Planleggingsfasen | Prosjektstyring - Ansatt

Planleggingsfasen

Planleggingsfasen

Planleggingsfasen handler om å planlegge gjennomføringen av prosjektet. Planleggingsfasen skal gi en tydelig og detaljert forståelse av leveransenes hensikt, egenskap og format. Dette gjør det mulig å identifisere hvilke aktiviteter som må til for å gjennomføre prosjektet.

Bildet viser prosjektmodellen hvor planleggingsfasen er uthevet. Planleggingsfasen leder frem til beslutningspunkt 3 og innbefatter utarbeidelse av prosjektplan.

Prosjektleders ansvar i planleggingsfasen er å:

  • Sikre at prosjektet har tilstrekkelige og motiverte ressurser
  • Utarbeide prosjektplan (lenke til mal)
  • Gjennomføre interessentanalyse og kommunikasjonsplan
  • Gjennomføre risiko-/usikkerhetsanalyse, herunder konsekvensvurderinger på arbeidsmiljø
  • Avklare eventuelle behov for knapphetsressurser som IT, innkjøp, SK eller fakultetsmedarbeidere
  • Utarbeide detaljert fremdriftsplan hvor tidsfrist og ansvarlig fremgår, og som inkluderer opplæring og implementering i linjeorganisasjonen.
  • Utarbeide plan for gevinstrealisering

Fasen avsluttes med at prosjekteier godkjenner prosjektplan (BP2) med tilhørende vedlegg. For prosjekter som er en del av prosjektporteføljen, skal prosjektplanen også oversendes porteføljekontoret.

Kontakt

Kontakt

Verktøy og maler til planleggingsfasen

Verktøy og maler til planleggingsfasen