Program for potensielle ledere - Ansatt

Vil jeg bli leder? Program for potensielle ledere

Vil jeg bli leder? Program for potensielle ledere

En viktig del av forberedelsen til lederrekrutteringer er å få frem potensielle ledere internt. Høsten 2018 tilbyr vi et kort-program for ansatte som er interessert i ledelse og vurderer en lederrolle som aktuell karrierevei.

Formål

Formålet med programmet er å

 • bidra til bevissthet rundt etterfølgerplanlegging og motivere interne talenter til fremtidige nøkkelverv innenfor studie-/ instituttledelse, administrativ ledelse, gruppeledelse osv.
 • gi utviklingsmuligheter internt i organisasjonen.
 • få flere søkere på lederstillinger og sikre at interne ledertalenter er blant disse, samt fremme en mangfoldig søkermasse som kan gi kjønnsbalanse og mangfold i lederstillinger.
 • gi et innblikk i lederroller i en akademisk kontekst og en innføring i hva som forventes av ledere generelt og ved OsloMet spesielt.
 • bidra til at kandidater tar et informert valg om å søke en lederstilling og er forberedt hvis de faktisk inngår i en lederstilling.

Aktiviteter i programmet

Før oppstart

1,5 timers møte med informasjon og gruppeintervju av deltakerne. Hensikten er å avklare den enkeltes forventninger og behov. Dette vil gi bidrag til detaljplanleggingen av programmet.

Samtale med egen leder. Hensikten er å avklare rammer for deltakelse. Det må blant annet settes av tid til å delta.

Samlinger

Det legges vekt på at programmet skal inneholde tema som er aktuelle for en variasjon av lederroller. Innholdet utformes for å være nyttig også i uformelle nøkkelroller for de deltakerne som etter endt program ikke søker eller får en utlyst lederstilling/ en formell lederstilling:

 • Moderne teorier om ledelse og lederskap
 • Ledelse i akademia og OsloMet som kontekst for ledelse
 • Organisasjonskultur og kulturbygging
 • Effektive team og ledergrupper
 • Personlige lederegenskaper og bruk av egne og andres styrker
 • Selvledelse, tidsstyring og prioritering
 • Verktøy som kollegaveiledning, møteledelse o.l.

Samlingene vil organiseres i form av en blanding av korte foredrag, øvelser, samarbeid i grupper og refleksjon over egen læring.

Programmet skal etablere en sosial arena hvor deltakerne gjennom nettverket blir kjent med universitetet på tvers av fagområder/funksjoner og organisatoriske enheter. 

Mellom samlingene

I løpet av programperioden bes deltakerne intervjue en erfaren leder ved universitetet om ledelse ved OsloMet som kontekst. Dette følges opp i påfølgende samling som en refleksjon om ledelse i teori og praksis og hvordan det har påvirket deltakernes antakelser om ledelse. 

I etterkant av programmet

Det gjennomføres en trekantsamtale med deltaker, personalleder og ekstern bidragsyter om læring og motivasjon for lederrollen.

Hvordan få plass på programmet: Kriterier og prosess for deltakerutvelgelse

Det er plass til inntil 24 deltakere i programmet. Deltakerne rekrutteres i mai - juni 2018.

Merk: Som deltaker er man ikke garantert en lederstilling etter endt program og man må heller ikke forplikte seg til å søke en lederstilling.

Kriterier

Motivasjon og kapasitet for deltakelse. Man må ha lyst til å delta og kunne være med på programmet i sin helhet.

Det kan bli flere søkere enn plasser. Det er da opp til fakultet/avdeling å prioritere basert på en helhetlig vurdering av motivasjon, anbefalinger, samt en samlet gjennomgang av aktuelle deltakere for sikre at det bli tilnærmet kjønnsbalanse og deltakere med internasjonal erfaring eller annen mangfoldsbakgrunn.

Prosess

De som er interessert i å delta melder sin interesse ved å skriver noen stikkord om egen motivasjon for deltakelse. Dette sendes lokal kontaktperson (se under) innen 15. juni.

Den enkelte personalleder er aktiv i å anbefale egne medarbeidere å søke deltakelse og kan anbefale kandidater direkte til kontaktperson.

Hvert fakultet/ avdeling har en kontaktperson som tar imot forslag til deltakere fra både ledere og aktuelle kandidater. Fakultetet/avdelingen lager en samlet oversikt over aktuelle kandidater, inntil fire hver, som sendes programansvarlig Solveig Svantesen innen 21. juni. Deltakerne får endelig beskjed om de tilbys innen utgangen av juni.

Omfang, tidspunkter og frister

Programmet går høsten 2018 og utgjør ca. 6 dager inkl. samlinger og møter.

Tentative datoer for samlingene er:

 • 13. - 14. september
 • 8. oktober
 • 25. - 26. oktober

Frist for å søke plass: 15. juni 2018.

 

 

Kontakt

Kontakt