Droppe til innhold

Nyheter

OsloMet har fått et personvernombud

OsloMet har fått et personvernombud

Ombudet skal være uavhengig og ivareta personverninteressene til ansatte, studenter, gjesteforskere og respondenter i forskningsprosjekter. Den nye personopplysningsloven stiller nye krav om innmelding av forskningsprosjekter, også for helseforskning.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger kan være bilde, video, lydopptak eller tekst. Alle som behandler personopplysninger på vegne av OsloMet skal kjenne og følge våre personvernrutiner. Se hvilke personvernrutiner du må følge på OsloMet og hva personvernombudet vårt kan hjelpe deg med.  

Hva gjør personvernombudet?

Personvernombudet skal

  • bistå med informasjon og råd i behandling av personopplysninger, kontrollere overholdelsen av personvernlovgivningen og påpeke eventuelle brudd på regelverket dersom dette oppdages
  • bistå enkeltpersoner som er registrert med personopplysninger hos OsloMet med å ivareta deres rettigheter
  • samarbeide med og fungere som et kontaktpunkt for Datatilsynet
  • på anmodning gi råd om vurderingen av personvernkonsekvenser (DPIA) og kontrollere gjennomføringen av den

Ingrid S. Jacobsen er personvernombud på OsloMet. Kontakt personvernombudet (e-post) eller les mer om mandatet til personvernombudet.

Nå må også helseforskning meldes til Norsk senter for forskningsdata

Norsk senter for forskningsdata (NSD) vurderer behandlingsgrunnlaget (lovligheten) og informasjonssikkerheten til personopplysninger i alle forskningsprosjekter ved OsloMet. Etter at ny personopplysningslov er trådt i kraft skal også helseforskningsprosjekter ved OsloMet meldes inn til NSD.

Send også søknad til komité for forskningsetikk

Samtidig som melding om helseforskningsforskningsprosjektet sendes til NSD, skal det også sendes søknad til De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). REK gjør etiske vurderinger og kan gi dispensasjon fra taushetsplikt.

Samler du inn personopplysninger i administrativt arbeid, undervisning eller praksis?

Er du i administrativt arbeid, underviser eller er ute i praksis og samler inn noe som regnes som personopplysninger, er det krav til hvordan disse dataene skal behandles. Det er strengere krav til behandling av personopplysninger som anses som sensitive. Personvernombudet ved OsloMet kan bistå deg med informasjon og råd når du samler inn og behandler slike data, og sjekke at behandlingen din av personvernopplysninger er i tråd med regelverket. Les mer om personvernrutinene våre.

Den nye ordningen med personvernombud

Tidligere hadde OsloMet et personvernombud kun for administrasjonens behandlinger av personopplysninger, mens det var Norsk senter for forskningsdata (NSD) som fungerte som personvernombud i forskning. Etter at ny personopplysningslov trådte i kraft, har vårt personvernombud fått utvidet mandat slik at det gjelder for hele virksomheten inklusive forskning. Samtidig er Norsk senter for forskningsdata gått over i rollen som personvernrådgiver på vegne av OsloMets personvernombud, og gjør de samme oppgavene for OsloMet som før. Personvernombudet ved OsloMet involveres av NSD i de forskningsprosjekter hvor det skal foretas en personvernkonsekvensanalyse (DPIA).