Retningslinjer digital disputas grunnet koronavirus - Ansatt

Retningslinjer for gjennomføring av digital disputas ved OsloMet når tiltak mot koronaviruset hindrer fysisk tilstedeværelse

Retningslinjer for gjennomføring av digital disputas ved OsloMet når tiltak mot koronaviruset hindrer fysisk tilstedeværelse

Retningslinjene er godkjent av viserektor 31. mars 2020 og gjelder fra dags dato. Disse retningslinjene er å betrakte som en anbefaling dersom fakultetet/senter allerede har etablert egne retningslinjer for formålet beskrevet her.

Instruksjoner om hvordan koronavirus-utbruddet skal håndteres endrer seg fra dag til dag. Følg med på OsloMets ansattside for koronaoppdateringer for oppdatert informasjon fra OsloMet.

Fakultetet/senter ved dekan/senterleder avgjør etter en samlet vurdering om prøveforelesning og disputas skal gjennomføres eller utsettes. Det er ikke et krav at prøveforelesning er offentlig. En disputas må være offentlig for å være gyldig. Dette kravet kan ikke fravikes, men under følger beskrivelser av hvordan dette nå kan oppfylles, se avsnittet om “Krav til offentlig disputas”.

Digital eller hybrid disputas

 • Disputas skal gjennomføres digitalt dersom fysisk tilstedeværelse er forhindret grunnet korona-situasjonen. Hybrid disputas kan gjennomføres dersom smittesitusjonen krever og tillater det. Dekanen/senterleder avgjør om disputas skal gjennomføres med fysisk tilstedeværelse i et OsloMet-lokale, digitalt eller hybrid. Fakultetet/senter organiserer og legger til rette for disputas.
 • Fysisk oppmøte i et eventuelt disputaslokale ved OsloMet skal begrenses til et absolutt minimum. Ved spørsmål kontakt Brannvern- og sikringsleder. Fakultetet/senter organiserer oppmøtet av nødvendig administrativt og teknisk personale.
 • Dersom det skal benyttes et disputaslokale ved OsloMet skal Auditoriehjelpen på forhånd ha beskjed om tid og sted for gjennomføring av disputas i god tid, men ikke kortere varsel enn 7 arbeidsdager av hensyn til nødvendige forberedelser og testing.
 • Følgende rom skal benyttes til prøveforelesning og disputas: PA 329, P46.

Digitale plattformer

 • Fakultetene avgjør selv hvilken teknisk konferanseløsning som skal brukes. · Det er forskjellige tekniske konferanseløsninger som egner seg, f. eks. Zoom, Skype og Teams. For å sikre best mulige teknisk konferanseløsning anbefales fakultetene/senter å kontakte Auditoriehjelpen.
 • Dersom det oppstår behov for teknisk bistand mens disputasen gjennomføres, må Auditoriehjelpen kontaktes.

Deltakelse og presentasjoner

 • Ph.d.-kandidaten, disputasleder og de tre medlemmene av bedømmelseskomiteen må delta i prøveforelesning og disputas.
 • Dersom OsloMet sitt interne medlem ikke kan delta, oppnevner fakultetet/senteret et settemedlem (et nytt internt medlem) til bedømmelseskomiteen. Dersom et av de eksterne medlemmene av komiteen ikke kan delta, trer OsloMet sitt interne medlem inn som stedfortreder og fyller opponentrollen.
 • Digitale presentasjoner må kunne deles med alle deltakere og publikum. Dette gjelder også tilgjengeliggjøring av den endelige og godkjente pdf-versjonen av ph.d.-avhandlingen.
 • Familie, venner, bekjente og andre publikummere kan ikke være fysisk tilstede i et OsloMet-lokale ved gjennomføringen av digital eller hybrid disputas, med mindre smittesituasjonen tillater det. Dekan/senterleder vurderer dette.

Krav om offentlig disputas

 • Krav til offentlighet kan dekkes ved at publikum gis adgang til å følge disputasen via den digitale plattformen.
 • Spørsmål fra publikum (ex-auditorio) må kunne stilles via den digitale plattformen eller via e-post.
 • Av kapasitetshensyn kan det være nødvendig å begrense antallet deltagere i det digitale rommet som disputasen gjennomføres. Ta kontakt med og følg rådene til Auditoriehjelpen. Dette for å redusere risiko for tekniske problemer.

Annonsering av disputas må inneholde

 • Opplysninger om restriksjoner og begrensninger på fysisk deltakelse under disputasen, som følge av korona-epidemien.
 • Informasjon om digital tilgang til (prøveforelesning og) disputas, inkludert info om den digitale plattformen som benyttes.
 • Hvordan avhandlingen skal gjøres tilgjengelig. Det henvises til kravene som stilles i OsloMet sin ph.d.-forskrift om offentliggjøring av den godkjente avhandlingen. Dette kan for eksempel gjøres ved å sende pdf-versjon av godkjent avhandling per e-post eller dele dokument via Office365 OneDrive med innmeldte deltakere.
 • Hvordan man kan opponere ex auditorio.
 • Hvem som kan besvare spørsmål i forkant av (prøveforelesning og) disputas.

Disputasen må utsettes dersom ett av følgende inntreffer

 • Ph.d.-kandidaten ikke kan være til stede.
 • OsloMets interne medlem/settemedlem i komiteen ikke kan delta.
 • Ett av de eksterne komitemedlemmene (eller internt medlem som er stedfortreder i opponentrollen) ikke kan delta i disputasen.
 • Etter samråd med brukerstøtte dersom det oppstår tekniske problemer eller andre problemer.