Spørsmål og svar om overgangen til universitet

Vi har oppdatert artikkelen med flere svar på viktige spørsmål i forbindelse med overgangen til universitetsstatus.

 1. Er vi nå et universitet?

  Ja, vi er nå blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Se offisiell dokumentasjon på denne siden.

 2. Hva heter universitetet, og hvordan bruker jeg navnet?

  Hva er navnet vårt?

  Vi heter OsloMet – storbyuniversitetet. På engelsk heter vi OsloMet – Oslo Metropolitan University. Kortformen for navnet vårt er OsloMet, både på norsk og på engelsk.

  Les mer: Slik skriver og bruker du det nye navnet vårt riktig!

  Hva skal stå på e-postsignaturen min?

  Automatiske signaturer i e-postprogrammet Outlook er rettet slik at du nå kan velge OsloMet-signatur på norsk og engelsk.

  Norsk signatur:

  Kari Nordmann
  [Stillingstittel]

  [Enhet]
  OsloMet – storbyuniversitetet
  (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus)
  Tlf: +47 99 99 99 99/ 999 99 999
  www.oslomet.no - Ny viten, ny praksis

  Engelsk signatur:

  Kari Nordman
  [Title]

  [Unit]
  OsloMet– Oslo Metropolitan University
  (former Oslo and Akershus University College of Applied Sciences)
  Tlf: +47 99 99 99 99/ 999 99 999
  www.oslomet.no/eng - New knowledge, new practice

  Når skal jeg si OsloMet, og når skal jeg bruke det fulle navnet (på norsk)?

  Muntlig: 

  I dagligtale er det vanlig praksis å bruke kortform når vi snakker om høyere utdanningsinstitusjoner. Det vanlige blir å bruke «OsloMet» slik vi før ville bruke «HiOA», og slik vi snakker om «NTNU» eller «BI».

  Skriftlig:

  • I skriftlige tekster av faglig eller administrativ art: For det meste er det greit å bruke kortformen OsloMet. Men i tekster som er noe formelle, bør du ha med det fullstendige navnet, OsloMet – storbyuniversitetet, minst én gang tidlig i teksten.
  • I uformelle tekster: I sosiale medier, i uformell skriftlig samtale (e-post) eller internt mellom ansatte og studenter på OsloMet vil det være naturlig å bruke bare kortformen.
  • I vitenskapelige publikasjoner (inkluderer også doktorgradsavhandlinger og masteroppgaver) skal du bruke det fulle navnet:

  OsloMet – storbyuniversitetet (norsk)
  OsloMet – Oslo Metropolitan University (engelsk)

  • I offisielle dokumenter og brev: Bruk det fullstendige navnet, OsloMet – storbyuniversitetet (norsk) eller OsloMet – Oslo Metropolitan University (engelsk), i offisielle dokumenter som utstedes i universitetets navn. Dette er viktig for å unngå spørsmål om dokumentenes ekthet.

  Hvilket navn oppgir jeg i vitenskapelige publikasjoner?

  I vitenskapelige publikasjoner (inkluderer også doktorgradsavhandlinger og masteroppgaver) skal du bruke det fulle navnet:

  • OsloMet – storbyuniversitetet (norsk)
  • OsloMet – Oslo Metropolitan University (engelsk)

  Oppgi fullt navn på den/de institusjonen(er) du ønsker kreditert for forskningspublikasjonen, samt eventuelle underenheter (fakultet/institutt/avdeling).

  Hvordan bruker jeg navnet på engelsk?

  • I de fleste skriftlige sammenhenger og i alle muntlige sammenhenger der engelsk brukes, har vi valget mellom kortformen «OsloMet» og «Oslo Metropolitan University». 
  • I offisielle dokumenter på engelsk som utstedes i vårt navn, skal vi bruke det fullstendige navnet «OsloMet – Oslo Metropolitan University». 

  Se nærmere utdyping:

  • I offisiell, men muntlig engelskspråklig kontekst, kan det naturlige valget være å snakke om «Oslo Metropolitan University». 
  • I engelskspråklige sammenhenger som er interne eller uformelle, eller der kjennskapen til universitetet er etablert, kan det være naturlig å bruke kortformen «OsloMet» og variere mellom denne formen og «Oslo Metropolitan University».  
  • I uformelle tekster som sosiale medier, i uformell skriftlig samtale (e-post) eller i intern sammenheng vil det være naturlig å bruke OsloMet. 

