Opptak til ph.d.-program HV

 1. Søknad om opptak på programmene

  Opptak på ph.d.-programmet i helsevitenskap og ph.d.-programmet i atferdsanalyse er løpende, dvs. at det ikke er søknadsfrist. Søknadene om opptak til begge programmene blir vurdert og behandlet i fakultetets doktorgradsutvalg (DGU-HV). Oversikt over når DGU-HV har møter, finner du her: DGU-HV

  Før du søker er det viktig at du setter deg inn i hvilke krav som stilles for opptak. Dette reguleres av:

   

  For å få opptak på et ph.d.-program må du være finansiert enten gjennom en stipendiatstilling eller fra egen arbeidsgiver og/eller forskningsinstitusjon.

  Utdypende kommentarer mht. opptakskrav til utdanning:

  Vilkår for opptak reguleres av § 2-1 i ph.d.-forskriften. For å bli tatt opp til ett doktorgradsstudium må søkeren ha fullført bachelor (180 sp/ECTS) + master (120 sp/ECTS) eller tilsvarende utdanning. Fakultetet kan etter individuell vurdering godkjenne følgende utdanninger som grunnlag for opptak: 

  • Utdanning på mastergradsnivå som formelt vil kvalifisere for opptak til doktorgradsprogrammet i det land hvor utdanningen er avlagt.

   

  Karakterkrav: For å få opptak til ph.d.-programmene på Fakultet for helsevitenskap må søker ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes for opptak. I slike tilfeller skal søkerens meritter etter avlagt hovedfag/master vektlegges med på vekt på fagfellevurderte publikasjoner.

  Dokumentasjonskrav for søknad reguleres av § 2-2 i ph.d.-forskriften. Fakultet for helsevitenskap har fastsatt ytterligere krav til dokumentasjon (jf. § 2-2 (2)).

   

  Komplett søknad skal derfor inneholde følgende vedlegg:

  • Søknadsskjema (norsk eller engelsk)
  • Vitnemål for avlagt mastergrad / hovedfag / profesjonseksamen eller tilsvarende. Dersom du har utenlandsk utdanning ber vi deg legge ved dokumentasjon for hele utdanningsløpet, dvs. bachelor og mastergrad (evt. cand.mag og hovedfag). Utenlandsk utdanning skal verifiseres av NOKUT.
  • Curriculum Vitae (CV).
  • Eventuell publikasjonsliste (ut over masteroppgaven).
  • En (individuell) prosjektbeskrivelse på 5-10 sider (se ph.d.-forskriften for OsloMet for krav til prosjektbeskrivelsen).
  • Dokumentasjon av finansiering.
  • Driftsbudsjett (en kortfattet oversikt over hva det koster å gjennomføre prosjektet). Lønnskostnader skal ikke inkluderes.
  • Plan for opplæringsdelen
  • Forslag til minst to veiledere
  • Redegjørelse for eventuelle rettslige, etiske og personvernmessige problemstillinger som prosjektet reiser. En skriftlig bekreftelse fra foreslått hovedveileder om at dette avklart i ph.d.-prosjektet skal vedlegges.
  • Eventuelle godkjenninger fra REK, NSD eller andre nødvendige godkjenninger.
  • Datahåndteringsplan (Dersom ikke dette ikke er avklart ved søknadstidspunktet, skal det fremlegges senest tre måneder etter opptak).
  • ROS-analyse av prosjektet (Dersom ikke dette ikke er avklart ved søknadstidspunktet, skal det fremlegges senest tre måneder etter opptak).
 2. Søknad om opptak sendes til
  • post@oslomet.no med kopi til phd-hv@oslomet.no
   eller  
  • OsloMet - storbyuniversitetet
   Seksjon for FoU, Fakultet for helsevitenskap
   P. O. Box 4 St Olavs plass
   N-0130 Oslo

   

  Ved innsending pr. epost: På grunn av Personopplysningsloven ber vi deg om å kun skrive inn fødselsdato i søknadsskjema og sladde personnummeret i vedleggene. Personnummeret ettersendes dersom du får opptak.

 3. Avgjørelse om opptak til programmene

  Avgjørelse om opptak til programmene baseres på en samlet vurdering av søknaden. Opptaket foretas av det lokale doktorgradsutvalget (DGU-HV) ved Fakultet for helsevitenskap.

 4. For søkere på enkeltemner

  Ønsker du å søke på enkeltemner?

  For informasjon om opptak til enkeltemner og hvordan søke, se:

   

 5. Søkere til stipendiatstillinger ved OsloMet

  Ønsker du å søke en stipendiatstilling ved OsloMet? Eventuelle ledige stillinger finner du her.

  Rekruttering til en stipendiatstilling ved OsloMet avhenger av to ulike prosesser; ansettelse og opptak til ph.d.-program. Begge prosessene må være avsluttet før du kan starte i en stipendiatstilling ved Fakultet for helsevitenskap.