Droppe til innhold

Nyheter

Styret vedtok fakultetsstyrer

Styret vedtok fakultetsstyrer

OsloMet-styret gjeninnfører fakultetsstyrer etter rektors anbefaling.

Styret ved OsloMet vedtok overgang til fakultetsstyrer i sitt møte 8. mai.

Les styresaken her: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/oslomet/Meetings/Details/747536   

Det har vært en pågående intern diskusjon om medvirkning helt siden det forrige styret ved daværende HiOA vedtok å legge ned fakultetsstyrer til fordel for fakultetsråd i 2015. Mange har ment at endringen var en svekkelse av muligheter til medbestemmelse og demokrati.
 

Den interne diskusjonen førte til at styret ba om en evaluering av ordningen, som forelå i vinter i form av en rapport fra NIBR.

Som følge av denne, anbefalte rektor styret 8. mai å gjeninnføre fakultetsstyrer, i en form der fakultetsstyret er fakultetets øverste organ, og rapporterer til rektor via dekan, som er fakultetsstyrets leder. Fakultetsstyret skal blant annet kunne uttale seg på vegne av fakultetet i saker av prinsipiell betydning og ta beslutninger på delegert myndighet fra rektor.

— Det er viktig for meg å opprettholde enhetlig ledelse, der rektor er institusjonens øverste faglige og administrative leder, og de ansatte dekanene har resultatansvar og sitter i rektors ledergruppe, samtidig som vi gir fakultetsstyrene mer makt enn dagens fakultetsråd. Det oppnår vi med modellen som nå er vedtatt, der dekanene som styreledere i fakultetsstyrene rapporterer til meg, sier rektor Curt Rice.

Rektor sitt forslag ble vedtatt som det var, bortsett fra ett moment i sammensetningen av fakultetsstyret. Det ble tatt inn én ekstra ansattrepresentant som skal velges fra de midlertidig ansatte, slik at fakultetsstyrene får 13 medlemmer fordelt på dekan, fire eksterne representanter, fem ansatte og tre studenter.

Dagens fakultetsråd vil virke ut 2019, og nærmere informasjon om når ordningen med fakultetsråd vil trå i kraft kommer.

chatbot-portlet