  Kan jeg bruke bare «Oslo Metropolitan University»? 

  Ja, på engelsk kan «Oslo Metropolitan University» brukes som et alternativ sammen med det fullstendige navnet og kortformen OsloMet. 

  For å skape variasjon i en tekst kan det være naturlig å bytte på å referere til universitetet som «OsloMet», «Oslo Metropolitan University» og «the university». 

  Kan jeg bruke bare "storbyuniversitetet" som navn?

  Nei, ordet «storbyuniversitetet» alene er ikke navnet vårt. Det er imidlertid mulig å bruke ordet storbyuniversitetet som en variasjon i teksten når vi refererer til institusjonen vår flere ganger. På samme måte kan vi snakke om «universitetet» når vi referer til OsloMet, slik vi tidligere kunne referere til HiOA ved å snakke om «høgskolen».

  Kan jeg bruke «Universitetet OsloMet» som navn?

  Nei, dette er ikke det riktige navnet vårt.

  Hva skal sentralbordet svare på telefonen?

  Ved muntlig svar på telefoner som ringer inn, kan vi velge mellom «Sentralbordet ved OsloMet» eller «Sentralbordet ved OsloMet – storbyuniversitetet». Vi skal ikke si «Sentralbordet ved universitetet OsloMet», da dette blir å etablere et annet navn.

  På engelsk kan vi si: «Welcome to Oslo Metropolitan University.»

  Skal vi allerede nå bruke navnet OsloMet i programplaner og emnebeskrivelser som revideres?

  Ja, bruk det nye universitetsnavnet allerede nå i programplaner, emnebeskrivelser og andre dokumenter.

  Hva er bakgrunnen for navnet OsloMet?

  Fra 2016 ble det gjennomført en omfattende prosess for å få inn og teste navneforslag, og over 200 navneforslag ble levert inn. Det ble gjennomført flere møter med representanter for enheter og studenter, instituttledere og ledelse for å beslutte hvilke kriterier og målgrupper som burde vektlegges når universitetsnavn skulle velges.

  Det ble hentet inn et stort kunnskapsgrunnlag og gjort kvalitetssikring av navneforslagene, og det ble gjennomført bred testing hos både eksterne og interne målgrupper. Basert på resultatene etter testingen ble tre navneforslag diskutert i HiOA-styret i juni 2016, og navnet OsloMet ble besluttet i styremøtet i desember 2017, og til slutt godkjent av Kunnskapsdepartementet og vedtatt i Statsråd i januar 2018.

 3. Hvordan skrives navnet?

  Hvordan skrives navnet på norsk?

  På norsk skrives det fullstendige navnet slik: OsloMet – storbyuniversitetet

  Kortformen skrives slik: OsloMet

  Store og små bokstaver og mellomrom

  Legg merke til at:

  • Ordet ‘storbyuniversitetet’ skrives med liten s 
  • Det er stor O i ‘Oslo’ og stor M i ’Met’, og ‘OsloMet’ er sammenstilt i ett ord uten mellomrom
  • Det er et mellomrom på hver side av tankestreken som kommer mellom ‘OsloMet’ og ‘storbyuniversitetet’

  Hvordan skrives navnet på engelsk?

  På engelsk skrives det fullstendige navnet slik: OsloMet – Oslo Metropolitan University

  Kortformen skrives slik: OsloMet

  Store og små bokstaver og mellomrom

  Legg merke til at:

  • Alle ordene i det engelske navnet skrives med stor forbokstav
  • Det er stor O i ‘Oslo’ og stor M i ’Met’, og ‘OsloMet’ er sammenstilt i ett ord uten mellomrom 
  • Det er et mellomrom på hver side av tankestreken som kommer mellom ‘OsloMet’ og ‘Oslo Metropolitan University’

  Hvordan skrives tankestreken i det engelske navnet?

