Strategi for digital transformasjon 2018-2024 | Satsinger - Ansatt

Fremtidens digitale universitet

Fremtidens digitale universitet

OsloMet har vedtatt Strategi for digital transformasjon 2018–2024.

Ny viten – ny praksis i en digital tidsalder

Teknologi er en sterk driver for utviklingen av samfunnet: av offentlig sektor, norsk næringsliv og vår konkurranseevne som nasjon. Norge trenger kunnskapsintensive virksomheter med kompetente ansatte som forstår teknologi fra innsiden og ut.

OsloMet skal skape forskningsbasert innsikt av stor verdi for samfunnet og utdanne borgere til et arbeidsliv og samfunn i endring. Digitalisering er avgjørende for at OsloMet skal realisere sitt samfunnsoppdrag.

Digitalisering er ikke noe nytt, men den teknologiske endringstakten er mye høyere enn før. Vi bruker stadig mer avanserte teknologiske hjelpemidler i vår hverdag. Studenter, ansatte, arbeidsliv og samarbeidspartnere har nye forventninger til hva universitetet skal være og hvordan vi skal forske og undervise.

Digitalisering handler ikke lenger om å gjøre det vi alltid har gjort litt bedre, men om fornyelse og transformasjon. Teknologien beskriver vår samtid. De kommende årene vil digital transformasjon være med på å definere OsloMet. Vi skal bruke teknologi til å transformere vår utdanning, forskning og formidling. Men først og fremst handler digitalisering om mennesker.

Målbilde for fremtidens digitale universitet

Fremragende forskning og utdanning

OsloMet bidrar til forskning av stor verdi for samfunnet. Vi benytter nye teknologier i forskningen, blant annet til å samle inn, analysere og forstå store, ustrukturerte datamengder. På denne måten bidrar vi til å øke forskningens transparens, styrke dens etterprøvbarhet og imøtekomme strengere krav til åpenhet.

Vi forsker også på egen virksomhet for å forbedre OsloMets forskning, utdanningstilbud og profesjonalitet. Fagmiljøene har sterk kunnskap om hvordan teknologi transformerer samfunnet og profesjonene. Dette er reflektert i studieprogrammene, som ikke bare gir studentene digital kompetanse, men også en dypere forståelse for digitaliseringens betydning for fagene og yrkene de utdanner seg til.

Utdanningene og studentopplevelsen forbedres kontinuerlig gjennom bruk av digitale verktøy som utvikler læringsformene, aktiverer studentene, og i økende grad tilpasser læringen til den enkelte student. Studentene er ettertraktet blant arbeidsgivere takket være kunnskapen de tilegner seg gjennom studiene, og evnen til å fornye kompetansen gjennom karrieren.

En fleksibel og meningsfylt hverdag

OsloMet er et fleksibelt sted å studere, forske og undervise. Den fysiske og virtuelle campus henger sammen og flyter over i hverandre, og hver enkelt tilpasser sin hverdag etter egne behov. Sosialt samvær med kollegaer og medstudenter er viktig, og en moderne infrastruktur gjør det enkelt å samarbeide på nye måter.

Mange administrative oppgaver er automatisert og forenklet. Virtuelle assistenter tar seg av repetitive oppgaver som ikke krever skjønn og administrasjonen bruker sin kompetanse på mer komplekse oppgaver.

Både studenter og ansatte får raskt svar på enkle spørsmål, døgnet rundt. Når man lurer på noe er informasjonen lett tilgjengelig, og smarte systemer forutser gjerne hva man kommer til å spørre om.

En nysgjerrig organisasjon i dialog med omgivelsene

Studenter og ansatte har et innovativt tankesett og løpende kompetanseheving fremmer organisasjonens endringskultur. Utnyttelse av digitale løsninger er en naturlig del av arbeidsmetodene, og OsloMets ledere er rollemodeller som angir retning og motiverer.

Standardiserte prosesser og brukervennlige løsninger muliggjør samhandling på tvers – både internt og med samarbeidspartnere. Ved å bidra til utvikling og samarbeid om fellesløsninger er OsloMet en pådriver for nyskaping i sektoren.

Den teknologiske infrastrukturen understøtter fagmiljøenes nysgjerrige kreativitet. Enkel tilgang til brukerstøtte og ekspertbistand gjør det lett å ta i bruk ny teknologi.

Illustrasjon: Hva OsloMet levere og være, og bruk av teknologi

Utløse innovasjonskraft

Den teknologiske utviklingen i samfunnet stiller nye krav til samhandling og omstillingsevne. Det er ikke et eneste yrke vi utdanner til som ikke vil bli dramatisk påvirket av digitalisering i løpet av få år. Både studenter, ansatte og nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere forventer å møte et moderne og innovativt OsloMet.

