Personvern, dataplaner og databehandling | FoU-håndbok - Ansatt

Personvern, ROS-analyse, dataplaner og databehandling

Personvern, ROS-analyse, dataplaner og databehandling

Å håndtere forskningsdata på en sikker måte er en forutsetning for forskningens troverdighet og videre bruk. Feil håndtering av forskningsdata kan ende i bøter, dom og tap av omdømme for både individuelle forskere og OsloMet.

God planlegging er viktig for å redusere risikoen for feil i databehandlingen. Størst risiko er knyttet til oppstartsfasen (innsamling, konvertering, kryptering og overføring) før data lagres på godt sikret behandlingsløsning.

Innspill og rådgivning tidlig i planleggingsfasen er viktig, særlig når det kommer til datahåndtering/-behandling.

Sjekkliste for behandling av personopplysninger i forskning

En helpe for deg for å finne ut hva du bør vurdere og tenke igjennom, når det gjelder personvern og databehandling i et forsknings- eller studentprosjekt, er sjekkliste for behandling av personopplysninger i forskning.