Opptak til ph.d.-program HV

 1. Søknad om opptak på programmene

  Opptak på ph.d.-programmet i helsevitenskap og ph.d.-programmet i atferdsanalyse er løpende, dvs. at det ikke er søknadsfrist. Søknadene om opptak til begge programmene blir vurdert og behandlet i fakultetets doktorgradsutvalg (DGU-HV). Oversikt over når DGU-HV har møter, finner du her: DGU-HV

  Komplette søknader om opptak til ph.d.-program må være mottatt senest 14 dager før møtet skal avholdes.

  Før du søker er det viktig at du setter deg inn i hvilke krav som stilles for opptak. Dette reguleres av:

  For å få opptak på et ph.d.-program må du være finansiert enten gjennom en stipendiatstilling eller fra egen arbeidsgiver og/eller forskningsinstitusjon.

  Utdypende kommentarer mht. opptakskrav til utdanning:

  Vilkår for opptak reguleres av § 2-1 i ph.d.-forskriften. For å bli tatt opp til ett doktorgradsstudium må søkeren ha fullført bachelor (180 sp/ECTS) + master (120 sp/ECTS) eller tilsvarende utdanning. Fakultetet kan etter individuell vurdering godkjenne følgende utdanninger som grunnlag for opptak: 

  • Utdanning på mastergradsnivå som formelt vil kvalifisere for opptak til doktorgradsprogrammet i det land hvor utdanningen er avlagt.

  Karakterkrav: For å få opptak til ph.d.-programmene på Fakultet for helsevitenskap må søker ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes for opptak. I slike tilfeller skal søkerens meritter etter avlagt hovedfag/master vektlegges med på vekt på fagfellevurderte publikasjoner.

  Dokumentasjonskrav for søknad reguleres av § 2-2 i ph.d.-forskriften. Fakultet for helsevitenskap har fastsatt ytterligere krav til dokumentasjon (jf. § 2-2 (2)).

  Komplett søknad skal derfor inneholde følgende vedlegg:

  • Søknadsskjema (norsk eller engelsk)
  • Vitnemål for avlagt mastergrad / hovedfag / profesjonseksamen eller tilsvarende. Dersom du har utenlandsk utdanning ber vi deg legge ved dokumentasjon for hele utdanningsløpet, dvs. bachelor og mastergrad (evt. cand.mag og hovedfag). Utenlandsk utdanning skal verifiseres av NOKUT.
  • Curriculum Vitae (CV).
  • Eventuell publikasjonsliste (ut over masteroppgaven).
  • En (individuell) prosjektbeskrivelse på 5-10 sider (se ph.d.-forskriften for OsloMet for krav til prosjektbeskrivelsen).
   Alle ph.d.-prosjekter skal være fagfellevurdert i forbindelse med opptak. Dersom ph.d.-prosjektet ditt er fagfellevurdert allerede: før opp når og av hvem i prosjektbeskrivelsen (f.eks. NFR, tildeling av stipend eller annet). Dersom prosjektet ditt er en del av et større forskningsprosjekt eller prosjektet er utarbeidet av deg/veileder uten ekstern faglig vurdering, må du i forbindelse med søknad om opptak få prosjektet fagfellevurdert av to personer, hvor minst en må være intern. Det er hovedveileders ansvar å utpeke de som skal vurdere prosjektbeskrivelsen før søknad om opptak kan behandles i doktorgradsutvalget. Fagfellevurderingen skal følge mal for fagfellevurdering, og habiliteten til aktuelle personer må ivaretas (se habilitetskriteriene nederst i Skjema for fagfellevurdering). Fagfellen skal ha en doktorgrad og kjenne fagfeltet ditt, men ikke være involvert i prosjektet.
  • Dokumentasjon av finansiering.
  • Driftsbudsjett (en kortfattet oversikt over hva det koster å gjennomføre prosjektet). Lønnskostnader skal ikke inkluderes.
  • Plan for opplæringsdelen
  • Forslag til minst to veiledere (CV-ene til veilederne skal også legges ved)
  • Redegjørelse for eventuelle rettslige, etiske og personvernmessige problemstillinger som prosjektet reiser. En skriftlig bekreftelse fra foreslått hovedveileder om at dette avklart i ph.d.-prosjektet skal vedlegges.
  • Eventuelle godkjenninger fra REK, NSD eller andre nødvendige godkjenninger.
  • Datahåndteringsplan (Dersom ikke dette ikke er avklart ved søknadstidspunktet, skal det fremlegges senest tre måneder etter opptak).
  • ROS-analyse av prosjektet (Dersom ikke dette ikke er avklart ved søknadstidspunktet, skal det fremlegges senest tre måneder etter opptak).
 2. Søknad om opptak sendes til
  • post@oslomet.no med kopi til phd-hv@oslomet.no
   eller  
  • OsloMet - storbyuniversitetet
   Seksjon for FoU, Fakultet for helsevitenskap
   P. O. Box 4 St Olavs plass
   N-0130 Oslo

   

  Ved innsending pr. epost: På grunn av Personopplysningsloven ber vi deg om å kun skrive inn fødselsdato i søknadsskjema og sladde personnummeret i vedleggene. Personnummeret ettersendes dersom du får opptak.

 3. Avgjørelse om opptak til programmene

  Komplette søknader om opptak til ph.d.-program må være mottatt senest 14 dager før møtet skal avholdes.

  Avgjørelse om opptak til programmene baseres på en samlet vurdering av søknaden.

  Opptaket foretas i fastsatte møter av det lokale doktorgradsutvalget ved Fakultet for helsevitenskap. Man må påberegne opp til 8 ukers behandlingstid av innsendte søknader.

  Når DGUs møtereferat er godkjent, vil søker få tilsendt informasjon om vedtak vedrørende deres søknad. For mer informasjon om HVs doktorgradsutvalg og planlagte møtedatoer, se DGU-HV.

 4. For søkere på enkeltemner

  Ønsker du å søke på enkeltemner?

  For informasjon om opptak til enkeltemner og hvordan søke, se:

 5. Søkere til stipendiatstillinger ved OsloMet

  Ønsker du å søke en stipendiatstilling? Følg med på ledige stillinger ved OsloMet.

  Rekruttering til en stipendiatstilling ved OsloMet avhenger av to ulike prosesser; ansettelse og opptak til ph.d.-program. Begge prosessene må være avsluttet før du kan starte i en stipendiatstilling ved Fakultet for helsevitenskap.