Strategimidler VIE for ansatte | Forskningsmidler - Ansatt

Utlysning av strategimidler VIE for ansatte 2016

Utlysning av strategimidler VIE for ansatte 2016

FoU-utvalget har i møtet 17.03.16 fordelt midler til verdiskaping, kommersialisering, innovasjon og entreprenørskap. På bakgrunn av dette lyses det ut kr. 400.000,- i strategimidler.

Ansatte

Fakultetene/sentrene kan søke om støtte til kommersialisering av resultater fra et forskningsprosjekt og til kommersialisering av ideer som har vunnet i HiOAs idekonkurranse. Prosjekter og idéer med potensiale for verdiskaping vil også kunne søke strategimidler.

Midlene kan blant annet brukes til:

Frikjøp av ansatte fra undervisning og andre oppgaver for at de skal få tid til å delta i en kommersialiseringsprosess
Gjennomføring av immaterielle rettighetssøk (f.eks. patentundersøkelser)
Avklaring av rettigheter (hvem eier hva)
Kjøp av aktuelle konsulenttjenester for å videreutvikle prosjektet og forskningsresultatene fram mot kommersialisering (ut over de konsulenttjenester som HiOA har i sin samarbeidsavtale med Kjeller Innovasjon AS)

Søknadene mottas løpende og behandles administrativt med årlig rapportering til FoU-utvalget.

Retningslinjer for søknadene

Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimum en side.

Det skal søkes på fastsatt skjema.

Fakultetene/sentrene skal gi sin vurdering av prosjektet og søknader sendes FoU-seksjonen via Public360 med saksnummer 16/00978.

Avslag på søknader om strategimidler vil som hovedregel ikke begrunnes.

Spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Anne Bjørtuft eller seniorrådgiver Kjersti Sjaatil.