Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Studieprogram samlebilde, opprettelse, endring og nedleggelse

Nytt studieprogram skal være vedtatt av riktig instans før det registreres i FS.

Veiledning ved bestilling av registreringer og endringer

Fra og med 1. mars 2014 overtok FS/Fronter-teamet i fellesadministrasjonen ansvaret for registreringer og endringer i "Studieprogram samlebilde". Fakultetet skal fortsatt ha ansvaret for å skaffe til veie informasjonen som kreves, men selve registreringen gjøres av FS/Fronter-teamet ved bestilling.

Bestilling av nye forekomster i Studieprogram samlebilde

Fakultetet kan bestille nye forekomster i "Studieprogram samlebilde" etter etableringsvedtak og godkjenning av programplan. Etablering og programplangodkjenning reguleres i "Retningslinjer for etablering av nye studier og utarbeiding av planer for studier ved HiOA". Fakultetets FS-superbrukere har ansvar for å sende bestillingen via et elektronisk skjema som den/de har mottatt pr e-post. Før man påbegynner bestilling bør man ha følgende informasjon tilgjengelig:

 • Dokumentasjon av etableringsvedtak
 • Dokumentasjon av plangodkjenning
 • Godkjent programplan
 • Semester for første opptak til programmet
 • Programmets finansiering
 • Programmets normerte varighet
 • Ved obligatorisk praksis: praksisens prosentandel av den totale studiebelastningen

Det er fakultetets økonomiseksjon som har ansvar for å oppgi prosenttall for studieprogrammenes finansiering. Ved usikkerhet om finansiering skal økonomiseksjonen kontaktes.

Sammen med informasjonen i godkjent programplan skal bestilleren nå ha tilstrekkelig informasjon til å bestille via det elektroniske skjemaet.

Når FS/Fronter-teamet har opprettet den nye forekomsten vil bestilleren få tilbakemelding om dette på e-post. Både bestillingsskjemaet og en skjermdump av den ferdige registreringen vil bli lagret. Vi anbefaler at bestilleren også lagrer sin besvarelse. Det er viktig at bestilleren venter på denne tilbakemeldingen før annen FS-data knyttes til den nye studieprogram-forekomsten i FS.

Av hensyn til fakultetet selv bør bestilling av nye forekomster i "Studieprogram samlebilde" sendes i god tid før programmets søknadsfrist. For å sikre god opptaksadministrasjon, forutsettes det at bestillingen sendes minimum seks uker før opptaksfristen utløper. Vi minner også om at den nye forekomsten må være opprettet før timeplaner kan utarbeides. Vi anbefaler at bestilleren hører med fakultetets timeplanleggere om når FS-data må være opprettet for det aktuelle semester.

Behov for endringer i "Studieprogram samlebilde"

Dersom fakultetet har behov for endringer i Studieprogram samlebilde sendes en e-post med beskrivelse av endringen(e) til fs-hjelp@oslomet.no. Dersom endringen kommer som følge av en vedtakssak, skal vedtaket dokumenteres. Dersom endringen kommer som følge av praktiske eller teknisk/administrative behov gjøres disse rede for i e-posten. Behov for slike endringer sendes via fakultetets FS-superbruker. Av hensyn til rapportering vil enkelte typer endringer måtte gjøres til bestemte tider i året. Fakultetet vil få beskjed dersom det knytter seg slike begrensninger til en gitt endring.

Registreringer/endringer i Studieprogram samlebilde som fakultet/sentra kan gjøre selv:

 • URL: ved feil eller manglende URL
 • Fører til kvalifikasjon: ved ny eller manglende kvalifikasjon
 • Vis emnekomb. opplysninger i Studentweb: bør endres til nei ved kompleks eller mangelfull emnekombinasjon.
 • Rom-mal: ved feil eller manglende rom-mal.
 • Kommentar: til det man måtte ønske som evt. er relevant å registrere her.
 • Siste opptakstermin: ved avvikling av studietilbudet, siste termin for opptak.

Nedleggelse av studieprogram

Ved DBH-rapportering har FS-teamet behov for oversikt over utgåtte studieprogram siden forrige rapportering. Vi ber derfor om beskjed til fs-hjelp@oslomet.no når et studieprogram skal deaktiveres. FS-teamet foretar selve deaktiveringen. Før dette ber vi fakultetet/senteret sjekke at programmet ikke har:

 • aktive studenter, privatister eller studenter i permisjon
 • aktive emner som har programmet som primær-program. Primær-programmet er det som fremkommer i feltet "studieprog rapp" i "Emne samlebilde".
 • aktive kull og klasser
chatbot-portlet