Droppe til innhold

Nyheter

En god start blir med deg hele veien

Fra velkomstseremonien på St. Hanshaugen 2017. Foto: Benjamin A. Ward / HiOA

En god start blir med deg hele veien

82 prosent av årets førsteårsstudenter følte seg godt ivaretatt under studiestart. – Dette er svært gode tall, som vi skal bygge videre på, sier prorektor Nina Waaler. HiOA setter nå fokus på å følge opp studentene spesielt det første året. Målet er å sikre økt trivsel og mindre frafall.

De siste seks årene har avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (avd. SK) gjennomført en studiestartsundersøkelse på HiOA. Alle førsteårsstudenter på bachelor- og årsstudium blir i september spurt om hvordan de har opplevd studiestarten.

Årets undersøkelse viser at 82 % er fornøyde med studiestarten og føler seg godt ivaretatt som nye studenter. 86 % melder at de etter studiestart er motiverte for studieinnsats.

Studiestartsundersøkelsen er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for å måle effekten av det vi gjør under mottaket av nye studenter hvert år. Undersøkelsen gir et bilde av hvordan årets nye studenter har opplevd møtet med HiOA og hvor vi har forbedringspotensial.

- Studentenes første og viktigste møte med HiOA er om morgen når de møter opp til registrering på sitt studieprogram. Her gjør de forskjellige instituttene en utrolig god jobb med alt fra å få studentene til å håndhilse på alle de faglig ansatte, introduksjonsforelesninger, campustur, bli kjent-leker og gruppeoppgaver, sier Silje Christine Andersen, studiestartskoordinator i avdeling SK.

Fadderordningen og intromentorer er også viktige bidragsytere for å få studentene til å danne sosiale nettverk. Studiestartsundersøkelsen viser blant annet at studentene som deltar på aktiviteter med fadderordningen også oppgir at det er lettere å bli kjent med sine medstudenter. De er også mer fornøyde med studiestart som helhet.

Studiestart er mer enn første studiedag

Godt sosialt og faglig miljø blant studentene er viktig for studentenes overordnede tilfredshet og læringsutbytte. Dette vet vi fra Studiebarometeret. I siste runde av Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2014 så vi at HiOA-studentene rapporterte høyere andel psykiske symptomplager og mer ensomhet enn de andre studentene i Oslo. Både for studentene selv og for HiOA er trivsel essensielt.

- Det handler om hvilken opplevelse du har av det første året på studiet. Tallene fra SHoT-undersøkelsen og Studiebarometeret viser at hvis du får en pangstart, god oppfølging, faglig integrering og gode venner, er sjansen større for at du trives og lykkes det første året. Derfra øker trolig sjansen for at du fullfører hele graden og ikke faller fra, sier prorektor Nina Waaler.

First-Year Experience

De siste årene har hele organisasjonen jobbet målrettet med å lage en så god og inkluderende studiestart som mulig for nye studenter.

- Nå tar HiOA begrepet «studiestart» enda lenger og jobber med en helhetlig satsing på å få studentene våre til å mestre og trives hele det første studieåret, sier Waaler.

1. januar 2017 ble det startet et nasjonalt prosjekt med fokus på første studieår, inspirert av det amerikanske begrepet First-Year Experience (se faktaboks).

Prosjektet «Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning» skal bidra til at universitet og høgskoler kan drive et systematisk arbeid for å sikre at flere studenter fullfører sin utdannelse og oppnår sin grad, i henhold til institusjonenes kvalitetskrav, heter det på prosjektets hjemmesider. Tiltak overfor førsteårsstudentene vil stå sentralt.

- Ansatte og studenter fra alle fakulteter på HiOA har allerede deltatt på flere arbeidsseminarer i regi av prosjektet der vi har delt noen av våre studiestartstiltak, og ikke minst lært masse av andre i sektoren. HiOA er også representert i styringsgruppa til prosjektet, forteller Silje Christine Andersen.

- First year experience-satsingen er et viktig tiltak for god utdanningskvalitet. En slik kombinasjon av faglige og sosiale tiltak gjennom hele første studieår vil lette overgangen til høyere utdanning og hindre frafall, avslutter Waaler.

Nøkkelfunn fra årets studiestartsundersøkelse

 • 2 av 3 oppgir å ha deltatt på aktiviteter og arrangementer med faddergruppene. Av disse var 64 % fornøyde med fadderordningen totalt sett – en økning fra 55 % i 2016.

 • De viktigste grunnene til å ikke delta på fadderaktivitetene var liten tid eller at de ikke var interessert. I tillegg ser vi også lavere deltakelse blant de eldre studentene, som oppgir aldersforskjell mellom seg og medstudentene som en grunn til å ikke delta. 2 av 10 oppga for mye festing og alkohol som grunn for at de ikke deltok mer.

 • 7 av 10 mener det var lett å bli kjent med medstudentene den første uken. Her ser vi også at de som deltok i fadderordningen syntes 75 % det var lett å bli kjent med medstudentene, mot 61 % av dem som ikke deltok.

 • Vi ser også at de studentene som deltok på aktiviteter og arrangementer i regi av faddergruppene er mer fornøyde med studiestarten enn de som ikke deltok.

 • Sammenliknet med i fjor ser vi en markant økning i tilfredshet med informasjonen mottatt før studiestart. 3 av 4 mener det er lett å orientere seg på student.oslomet.no
 • I år fikk for første gang alle førsteårsstudenter SMS med lenke til en nettbasert introduksjon. 55 % av alle nye studenter gjennomførte introduksjonen, og 79 prosent melder at de var fornøyde med informasjonen de fikk der.
 • Flere deltar på åpningsseremonien, men tilfredsheten går litt ned. Noe av dette kan skyldes eksterne faktorer som at det regnet.

First-Year Experience

Alle tiltak som settes inn for å gi førsteårsstudenter best mulig forutsetninger for å lykkes i høyere utdanning, utgjør det som i USA kalles First-Year Experience. Dette er basert på innsikten vi har om at dersom man trives og lykkes med studiet første år øker sjansen betraktelig for at man fullfører hele graden.

Her er noen eksempler på viktige tiltak som faller inn under First-Year Experience:

 • Skrivehjelp, kurs og hjelp fra læringssenter og bibliotek
 • Synliggjøring av støttetjenester til studenter, som studentombud og studentprest
 • Faglige forbilder, som mentorordninger og eldre studentassistenter i emner
 • Karrièreveiledning og -bevisstgjøring
 • Forenings- og studentliv
 • Studieforberedende fag

 

chatbot-portlet