Vi skal satse på kompetanseheving i alle ledd for at OsloMet skal kunne realisere målene vi har satt oss. Grunnleggende teknologisk forståelse skal utvikles over tid gjennom opplæring og støtte tilpasset de ansattes behov, sammen med en kultur for eksperimentering, prøving og feiling.

Tverrfaglighet vil være en viktig driver for nyskapning ved OsloMet. Vi skal bringe kunnskap og kompetanse sammen fra ulike enheter, fagområder og institusjoner. Vår innovasjon skal bidra til fornyelse av profesjonene vi utdanner til samt måten vi leverer vår utdanning og forskning på. Ved å kjennetegnes av høy digital modenhet, endringstakt og innovasjonskraft vil OsloMet være en attraktiv arbeidsgiver nasjonalt og internasjonalt.

Vi skal også utvikle oss til å bli en kapasitet på de teknologiske trendene innenfor utdannings- og forskningsområdene det satses på i virksomhetsstrategien.

Gjennom tydelig ledelse og formidling av suksesshistorier skal det skapes et felles engasjement for kontinuerlig forbedring og utvikling. Infrastrukturen ved OsloMet skal være en utløsende faktor for å arbeide på nye måter. Vi skal sikre en hensiktsmessig organisering og insentiver som understøtter det vi ønsker å oppnå.

Vi skal bidra til utvikling og nyskaping i sektoren gjennom både å støtte opp om fellesløsninger, og gjennom å ta i bruk nye løsninger som kan deles og gjenbrukes.

Dette skal vi gjøre for å utløse innovasjonskraft

 • Gjennomgå dagens styringsmodell og organisering for å sikre digital endringskraft
 • Utvikle gode kompetansehevingstilbud for ansatte og være konkurransedyktig som arbeidsgiver
 • Jobbe systematisk med å fange og følge opp forslag til forbedringer
 • Utvikle en innovativ campus som tilrettelegger for nye arbeidsmetoder og mer samhandling på tvers av organisasjonen
 • Ha en moderne IT-avdeling med kunnskap om og kapasitet til å gi råd og levere digitale løsninger i tråd med OsloMets ambisjonsnivå

Indikasjoner på at vi lykkes

 • OsloMet oppfattes som en innovativ organisasjon
 • Det gjennomføres flere innovative prosjekter
 • Ansatte tar i bruk og er tilfreds med digitale verktøy
 • Vi har økt vår digitale modenhet

Skape innsikt

Nye teknologier har potensial til å endre hvordan forskning utføres. Våre forskere skal ha kompetanse på og tilgang til nye datakilder, analyseverktøy og teknologier som er viktige og nyttige for deres forskning.

Forskningens vekst og økt viktighet for samfunnet har ført til et sterkere trykk på forskningens kostnad, kvalitetssikring, etterprøvbarhet og tilgjengelighet. Vi skal benytte digitale løsninger til å bli et foregangsuniversitet i Norge i håndteringen av disse utfordringene.

Vi skal bruke innsikt fra forskningen til å utvikle profesjonene vi utdanner til og gi studentene økt innsikt om fremtidens samfunn og arbeidsliv. Våre fagmiljøer skal ha høy kompetanse på hvordan digitaliseringen transformerer samfunnet og profesjonene.

Ved å systematisk bruke data om studentenes bakgrunn, adferd og utvikling skal vi skape økt innsikt om deres behov. Denne innsikten skal vi bruke til å kontinuerlig forbedre utdanningene og sikre en bedre studentopplevelse før, under og etter det tradisjonelle utdanningsløpet. Gjennom våre utdanninger skal studentene ikke bare få digital kompetanse, men også en dyp forståelse for digitaliseringens effekt og potensial.

Vi skal løfte vår virksomhetsstyring og sikre bedre beslutninger basert på innsikt fra solide datagrunnlag. Gjennom å utnytte data til å bedre forstå vår egen organisasjon og medarbeidere skal vi skape en inkluderende og inspirerende arbeidsplass.

Dette skal vi gjøre for å skape innsikt

 • Utvikle et kompetansemiljø innen datavitenskap, inkludert innsamling, analyse, og presentasjon av store, ustrukturerte datamengder for egen forskning og bistand til resten av organisasjonen
 • Samle, analysere og anvende data om studentene for å kontinuerlig forbedre utdanningene
 • Systematisk utvikle fagenes innhold og fagmiljøenes kompetanse slik at de er i takt med den digitale transformasjonen
 • La utvalgte fagområder være motoren i utvikling av nye metoder for datainnsamling og -analyse
 • Systematisk samle inn og bruke data til virksomhetsstyring

Indikasjoner på at vi lykkes

 • Flere forskningsprosjekter bruker nye metoder for datainnsamling og -analyse
 • Et fagmiljø i datavitenskap er etablert
 • Studentene opplever økt læringsutbytte
 • OsloMet oppleves som mer relevant blant arbeidsgivere og samarbeidspartnere

Frigjøre tid

Teknologi kan brukes til å automatisere en rekke prosesser, for eksempel gjennom bruk av ulike former for selvbetjening, virksomhetsstyringssystemer og virtuelle assistenter. Det finnes en rekke gode eksempler både nasjonalt og internasjonalt som vi kan trekke inspirasjon og lærdom fra.

