Saker behandlet i klagenemda 2018 - Ansatt

Saker behandlet i klagenemnda 2018

Saker behandlet i klagenemnda 2018

Sak 1/2018: Mistanke om fusk på hjemmeeksamen – fakultet SAM

Kandidaten hadde kopiert fra en artikkel, og fremstilt denne som eget arbeid. Det var totalt ca 15% likhet mellom artikkelen og studentens eksamen. Kandidaten hadde ikke referert til artikkelen, og den fremgikk heller ikke av litteraturlisten. Klagenemnda vurderte det som forsettlig fusk og vedtok annullering av eksamen og utestengelse i ett semester. Ved utmåling av lengden av utestengelsen ble det vektlagt at det hadde tatt lang tid før saken ble behandlet i klagenemnda.

Sak 2/2018: Mistanke om fusk på skoleeksamen – fakultet HF

Fusk ved skoleeksamen. Kandidaten hadde en lapp inne i ett tillatt hjelpemiddel. Lappen ville kunne være til hjelp ved eksamen. Kandidaten forklarte at lappen var glemt igjen i hjelpemiddelet kvelden i forveien. Klagenemnda vurderte det som forsettlig fusk og vedtok annullering av eksamen og utestengelse i 10 måneder.

Sak 3/2018: Mistanke om fusk på skoleeksamen – fakultet HF

Kandidaten hadde en lapp inne i et tillatt hjelpemiddel. Lappen ville ikke være til hjelp ved eksamen, men inneholdt pensum relevant informasjon. Kandidaten forklarte at lappen ble lagt i hjelpemiddelet kvelden før eksamen, og glemte å ta den ut før eksamen. Klagenemnda vurderte det som forsettlig fusk og vedtok annullering av eksamen og utestengelse i 10 måneder.

Sak 4/2018: Mistanke om fusk på skoleeksamen – fakultet HF

Kandidaten hadde skrevet notater inne i et tillatt hjelpemidler. Notatene kunne være til hjelp for å besvare spørsmål som ville kunne bli gitt til eksamen. Kandidaten forklarte at hun hadde glemt å hviske ut bort det hun hadde skrevet i boka. Klagenemnda vurderte at kandidaten grovt uaktsomt hadde fusket ved eksamen, og vedtok annullering av eksamen.

Sak 5/2018: Klage over vedtak i klagenemnda

 

Sak 6/2018: Klage over vedtak i klagenemnda

 

Sak 7/2018: Klage på vedtak – avslag på søknad om fritak fra forkunnskapskrav – Fakultet HF

Klager søkte om fritak fra forkunnskapskrav. Klager fikk «ikke-bestått» både ved ordinær eksamen og utsatt eksamen, og oppfylte dermed ikke forkunnskapskrav for flere emner. Forkunnskapskravet i emnene er faglig begrunnet, og klagenemnda opprettholdt fakultetets vedtak

Sak 8/2018: Klage på vedtak – tilrettelegging ved eksamen.

Klager søkte om tilrettelegging ved eksamen blant annet i form av å kunne skrive på papir i stedet for PC. Søknaden om å skrive på papir ble avslått. Avslaget ble begrunnet at det der eksamensformen er digital anses dette som et faglig krav. Klagenemnda opprettholdt vedtaket.

Sak 9/2018: Klage på vedtak – avslag på søknad om fritak for emne – fakultet HF

Klager søkte om fritak for et emne på bakgrunn av tidligere avlagt emne ved en annen utdanningsinstitusjon. Fakultetet hadde foretatt en faglig vurdering av søknaden, og den ble på det grunnlag avslått. Klagenemnda opprettholdt vedtaket.

Sak 10/2018: Klage på vedtak – avslag på søknad om godskrivning av emne – fakultet TKD

Klager søkte om fritak for et emne på bakgrunn av tidligere gjennomført årsstudium ved en annen utdanningsinstitusjon. Fakultetet hadde foretatt en faglig vurdering av søknaden, og den ble på det grunnlaget avslått. Klagenemnda opprettholdt vedtaket.

Sak 11/2018: Klage på vedtak – tilrettelegging ved eksamen

Klager søkte om utvidet tid på hjemmeeksamen. Eksamenskontoret fant at dokumentasjonen ikke var god nok, samt at det ved hjemmeeksamen over flere dager er tilstrekkelig mulighet til å ta pauser underveis. Klagenemnda opprettholdt vedtaket.