  • Tankestreken vi bruker i det engelske navnet er det som i engelsk kalles en n-dash. Den er identisk med norsk tankestrek og skal ha et mellomrom på hver side. 
  • Vi bruker ikke den ekstra lange varianten av tankestrek, m-dash, som finnes i amerikansk-engelsk skriftnorm (og som ikke har mellomrom på hver side). 

  Hvordan skriver jeg en tankestrek?

  • Mellom ‘OsloMet’ og ‘storbyuniversitetet’ kommer en tankestrek – som er lengre enn en bindestrek.
  • Tankestreken skal ha et mellomrom på hver side.

  Lag tankestrek med autokorrektur i Word:

  • Hvis du skriver i Word og setter inn mellomrom før og etter en bindestrek, blir denne automatisk til en tankestrek når du skriver videre i teksten.
  • Forklart trinn for trinn: Skriv ordet ‘OsloMet’ – skriv så et mellomrom – skriv så en bindestrek – skriv så et mellomrom til – skriv så ‘storbyuniversitetet’ – og avslutt så med et mellomrom – da vil streken automatisk bli til en tankestrek.

  Lag tankestrek med hurtigtast (windows-pc):

  • Ctrl + minustegn: Hold inne Ctrl mens du trykker tasten for minustegn på tallpanelet til høyre på tastaturet (NumLock).

  Denne varianten fungerer ikke i alle programmer. Hvis den ikke fungerer, kan du bruke følgende metode:

  • Alt + 0150: Hold inne Alt mens du trykker tastene 0150 på tallpanelet til høyre på tastaturet (NumLock).

  Lag tankestrek med hurtigtast (Mac):

  • Alt + bindestrek: Hold inne Alt mens du trykker på bindestrektasten.

  Hvordan skal tankestreken se ut i det engelske navnet?

  • Tankestreken vi bruker i det engelske navnet er det som i engelsk kalles en n-dash. Den er identisk med norsk tankestrek og skal ha et mellomrom på hver side. 
  • Vi bruker ikke den ekstra lange varianten av tankestrek, m-dash, som finnes i amerikansk-engelsk skriftnorm (og som ikke har mellomrom på hver side). 

  Hvorfor skriver noen navnet på andre måter?

  Enkelte medier og aviser har språknormer som gjør at de velger en egen skrivemåte for navnet vårt, uavhengig av hva departementet har vedtatt. Dette kan vi ikke påvirke. 

  I tillegg har i de første dagene etter vedtaket versert noen skrivemåter som ikke har vært korrekte – både internt hos oss på OsloMet og hos andre. Den korrekte skrivemåten er den som beskrives ovenfor.

 4. Skal vi allerede nå bruke navnet OsloMet i programplaner og emnebeskrivelser som revideres?
  Ja, bruk det nye universitetsnavnet allerede nå i programplaner, emnebeskrivelser og andre dokumenter. 
 5. Skal vi bruke det nye navnet når vi snakker om saker fra tilbake i tid – for eksempel retningslinjer vi har fastsatt mens vi het HiOA?

  Som en regel refererer vi til institusjonen med det navnet den har i dag, OsloMet. Når vi snakker om løpende saker som fortsatt har aktualitet ved institusjonen vår (for eksempel retningslinjer vi bruker i dag, men som ble fastsatt før 12.01.2018), sier vi at disse er fastsatt hos OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus). Det kan derimot være naturlig å snakke om HiOA hvis det handler om historiske og avsluttede begivenheter. En tidligere rektor ved HiOA har for eksempel ikke vært rektor ved OsloMet, og da kan det være naturlig å bruke det gamle institusjonsnavnet når man snakker om rektorstillingen i tilbakeblikk.

 6. Hva betyr det for meg som ansatt (lønn, arbeidstid, forskningstid, stillingstitler)?

  Får vi bedre lønn?

  Nei, lønnsnivå og arbeidsvilkår er ikke spørsmål som er direkte knyttet til om man er en høgskole eller et universitet.

  Får jeg som UF-ansatt mer forskningstid?

  Nei, tidsressursfordeling og andelen forsknings- og undervisningstid er ikke et spørsmål som er direkte knyttet til om man er en høgskole eller et universitet.

  Vil faktoren for undervisning gå opp som følge av at vi er blitt universitet?