Ved å forenkle administrative prosesser vil forskerne få mer tid å frembringe og formidle kunnskap og underviseren vil få økt kvalitetstid sammen med studentene. Administrasjonen blir en effektiv støttespiller og får bedre tid til å hjelpe studenter og ansatte med mer komplekse problemstillinger.

Nåværende og fremtidige studenter forventer umiddelbare svar og starter sin informasjonsinnhenting på nett. Gjennom automatisering skal henvendelser kunne besvares umiddelbart, virtuelle assistenter tar seg av enkelt rutinearbeid, svarer på spørsmål og etter hvert veileder på en intelligent måte.

Standardisering og automatisering av støtteprosesser skal redusere omfanget av manuelle oppgaver innenfor en rekke områder ved OsloMet. Dette vil eksempelvis gjelde lønn, regnskap og rekruttering. For den enkelte ansatte vil det bety færre tidstyver, og dermed økt tid til mer verdiskapende oppgaver.

Dette skal vi gjøre for å frigjøre tid

 • Forbedre dagens løsninger slik at de bedre ivaretar brukernes behov
 • Forenkle og standardisere administrative prosesser på tvers av organisasjonen
 • Automatisere prosesser gjennom optimal utnyttelse av egnet teknologi

Indikasjoner på at vi lykkes

 • Studentene får bedre oppfølging på mer komplekse spørsmål
 • Det brukes mindre tid på administrative oppgaver
 • Studenter og ansatte får raskere svar på enkle spørsmål

Tilby fleksibilitet

I en digitalisert verden stilles det nye krav til tjenester. Hver enkelt av oss forventer fleksibilitet ved at tjenester er tilgjengelig der vi er, når vi trenger dem.

Økt fleksibilitet vil for studenter og ansatte ved OsloMet bety en enklere hverdag som kan tilpasses den enkeltes livssituasjon og behov. Studenter og ansatte skal kunne kommunisere sømløst gjennom bruk av digitale kanaler.

OsloMet skal tilrettelegge for at studenter, ansatte og eksterne skal kunne veksle mellom å arbeide på campus, hjemme eller ved andre virksomheter knyttet til OsloMets økosystem. Den fysiske infrastrukturen på universitetet skal tilrettelegges for arbeid på tvers av kanaler slik at studenter eller ansatte som ikke er fysisk tilstede på campus aktivt kan samhandle med medstudenter eller kolleger.

Fysisk tilstedeværelse på campus vil fortsatt være avgjørende for studentenes læringsutbytte ved de fleste av våre profesjonsutdanninger. Men vi skal jobbe for å utvikle fullverdige digitale studentopplevelser der det er egnet, og sørge
for at samspillet mellom tradisjonelle og digitale undervisningsmetoder bidrar til studentenes læringsutbytte. På denne måten vil studentenes tid på campus bli utnyttet best mulig, samtidig som OsloMets posisjon som tilbyder av etter- og videreutdanning vil bli styrket.

En fleksibel studie- og arbeidshverdag vil fremme OsloMets konkurranseevne i møte med potensielle studenter og ansatte. Vi kan rekruttere forskere fra hele verden til å delta i vår virksomhet og tilby fullverdig faglig utbytte til de som ikke har mulighet til å delta i et ordinært utdanningsløp.

Dette skal vi gjøre for å tilby fleksibilitet

 • Tilby løsninger som gjør den digitale studentopplevelsen fullverdig med den fysiske
 • Tilby gode og brukerorienterte løsninger for de ansatte
 • Oppgradere fysisk infrastruktur

Indikasjoner på at vi lykkes

 • Studenter og ansatte opplever økt fleksibilitet
 • Vi tilbyr heldigitale studietilbud

Prinsipper

Vår digitale transformasjon skal styres av følgende prinsipper:

 • Vi legger brukernes behov til grunn for våre tjenester og løsninger
 • Vi lar faglige og pedagogiske prioriteringer i forskning og utdanning styre vår teknologibruk
 • Vi gjenbruker de fremste teknologiske løsninger fra egen eller andre sektorer fremfor å utvikle egne
 • Vi etterspør og benytter kunnskap i våre beslutningsprosesser
 • Vi etterstreber at styringsmodeller og insentiver legger til rette for ønskede arbeidsformer
 • Vi ivaretar personvern og informasjonssikkerhet