Droppe til innhold

FoU HF

FoU HF

Søknad om stipendiatstilling som egenfinansiering

Ansatte ved HV som planlegger å sende inn søknad om ekstern finansiering i 2017/2018 og som oppfyller kriteriene beskrevet under kan legge inn en egenfinansiert stipendiat i den eksterne søknaden. Dersom søknaden blir innvilget, vil HV/OsloMet finansiere denne stipendiatstillingen.

Stillinger kan legges inn som egenfinansiering til alle prosjekter der det søkes om ekstern finansiering i 2017/2018 ut fra følgende kriterier:

  • Prosjektleder må være ansatt på Fakultet for helsevitenskap
  • Det må søkes om midler til minst én rekrutteringsstilling (stipendiat/postdoktor) i tillegg til den stipendiatstillingen som legges inn som egenandel
  • Totalbudsjettet for prosjektet (egenfinansiering + ekstern finansiert) må være på minimum åtte millioner NOK
  • Stipendiatstillingen som legges inn som egenfinansiering må gå til Fakultet for helsevitenskap, dvs. stipendiaten må ansettes ved ett av instituttene på fakultetet og følge ett av våre to ph.d.-programmer.
  • Hovedveileder for denne stipendiaten må være ansatt på fakultetet og skal gjennomføre eller ha gjennomført et godkjent ph.d.-veilederkurs
  • Stipendiaten skal knyttes til en forskningsgruppe eller et annet identifiserbart forskningsmiljø ved fakultetet

En forutsetning for at man kan legge inn en slik egenfinansiert stipendiatstilling, er at man i god tid før søknadsfristen avklarer dette med fakultetets FoU-seksjon. Seksjonen fører oversikt og sjekker at kriteriene er oppfylt.

Minner om at alle søknader om eksterne forskningsmidler må forankres hos/godkjennes av instituttleder før de sendes.

chatbot-portlet