  Nei, tidsressursfordeling og hva som er faktoren for undervisning er ikke et spørsmål som er direkte knyttet til om man er en høgskole eller et universitet.

  Heter det nå universitetslektor og ikke høgskolelektor?

  Ansatte ved OsloMet med stillingskode1008 høgskolelektor vil få endret stillingskode og -tittel til 1009 universitetslektor. Dette har ingen lønnsmessige eller andre konsekvenser, stillingene ligger innenfor den samme lønnsrammen. Endringen medfører endringer i lokal lønnspolitikk.

  Avdeling HR vil prøve å få gjennomført endringen samlet for alle våre høgskolelektorer i alle fagsystem i løpet av uke 6 og 7, og den enkelte ansatte vil motta et brev med informasjon om endringen i stillingskode og tittel.

  Den enkelte kan ta i bruk tittelen universitetslektor nå om de ønsker det, men du kan selvfølgelig også bruke høgskolelektortittelen til endringen er formelt gjennomført.

  For høgskolelærer finnes ikke en tilsvarende tittel, og vi må derfor beholde koden og tittelen for høgskolelærer for de av våre ansatte dette gjelder for.

 7. Skal jeg endre CV-en min slik at det står OsloMet, eller skal jeg oppgi at jeg har vært ansatt på HiOA fram til 12. januar 2017 og er ansatt på OsloMet etterpå?

  Slik går du fram for å endre LinkedIn-profilen din. Hvis du er ansatt her i dag, bør du bytte navnet på arbeidsstedet i CV-en fra HiOA til OsloMet. Hvis man i ulike sammenhenger ønsker å klargjøre hvilken institusjonstilhørighet man har hatt, kan man for eksempel å skrive OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus). Det er den samme institusjonen som har byttet navn, og ansatte har ikke byttet arbeidsgiver eller jobbet ved flere institusjoner.

 8. Hva skjer med e-post?

  Når får jeg ny e-postadresse?

  Studenter og ansatte får nye e-postadresser 19. mars. Du vil få en påminnelse om dette på e-post i forkant.

  Hva blir den nye e-postadressen?

  • Den nye e-postadressen din blir brukernavn@oslomet.no
  • Brukernavnet er det samme som du vanligvis bruker til innlogging.
  • E-post kommer også fram til deg når det sendes til fornavn.etternavn@oslomet.no

  Hva må jeg selv gjøre når jeg får ny e-postadresse 19. mars?

  • Du bør gjøre en omstart av datamaskinen etter at adressen er byttet, for å sikre at alle systemer oppdaterer seg.
  • Så raskt som mulig etter at adressen din er skiftet, bør du gi beskjed til dine eksterne kontakter om din nye e-postadresse. Du kan oppgi enten brukernavn@oslomet.no eller fornavn.etternavn@oslomet.no.
  • Du må sette opp e-post og eduroam på nytt på dine mobile enheter. Veiledning for dette får du tilsendt på e-post.
  • Filer som er delt med deg som vedlegg eller kobling fra OneDrive, må deles med deg på nytt. Den gamle lenken vil ikke virke lenger.
  • Du bør «vaske» adresseboka i Outlook for å slette gamle @hioa-adresser. Da unngår du at hioa-adressene blir foreslått i mottakerfeltet. Slik sletter du kontaktene dine i Outlook.

  Hvordan ser min e-post ut hos mottakeren?

  Visningsnavn forblir uendret: Fornavn Etternavn.

  Når du sender e-post fra brukernavn@oslomet.no, vises altså ditt fulle navn hos mottakeren.

  Se eksempler på skjermbildet her.

  Vil jeg fortsatt motta e-post som sendes til min gamle HiOA-adresse?

  Ja, du vil fortsatt motta e-post som sendes til gammel adresse frem til utgangen av 2019.

  Når fases den gamle e-postadressen min endelig ut?

  Gamle e-postadresser vil bli faset ut ved utgangen av 2019. Dette gjelder følgende typer adresser: @hioa.no, @afi.hioa.no, @senior.hioa.no, @stud.hioa.no, @studentparlamentet.no, @nibr.hioa.no, @nova.hioa.no, @sifo.hioa.no osv.

  Beholder jeg de e-postene jeg har i innboksen min i dag?

