Tilbud til alle ledere - Ansatt

Tilbud for alle ledere

Tilbud for alle ledere

Alle OsloMets ledere får tilbud om kompetansehevende tiltak og møteplasser på tvers.

Felles ledersamling

Det er et mål i seg selv at lederne skal få anledning til å bli kjent med hverandre og få et internt nettverk med lederkolleger. Det legges til rette for møteplasser hvor de kan diskutere dagsaktuelle temaer, bli inspirert, utfordret på egen lederpraksis og få støtte fra lederkolleger gjennom erfaringsdeling. Slike tverrgående møteplasser er med på å skape felles kultur og identitet og skape en vi-følelse i organisasjonen.

Det arrangeres årlig 1-2 fellessamlinger hvor alle høgskolens ledere møtes på tvers av organisatoriske enheter og nivåer. Her inviteres også lederne av Studentparlamentet, tillitsvalgte med møterett, samt hovedverneombudet. På samlingene arbeides det med temaer som er dagsaktuelle og relevante for alle ledere, eksempelvis kompetanseutvikling, ny strategi og digitalisering.

I tillegg til fellessamlingene, arrangeres det også møteplasser for målgrupper av ledere eller i forbindelse med bestemte prosesser og satsninger for å støtte lederne i arbeidet.  

Ledelse i endring og omstilling

OsloMet har flere strategiske målsettinger og satsninger som innebærer endringer og krav til omstilling. Vi er et ferskt universitet i utvikling og med ambisjoner, samtidig som det stilles krav til effektiv drift.

Vi skal ivareta nye oppgaver som universitet og administrasjonen forventes å støtte opp under primæroppgavene på en god måte. Det innebærer endringer i forventningene til type tjenester og oppgaver, arbeidsprosesser og/eller verktøy for å støtte opp under strategiske mål. Samtidig skal andelen administrativt ansatte reduseres i forhold til andelen vitenskapelig ansatte og en del ledere opplever reduserte bevilgninger og/eller krav om reduksjon i antall stillinger.  

«Ledelse i endring og omstilling» skal styrke omstillingskompetansen til ledere og andre nøkkelpersoner, gi støtte og mulighet for erfaringsdeling og gi bistand i konkrete omstillingsprosesser. Overordnet skal programmet bidra til å bedre OsloMets endringskapasitet.

Målgrupper

 • Ledere og andre nøkkelpersoner som arbeider med endringsprosjekter og større omstillingsarbeid.
 • Medarbeidere i støtteroller til ledere: Parallelt med lederutviklingen, bygges det et omstillingsteam med HR-medarbeidere, instituttlederstøtter og stabspersoner som kan rådgi ledere og bistå i enhetenes endringsprosjekter.
 • Tillitsvalgte og verneombud: Det er ønskelig å involvere tillitsvalgte og verneombud. De er sentrale som hhv. støttespillere for sine medlemmer og for å sikre arbeidsmiljøperspektivet i endringsprosesser.

Organisering og innhold

Ledelse i endring og omstilling er et relativt kort program knyttet til dagens situasjon ved OsloMet.

Programmet organiseres som kombinert læring med samlinger og en eLæring med digitale ressurser.  Lederne settes sammen i blandede basisgrupper på tvers av nivåer og enheter og møtes mellom samlingene for å arbeide med mellomperiodeoppgavene knyttet til egne problemstillinger og handlingsplaner.

Heldagssamling med tema
 • Endringsledelse og omstillingsevne; Hvordan forstå og lede omstilling i organisasjonen?
 • Lokale utfordringer og eget lederskap
 • OsloMets rammer for og virkemidler i omstillingsarbeid (omstillingsavtalen, håndbok for ledere, lov og avtaleverk i staten)
 • Utvikling av handlingsplan for lokalt omstillingsarbeid
Halvdags-workshop
 • Arbeide med fiktive, men realistiske case
 • Ta opp spørsmål og dele erfaringer og tips
Halvdags-workshop
 • Forts. case/ dilemmahåndtering
 • Samle erfaringer og verktøy for å øke den samlede kompetansen
I tillegg til samlingene, inneholder programmet
 • eLæring med opplæringsfilmer, case- og refleksjonsøvelser, relevant litteratur og OsloMets interne verktøy og retningslinjer
 • Egen opplæring for medarbeidere i omstillingsteamet i forkant av og parallelt med ledersamlingene
 • Egen workshop med tillitsvalgte og verneombud som omhandler deres roller

Kontakt

Kontakt