Program- og emneplaner ved LUI - Ansatt

Program- og emneplaner ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Program- og emneplaner ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Slik er arbeidet med program- og emneplaner ved fakultet LUI, og disse fristene må du passe på.

Etableringer av nye program- og emneplaner og eventuelle endringer/revisjoner foregår en gang per år etter følgende frister. NB: alle revideringer av emner foregår nå i EpN.

Frister for arbeid med program- og emneplaner for studieåret 2022/2023

Program- og emneplaner med oppstart høsten 2023

 • Frist: 1. september 2022 (oppstart høsten 2023): 
  • Frist for å sende inn nye programplaner med oppstart påfølgende høst (inntil 60 stp.).
  • Frist for endring av opptakskrav i eksisterende program- og emneplaner.
 • Frist 1. oktober 2022 (oppstart høsten 2023):
  • Frist for revisjon eller endring av eksisterende program- og emneplaner (for studieprogram med oppstart på høsten - endringer gjelder fra påfølgende høst).
  • Frist for nye emneplaner som er del av et eksisterende studieprogram (for studieprogram med oppstart på høsten - endringer gjelder fra påfølgende høst).

Studier som starter våren 2023

Det er en egen frist for revideringer og endringer i emner som starter på vårsemesteret. Dette vil i all hovedsak gjelde Tolking i offentlig sektor, Kompletterende lærerutdanning og enkelte videreutdanninger.

 • Frist 1. mars 2022 (oppstart våren 2023): 
  • Frist for revisjon eller endring av eksisterende program- og emneplaner (for studieprogram med oppstart på våren - endringer gjelder fra påfølgende vår).
  • Frist for nye emneplaner som er del av et eksisterende studieprogram (for studieprogram med oppstart på våren - endringer gjelder fra påfølgende vår).

Kontakter for innmelding av eventuelle endringer

Det sendes ut en e-post med informasjon omtrent én måned i forkant av fristene. Kontaktpersoner for hvert institutt og saksbehandlere i EpN er som følger (gjelder fra høsten 2022):

Hva er en programplan?

Program- og emneplaner skal gi dekkende beskrivelser av OsloMets studier og studienes ulike deler og vise at studiene har tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap.

En programplan er en beskrivelse av et studieprogram som gis ved OsloMet. Programplanen skal følge universitetets fastsatte mal for programplan og angi studieprogrammets navn, omfang i studiepoeng, målgruppe og opptakskrav, kandidatens/studentens læringsutbytte og programmets faglige innhold, oppbygging, arbeids- og undervisningsformer og vurderings-/eksamensformer. I programplanen inngår emneplaner for de enkelte emner studieprogrammet består av.

Hva er en emneplan?

En emneplan er en beskrivelse av et emne. Emneplaner skal følge universitetets fastsatte mal for emneplan og angi emnets emnekode og navn, hvilket studieprogram emnet inngår i, omfang i studiepoeng, hvilket semester emnet gjennomføres og undervisningsspråk. I tillegg skal bl.a. studentens læringsutbytte, emnets faglige innhold (temaer), arbeids- og undervisningsformer, vurderings-/eksamensformer, vurderingsuttrykk og pensum beskrives. Emneplaner som ikke inngår i en programplan, skal i tillegg angi målgruppe og opptakskrav.

Mer utfyllende informasjon finner du i retningslinjer for etablering av nye studier og utarbeiding av program- og emneplaner ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Pensum

Pensumliste skal følge planen for et studium ved første gangs søknad om etablering av studiet og godkjenning av planen. Det samme gjelder ved større endringer i allerede godkjente studier og planer. 

Dersom det på enkelte områder ikke settes opp pensum, skal dette begrunnes faglig og/eller pedagogisk.

Pensumlistene skal følge etablert oppsett for vitenskapelig litteratur, og samme oppsett skal brukes gjennom hele pensumlisten. I studieprogram skal pensumlistene for alle emnene følge samme oppsett.

I alle pensumlister skal det oppgis antall pensumsider totalt og for hver pensumtittel.

Deler av pensum bør være på et fremmedspråk, vanligvis på engelsk.

Etablering av nye studier

For alle studier skal det foreligge både etableringsgodkjenning og godkjenning av studiets plan. Det må derfor søkes om etablering av nye studier, uansett studiets omfang (antall studiepoeng) og nivå. Først når etableringsgodkjenning foreligger, er studiet formelt godkjent. Da kan universitetet ta opp studenter, avholde eksamen og tildele studiepoeng og eventuell grad for gjennomført studium. Dette gjelder for studier på alle nivåer. 

Etablering og nedlegging av studier godkjennes av OsloMets styre med følgende unntak: Dekanen godkjenner etablering og nedlegging av studier på bachelornivå med et omfang på til og med 60 studiepoeng.

Dette gjør du når du skal utarbeide en ny program- eller emneplan

 1. Avklare arbeidet med studieleder og instituttleder
 2. Les informasjonen på denne nettsiden og sett deg inn i dokumenter det er lenket til. Spesielt viktig er retningslinjer for etablering av nye studier og utarbeiding av planer ved OsloMet.
 3. Benytt riktig mal for den aktuelle planen.
 4. Forhold deg til den/de aktuelle fristen(e) for å sende inn planen (dvs. det ferdig utarbeidede forslaget) til «din» saksbehandler i team programplan og opptak i studieadministrasjonen. Fristene finner du øverst på denne nettsiden.
 5. Send forslaget til den aktuelle saksbehandleren i studieadministasjonen.

Og husk!

 • Dersom flere fagpersoner er involvert i samme plan (altså ett og samme dokument), må det utnevnes en kontaktperson som har ansvaret for all korrespondanse med saksbehandleren i studieadministrasjonen.
 • Forslaget til ny plan må være komplett og inneholde pensum.
 • Ved program- og emneplaner for nye studietilbud må det utarbeides en etableringssøknad. Dette gjør du i samarbeid med saksbehandleren i studieadministrasjonen.