  Ja, innholdet i innboksen din og andre mapper beholdes selv om adressen din skifter.

  Hvorfor er den nye adressen brukernavn@oslomet.no?

  • Alle ved OsloMet får felles format på epostadresser, og endringen vil bidra til å markedsføre universitetet som én organisasjon.
  • Pålogging til ulike systemer ved OsloMet blir enhetlig, og forenkler samspillet med andre organisasjoner.

  Må jeg selv endre kontaktadressen som oppgis på nettsidene våre (ansattkatalogen)?

  Nei, dette endres automatisk.

  Hva skjer med kontaktadresser (OTRS)?

  • Endring av kontaktadresser begynnes torsdag 5. april kl 1500. Det tar noe tid før endringene er oppdatert i alle systemer, men alt skal være i orden til arbeidsdagens begynnelse fredag 6. april.
  • De eksisterende kontaktadressene vil bli endret til @oslomet.no. Henvendelser som sendes til de gamle adressene vil bli levert til ny adresse i en periode.

  • Eiere av adressene har ansvar for å endre til ny epostadresse på nettsider og annet materiell. Dette må skje fra fredag 6. april, siden ny adresse ikke vil virke før den tid.

  Hva skal e-postsignaturen min være på norsk og engelsk?

  Automatiske signaturer i e-postprogrammet Outlook er rettet slik at du nå kan velge OsloMet-signatur på norsk og engelsk.

  Norsk signatur:

  Kari Nordmann
  [Stillingstittel]

  [Enhet]
  OsloMet – storbyuniversitetet
  (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus)
  Tlf: +47 99 99 99 99/ 999 99 999
  www.oslomet.no - Ny viten, ny praksis

  Engelsk signatur:

  Kari Nordman
  [Title]

  [Unit]
  OsloMet – Oslo Metropolitan University
  (formerly Oslo and Akershus University College of Applied Sciences)
  Tlf: +47 99 99 99 99/ 999 99 999
  www.oslomet.no/eng - New knowledge, new practice

 9. Når får vi nye nettsider, logo og profil, og hva gjør vi i mellomtiden?

  Når får vi nye nettsider?

  Nye nettsider på www.oslomet.no vil bli lansert i august.

  Når får vi ny logo og visuell profil?

  Ny logo og visuell identitet blir ferdig i begynnelsen av april. Etter dette begynner arbeidet med å implementere den nye visuelle identiteten på ulike flater, alt fra skilting, profilartikler og trykt materiell til digitale flater.

  Nye nettsider for www.oslomet.no blir lansert i august. Mye vil være på plass til studiestart i august, og flere ting komme på plass i løpet av høsten.

  Skal jeg bruke gammel logo når jeg profilerer arrangementet mitt inntil ny profil er på plass?

  Dagens malverk og logo må benyttes fram til de nye malene med ny profil er blitt utarbeidet, senest i august 2018. Enheter som ønsker å utforme eller trykke opp grafisk materiell i perioden fram til august 2018, bør gjøre en grundig vurdering av nødvendigheten av å gjøre dette.

  Vi oppfordrer til å informere om at HiOA har blitt universitet der dette er passende. Eksempler på hvordan dette kan gjøres kan du se her. De malene som ligger på nett, skal til enhver tid benyttes. Enheter skal ikke utforme egne maler basert på den nye logoen når denne er kjent, men skal vente til vi har fått på plass felles profilmateriell og malverk. Har du spørsmål, ta kontakt med grafisk@hioa.no.

  Vi skal ha lag i holmenkollstafetten og trykke t-skjorter. Er det noen mellomløsning med logo?

  Ta kontakt med grafisk@hioa.no hvis det er spesielt ønske om å finne en mellomløsning før ny logo er klar.

  Når får vi nye adgangskort med ny logo og profil?

  Målet er at alle studenter får nytt adgangskort til studiestart høsten 2018. Nye ansattkort kan deles ut fra og med høsten 2018.

  Hvorfor er ikke logo, nye nettsider og annet materiell gjort klart på forhånd?

  Vi har ikke visst når vedtaket i Statsråd om innvilget universitetsstatus til HiOA kunne komme. Navnet ble vedtatt av Kongen i Statsråd, og vi har ikke hatt mulighet til å vite på forhånd hva navnet ville bli.

