Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Virksomhetsstyring / Strategi og planer

Strategi 2024

Strategi 2024 legger vekt på at OsloMet skal være en av landets ledende på forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet. OsloMet skal være et urbant og mangfoldig universitet med tydelig internasjonalt preg, samtidig som vi er tett på samfunns- og arbeidslivets behov. Og arbeidet vårt skal gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger.
Ny strategi er vedtatt 15. juni 2017, Strategi 2024 (.PDF)

Visjon og slagord

Visjon

Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Slagord

Ny viten – ny praksis

Våre verdier

Lærende

Vår kunnskap og våre erfaringer skal, i tett samspill med samfunns- og arbeidsliv, bidra til læring og fornyelse i våre utdanninger og til videreutvikling av institusjonen og den enkelte student og medarbeider.

Nyskapende

Nyskaping krever samhandling på tvers av fagdisipliner, yrker og aktører i samfunnet rundt oss. Vi skal være nysgjerrige og åpne i møte med samfunns-, arbeids- og næringsliv, og utvikle ny kunnskap som gir løsninger på morgendagens utfordringer.

Mangfoldige

Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir oss gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning. Vi skal stimulere til likeverd og forståelse – i samfunnet generelt, og spesielt blant våre studenter og ansatte.

Formål og profil

Formål

OsloMet skal løse sitt samfunnsoppdrag gjennom å forberede studenter, arbeidsliv og myndigheter på velferdssamfunnets fremtidige utfordringer.                                       

Vi skal være:

 • en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet
 • ledende i å ta i bruk ny teknologi, innovative løsninger og effektive arbeidsformer
 • et urbant universitet, med regionale og nasjonale oppgaver, og med et tydelig internasjonalt preg
 • en profesjonell organisasjon med engasjerte studenter og medarbeidere, og ha en velfungerende infrastruktur

Profil

OsloMet skal preges av at vi er tett på samfunns- og arbeidslivets behov. Våre utdanninger skal ha høy internasjonal kvalitet basert på forskning, nærhet til praksis og oppdaterte og studentaktive læringsformer. Vår forskning skal være relevant og kunne anvendes for å løse morgendagens utfordringer. Våre kandidater skal utdannes til bevisste samfunnsborgere, som erkjenner og er motivert for livslang læring. Våre ansatte skal opptre i tråd med våre verdier. Vår organisasjon skal være veldrevet og profesjonell.   

Hovedmål 1

OsloMet skal være en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.

Aktiviteter

 • Utvikle lærer- og sykepleierutdanningene våre til å være landets beste
 • Utvikle tre til fem fagmiljøer til å holde særlig høy kvalitet, hvorav minst ett av disse er innen teknologifag
 • Tilby relevant praksis med høy kvalitet i våre studieprogrammer
 • Styrke arbeidet med strategisk utvikling av vår studieportefølje, og avvikle studier som over tid ikke holder tilstrekkelig høy kvalitet eller har svak søkning
 • Tilpasse tilbudet av etter- og videreutdanning i tråd med arbeidslivets behov
 • Øke andelen professorer, dosenter, vitenskapelig ansatte med forskerkompetanse og master- og doktorgradsstudenter, til et nivå på linje med sammenlignbare universiteter
 • Styrke vitenskapelig produktivitet, gjennomstrømning på forskerutdanningene og formidling til et nivå på linje med sammenliknbare universiteter
 • Utvikle flere vitenskapelige ansatte til å bli bedre formidlere av kunnskap om velferdssamfunnet, og stimulere studenter og ansatte til å delta i samfunnsdebatten
 • Forsterke arbeidet med å integrere våre oppdragsforskningsinstitutter, uten at instituttenes særskilte fokus på egen inntjening svekkes
 • Styrke våre studenters kunnskap om forskningens rolle i samfunnet og oppøve studentene til kritisk tenkning.
 • Utvikle samspill mellom studenter, alumner, ansatte, arbeidsliv og norske og internasjonale kunnskapsmiljøer

Hovedmål 2

OsloMet skal være ledende i å ta i bruk ny teknologi, innovative løsninger og effektive arbeidsformer.

Aktiviteter:

 • Etablere innovasjon, verdiskaping og entreprenørskap som sentrale elementer i utdanning og forskning
 • Utvikle og formidle kunnskap om velferdsteknologi
 • Gjøre digital og teknologisk kompetanse til en integrert del av våre studier og fagmiljøer
 • Utvikle vår posisjon som tilbyder av desentralisert undervisning med digitale undervisningsformer
 • Etablere forpliktende allianser med forskningsmiljøer og kunnskapsintensivt næringsliv i regionen for utvikling av ny teknologi og effektive arbeidsformer
 • Videreutvikle våre utdanninger innen ledelse og organisasjonsutvikling til å svare på sentrale utfordringer i velferdssamfunnet
 • Legge til rette for nye studentaktiviserende arbeidsformer i undervisningen
 • Styrke innsatsen på utdanningsforskning

Hovedmål 3

OsloMet skal være et urbant universitet, med regionale og nasjonale oppgaver, og med et tydelig internasjonalt preg.

Aktiviteter

 • Forsterke vår kunnskap om byregionens muligheter og utfordringer, og ta en synlig plass i samfunnsdebatten om dette
 • Utvikle et tett samarbeid med regionale myndigheter i Osloregionen, blant annet for å styrke Oslo som en internasjonalt attraktiv universitetsby
 • Følge opp og videreutvikle handlingsplan for mangfold, i samarbeid med relevante aktører i regionen
 • Legge bedre til rette for inn- og utveksling av studenter
 • Legge til rette for at samtlige gradsstudenter får et utenlandsopphold i løpet av studiet
 • Øke deltakelsen betydelig i internasjonale utdannings- og forskningssamarbeid, særlig knyttet til EU-programmer
 • Styrke og samordne vårt internasjonale nettverk, både blant enkeltpersoner, grupper og på institusjonsnivå
 • Utvikle god kunnskap om internasjonale forhold og globale utfordringer av relevans for våre utdanninger og vår forskning
 • Integrere studenter med fluktbakgrunn i vårt studentmiljø og våre undervisningsopplegg 
 • Styrke kompetanse og kapasitet til internasjonalt samarbeid, herunder forskningsadministrativ støtte.

Hovedmål 4

OsloMet skal være en profesjonell organisasjon med engasjerte studenter og medarbeidere, og ha en velfungerende infrastruktur.

Aktiviteter:

 • Rekruttere vitenskapelig personale som ønsker å være i front nasjonalt og internasjonalt på forskning og utdanning
 • Styrke vår konkurranseevne på rekruttering av medarbeidere til alle funksjoner
 • Videreutvikle opplæringsprogrammer for å styrke ansattes kompetanse, samt lederutvikling for faglige, tekniske og administrative ledere
 • Etablere langsiktige strategiske bemanningsplaner som ivaretar vårt fremtidige behov for ressursstyring, arbeidskraft og kompetanse 
 • Jobbe kontinuerlig for å forbedre og effektivisere administrative støttetjenester, inkludert bedre system for virksomhetsstyring
 • Tilby digitale løsninger som førstevalg for alle som vil kommunisere med institusjonen
 • Videreutvikle bygningsmassen i samarbeid med våre utleiere i en miljøvennlig retning
 • Prioritere infrastrukturløsninger som reduserer vårt økologiske fotavtrykk
 • Utvikle moderne universitetscampuser med rom for flere studenter og nye lærings- og samarbeidsformer
 • Utvikle aktiviteter på institusjonsnivå for å styrke engasjement, samhold og felles identitet blant studenter og ansatte.
chatbot-portlet