på OsloMet-akademiets kursoversikt. Logg inn med Feide her

Mentoring for nye ledere

Mentoringprogrammet er en del av det overordnede lederutviklingstilbudet ved OsloMet og en oppfølging av vår satsning på gode lederskifter.  Målgruppen er nye ledere ved OsloMet, enten de er førstegangsledere eller nye ved universitetet og/eller i UH-sektoren. Intensjonen er å støtte nye ledere i prosessen med å forstå og fylle sin lederrolle i sin kontekst. Samtidig er det et klart mål at også mentorene får utbytte av å delta gjennom at mentor og adept inngår i en læringsallianse som er utviklende for begge parter.

 • Ny leder får en sparringspartner i prosessen med å fylle egen lederrolle. Tilbudet møter den enkeltes særskilte behov og ønsker.
 • Ny leder får en veiviser inn i OsloMet som organisasjon.
 • Mentor får trening i å skape gode utviklingsrelasjoner og videreutviklet sin veilederkompetanse, noe som er nyttige lederferdigheter.
 • Både mentor og adept får en lederkollega som både kan gi støtte og utfordre med nye perspektiver, dele erfaringer, tips og råd.
 • Programmet kopler erfarne og nye ledere, ledere som er internt og eksternt rekruttert, og ledere fra ulike deler av organisasjonen.

Det at programmet er virksomhetsinternt, betyr at tilbudet er kontekstnært, bidrar til å bygge nettverk på tvers, og fremmer forståelse og videreutvikling av OsloMet som organisasjon. Programmet er innrettet som tilbud det er enkelt for ledere å bli med på, både som mentor og adept.

Dersom du ønsker å få tildelt en mentor høsten 2019, fyll inn et kort skjema her innen 1. oktober som kan brukes i koplingen med en mentor.

For erfarne ledere som kunne tenke seg å være mentor, send inn litt kort info om deg selv her innen 1. oktober.

Program for nye ledere

Meld din interesse for å delta på programmet her

Programmet er utviklet for å gi nye ledere et ledernettverk på tvers i organisasjonen, bidra til organisasjonsforståelse og rolleforståelse, samt utvikle lederkompetansen innen personalledelse og endringsledelse spesielt.

Formålet er å bidra til at nye ledere støttes og trygges i sine nye roller slik at de (raskere) kan ivareta sitt ansvar, respondere på krav og forventninger som stilles dem og utnytte og skape muligheter.

I 2019-20 gjennomfører vi kull 3 i dette programmet. Programmet starter november/desember, og går utover våren 2020. Arbeidsspråk i programmet er norsk.

Aktiviteter i programmet

Oppstartsamling: 29. november kl. 9-11.

2 timers møte med informasjon og presentasjon av deltakerne og programmet. Hensikten er å bli kjent og avklare den enkeltes forventninger. En viktig del av møtet og programmet er å bli kjent med toppledelsen. Oppstartsmøtet inkluderer en presentasjon av og dialog med rektor Curt Rice.

Samling 1: «Ledelse i kontekst: Organisasjonsforståelse»

Samlingen omhandler konteksten for ledelse, både UH-sektoren og OsloMet spesielt: OsloMet som aktør i sektoren og samspill med omgivelsene, rammer og handlingsrom for ledelse, relasjonen til     formelle organer, utviklingstrekk i statlig styring og betydning for ledelse i høyere utdanning.

Samling 2: «Egen lederrolle og identitet som leder»

Samlingen omhandler egen lederrolle, hvem man er som leder og egen utvikling: Rolleanalyse for å bli kjent med omgivelsenes forventinger, styrkebasert ledelse og utvikling, setting av utviklingsmål og utforming av handlingsplan.

Samling 3: «Personallederrollen»

Samlingen omhandler personallederrollen med vekt på relasjonsledelse og utvikling av medarbeiderne: Faktorer som fremmer produktivitet, helse og trivsel og lederverktøy som støtter opp under disse og bidrar til at medarbeidere kan være på sitt beste.

Samling 4: «Endringsledelse»

Samlingen omhandler ledelse av utviklings- og endringsprosesser i den akademiske hverdagen: Ledelse av endringsprosesser i hht. faglitteraturen, ferdighetstrening og erfaringsdeling, lederverktøy til bruk i eget endringsarbeid. Vi arbeider med lagspillet «Wallbreakers» som innebærer praktisk arbeid med fasene i et konkret endringsprosjekt.

Mellomperiodearbeid

Som del av programmet gjennomfører deltakerne en rolleanalyse hvor de intervjuer folk rundt seg om deres forventninger til og erfaringer med ens ledelse.

Hvordan få plass på programmet

Målgruppen er nye ledere ved OsloMet. Det gjelder både førstegangsledere, eller ledere som er nye i sektoren eller ved OsloMet. Deltakerne må gjerne ha noe erfaring med ledelse, men programmet er ikke tilpasset ledere med lang ledererfaring.

Det er plass til 24 deltakere. Kriterier for å delta er motivasjon og kapasitet for deltakelse. Man må ha lyst til å delta og kunne være med på programmet i sin helhet. Deltakelsen må avklares med egen leder for å sikre at det avsettes tid og følges opp.

Ledere i målgruppen melder interesse for å delta på programmet via OsloMet-akademiets kursoversikt. Frist for å melde interesse: 1. oktober.

Deltakerne får endelig beskjed om de tilbys plass primo oktober. Dersom det er flere aktuelle deltakere enn antall plasser, gjør fakultet/avdeling en prioritering.

Omfang, tidspunkter og frister

Programmet starter med en oppstartsamling høsten 2019 og går utover våren 2020. Det utgjør ca. 9 dager inkl. samlinger, mellomperiodearbeid og møter.

 • Frist for påmelding: 1. oktober
 • Primo oktober: Deltakerne får endelig beskjed om de tilbys plass.
 • Oppstartsmøte: 29. november kl. 9-11
Tentative datoer for samlingene er:
 • Første samling: 4.-5. desember (med overnatting)
 • Andre samling: 6.-7. februar
 • Tredje samling: 5.-6. mars          
 • Fjerde samling: 23.-24. april (med overnatting)

Kontakt

Kontakt