  Alle endringer som følger av universitetsstatus og nytt navn må derfor utvikles og implementeres etter at vedtaket er gjort. Men arbeidsprosessene er godt forberedt slik at vi kan begynne å utføre endringer raskt når vi nå har fått et vedtak.

  På sosiale medier står det OsloMet med gul bakgrunn. Er dette OsloMets nye logo?

  Nei, logoen er planlagt ferdig i begynnelsen av april. Adressene i sosiale medier er forandret som følge av navneendringen. Denne endringen var hensiktsmessig iht. behovet for å fremstå likt i alle sosiale medie-kanaler som OsloMet er tilstede i, og for at vi skal fremstå tydeligere for brukeren.     

   

 10. Får det noen konsekvenser for utdanningene våre?

  Blir det noen endringer i utdanningene, vil for eksempel fag legges ned eller opprettes fordi vi er blitt et universitet?

  Nei, det er ingen endringer av studieporteføljen som kommer som en direkte følge av universitetsstatusen. Vi utvikler studieporteføljen vår kontinuerlig, og dette utviklingsarbeidet har vi drevet og vil vi drive videre uavhengig av hva slags institusjonell status vi har.

  I Strategi 2024 beskrives institusjonens profil, formål og faglige egenart, se Strategi2024. Tidligere har vi måttet søke NOKUT og KD om enkelte av de nye programmene vi ønsket på opprette, mens vi selv nå har mulighet til å bestemme alle endringer i studieporteføljen selv.

  Vi leverer allerede gode utdanninger til viktige profesjoner. Hvordan blir det enklere for oss som et universitet å styre utdanningene våre i tråd med samfunnsutviklingen?

  Først og fremst innebærer universitetsstatusen at vi fortsetter det gode arbeidet med å styrke og heve utdanningskvaliteten.

  For at studentene våre skal oppleve undervisningen som god og relevant, og at de skal være ettertraktet når de går ut i arbeidslivet, må vi hele tiden utvikle utdanningene våre. Dette skjer gjennom tett samarbeid med praksisfeltet og ved å forske på samfunnets behov. Forskning hos oss skjer ofte i praksisfeltet, og er derfor svært relevant for å gjøre utdanningene bedre!

  Utdanning og forskning henger uløselig sammen. Våre utdanninger har vært og vil fortsette å være forskningsbaserte. Uansett hva de studerer, vil studentene ønske at underviserne er oppdatert på den siste forskningen og praksisen i fagfeltet.

  En viktig konsekvens av å ha universitetsstatus er at vi nå har muligheten til å selv opprette studietilbud på alle nivåer, såfremt de ligger innenfor rammen av fullmakten, uten å først måtte søke NOKUT om akkreditering. Dette gir oss større råderett over studietilbudet vårt og gjør at vi raskere kan justere tilbudet etter det samfunnet har behov for til enhver tid

  Kommer utdanningene våre til å være på engelsk?

  HiOA har før vi ble universitet hatt som mål å gi studiene våre et sterkere internasjonalt preg. Vi vil gi studentene våre et internasjonalt læringsutbytte og sette dem i stand til å være aktive deltakere i et internasjonalt arbeidsliv og samfunn.

  Dette betyr blant annet å legge enda bedre til rette for inn- og utveksling og ivareta det internasjonale perspektivet på det enkelte studieprogram. Derfor er vi i gang med å få på plass noen flere emner på engelsk. I tillegg er det slik at høyere utdanning i Norge i dag er tospråklig, noe som vil si at studentene i de fleste fagene kan få pensumstoff på engelsk og kan oppleve å få noen forelesninger på engelsk. 

  Blir det noe forberedende studium à la ex.phil.?

  Ifølge universitets- og høyskoleloven er det ingenting som tilsier at vi må innføre ex.phil. Men allerede på sommerskolen for 2018 starter vi opp et prøveprosjekt med et forberedende emne med tittelen Technology and society. Fra 2019 skal emnet undervises tre ganger årlig. Kurset skal være åpent for alle studenter.

  Den viktigste grunnen for at vi nå starter opp med dette emnet er å hjelpe studentene våre til å få en bedre forståelse av vår digitale verden og hvordan teknologi påvirker livene våre og måten vi arbeider på, som de trenger for å lykkes i fremtidens arbeidsliv. Dette gjelder like mye for lærere og sykepleiere som for ingeniører.

  Må studenter lese flere forskningsartikler, framfor å lære praktisk kunnskap som er viktig for yrkene våre?

  Praksis vil en like stor og viktig del av studieprogrammene våre, også etter at vi er blitt et universitet. Det er viktig både i dag og i framtida at undervisningen vår er forskningsbasert. Den kunnskapen studentene våre tar med seg ut i praksis skal være oppdatert og basert på forskning. 

  Hva blir forskjellen på OsloMet og UiO?

  Oslos to universiteter er like forskjellige som HiOA og UiO har vært som to høyere utdanningsinstitusjoner med ulikt fagtilbud. Fram til i dag har HiOA og UiO utfylt hverandre faglig, og det vil vi fortsette med når vi er to universiteter i samme by.

  OsloMet fortsetter å tilby de samme fagretningene som universitet, samtidig som vi får mer frihet til å opprette nye studier i takt med samfunnets behov.

  OsloMet skal ha en praksisnær og tett kobling til arbeidslivet. Vi er et universitet som fokuserer på profesjonsutdanninger, og vi fortsetter med å utdanne kandidater som gjør en forskjell, og med å utvikle ny viten og praksis for å møte utfordringene i framtidas arbeidsliv og i velferds-Norge.

 11. Hva blir konsekvensene for studenter og alumner i forbindelse med søknader, karakterutskrift og vitnemål?

  Skal nye studenter som vil søke seg til oss, søke etter HiOA eller OsloMet hos Samordna opptak den 15. april?

  Hvis du skal søke studieplass hos oss i Samordna opptak, finner du studiene våre under Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet).

  Får studenter som går ut til våren et vitnemål fra et universitet?

  Ja, vårens avgangsstudenter får et vitnemål fra det nye universitetet.

  Hva skjer med karakterutskrifter, vitnemål etter konteeksamener og andre offisielle dokumenter som utstedes til studenter?

  I en overgangsperiode vil offisielle dokumenter fra oss fortsatt utstedes med vårt gamle navnetrekk. Det vil komme mer informasjon når vi har avklart hvor lenge denne overgangsperioden varer.

  Kan tidligere studenter (alumni) som ble uteksaminert fra HiOA før vi ble et universitet 12. januar 2018, få nytt vitnemål fra OsloMet – storbyuniversitetet?

  Nei, vi vil dessverre ikke kunne utstede karakterskrift og vitnemål med det nye navnetrekket til deg som allerede er alumn.

 12. Vil det bli flere leseplasser og undervisningsrom hvis det kommer enda flere studenter?
  Arbeidet med infrastruktur har, som også NOKUT viser til i den ferdige rapporten, høy prioritet ved HiOA. Vi har en tydelig plan for infrastruktur og hvordan vi skal utvikle og oppgradere våre studiesteder etterhvert som institusjonen vokser. Vi har allerede bygget om Pilestredet 52 slik at studentene har fått flere grupperom og flere leseplasser.  
 13. Hvorfor og hvordan har vi jobbet for å bli akkreditert som universitet?

  Universitetsstatus gjør oss mer konkurransedyktige og attraktive for internasjonalt samarbeid, og når vi skal rekruttere studenter og ansatte.

  For studentene betyr universitetsstatus at de blir enda mer attraktive på arbeidsmarkedet, og kommer ut i yrket med solid, forskningsbasert kompetanse som gjør dem bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer. Å bli et universitet er et kvalitetsstempel, og ikke minst nå siden kravene for å bli universitet er blitt betydelig strengere enn de var. Å bli et universitet er både en faglig anerkjennelse og et verktøy for å øke kvaliteten i utdanning og forskning. Universitetsstatusen gir oss også muligheten til å bestemme over egne studier, slik at vi raskere kan respondere på samfunnets og arbeidslivets behov og utvikle studier som svarer på disse behovene.  

  Allerede i 2007 vedtok det daværende HiO-styret et langsiktig mål om at høgskolen skulle bli et universitet. Da Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus fusjonerte i 2011, var det en uttalt intensjon å lage en institusjon som var sterk nok til å kunne bli et universitet på sikt.

  Arbeidet med universitetssøknaden skjøt fart i 2015, og i mars 2016 vedtok HiOA-styret å formelt starte søknadsprosessen. Den ferdige søknaden ble overlevert til NOKUT i februar 2017, og i løpet av 2017 ble den behandlet og godkjent hos NOKUT og deres sakkyndige komité, og deretter ble søknaden sendt til Kunnskapsdepartementet for behandling av Kongen i Statsråd i 2018.

  12. januar 2018 kom vedtaket om at vi er blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Se oversikt over prosessen og les søknadsdokumentene på denne siden.

 14. Hvor mye koster det å etablere OsloMet som nytt universitet?

  Det er i 2018 satt av 5 millioner kroner til å utvikle nye og brukervennlige nettsider.

  Det er også satt av 5 millioner til å bytte ut alle skilt, samt utvikle nye maler for fysiske og digitale skilt og infoskjermer.

  Det er satt av 10 millioner kroner til formålet med å gjøre Norges nye universitet kjent nasjonalt og internasjonalt. Dette innebærer blant annet:

  • Utvikle og implementere ny visuell profil, inkludert logo, for det nye universitetet i alle flater
  • Redesign av alle digitale flater (i tillegg til nye nettsider)
  • Markedsføringstiltak overfor studenter, ansatte og samfunnet rundt oss
  • Lanseringsarrangementer for det nye universitet for og med universitetets studenter, ansatte og omverden
 15. Hvordan foregår overgangen fra høgskole til universitet i praksis?

  Den formelle endringen trådte i kraft idet avgjørelsen ble tatt av Kongen i Statsråd 12. januar. Vi er ikke lenger en høgskole, og vi heter ikke lenger HiOA. Vi er nå blitt OsloMet – storbyuniversitetet. 

  Samtidig befinner vi oss nå i en overgangsperiode fordi vårt gamle navn "Høgskolen i Oslo og Akershus" fortsatt benyttes mange steder, både digitalt og fysisk. På nettsider og i e-postadresser, i eksterne databaser og systemer, samt i skilt og trykket materiell benevnes institusjonen ved sitt gamle navn.

  Det blir en trinnvis overgang i bruken av det nye navnet vårt:

  • Logo for OsloMet blir utarbeidet nå og visuell identitet blir ferdig i begynnelsen av april. Etter dette begynner arbeidet med å implementere den nye visuelle identiteten på ulike flater, alt fra skilting, profilartikler og trykt materiell til digitale flater.
  • Nye nettsider på www.oslomet.no vil bli lansert i august.
  • Ansatte og studenter får nye e-postadresser i løpet av februar, og alle vil få detaljert informasjon om hva de må foreta seg i den forbindelse.
  • I løpet av februar vil ansatte som har stillingstittel høgskolelektor få stillingskode universitetslektor, og motta et brev om dette. Les mer.
  • På intranettet vil navnet byttes ut i løpet av vårsemesteret.
  • Det kan i en overgangsperiode bli aktuelt at offisielle dokumenter fra oss fortsatt utstedes med vårt gamle navnetrekk. Det vil komme mer informasjon når vi har avklart hvor lenge denne overgangsperioden varer.
  • Det blir også en trinnvis overgang til de mulighetene som vår nye institusjonelle status gir oss juridisk og formelt. I løpet av 2018 vil det meste være på plass.
  • Institusjonen fortsetter som samme juridiske enhet og beholder sitt gamle organisasjonsnummer.

  Hvorfor skjedde statusendringen så tidlig som i januar 2018?

  HiOA har ønsket å få universitetsstatus så raskt som mulig, og vi formidlet også dette ønsket til Kunnskapsdepartementet da vi sendte vår endelige søknad om status som universitet i desember 2017.

  Vi er veldig glad for at Regjeringen har behandlet søknaden vår så raskt at det skjer allerede nå. Konsekvensen av dette blir at vi kan bruke hele 2018 på å gjennomføre alle endringene som er knyttet til universitetsstatus og nytt navn.

 16. Har du spørsmål?