Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Oppbygging av emnekombinasjoner som grunnlag for utdanningsplan og vitnemål

Alle studieprogrammer ved OsloMet bør ha en utdanningsplan, på denne måten vil studentene lettere få semesterregistrert seg, personinformasjonen vi har vil bli kvalitetssikret og det vil være lettere tildele kvalifikasjoner til studentene som har fullført. Alle studenter som fullfører et studieprogram skal ha en kvalifikasjon, selv om studieprogrammet ikke er gradsgivende.

Studentens utdanningsplan består av følgende:

Emnekombinasjonene skal være en speiling av programplanene. Se Krav til publisering av programplaner.

Emnekombinasjonene bygges i bildet Emnekombinasjon samlebilde som man finner under modul Studieelementer > Bilder. For å bygge emnekombinasjonen må man ha klarlagt hvilke emner som inngår og når disse forekommer i studieløpet.  

Hvordan bygge en emnekombinasjon?

Steg

Hva som må gjøres

I hvilket bilde/rutine

1.

Opprett en overordnet emnekombinasjon som er eiertopp (denne kan ikke inneholde emner)

Emnekombinasjon samlebilde

2.

Opprett nødvendig(e) emnekombinasjon(er) på lavere nivå

Emnekombinasjon samlebilde

3.

Koble emnekombinasjon(ene) på lavere nivå overordnet kombinasjon

Emnekombinasjon samlebilde - 
kartotekkortet Emnekombinasjon

4.

Koble riktige emner til riktig emnekombinasjon

Emnekombinasjon samlebilde - 
kartotekkortet Emner

5.

Koble riktig kull og studieprogram mot riktig emnekombinasjon

Studieprogram samlebilde –
kartotekkortet  Emnekombinasjon

6.

Generere emner i plan for kull/klasse

FS718.002 Generering av emner i plan

7.

Vedlikehold av utdanningsplaner

 

Emnekombinasjon samlebilde (steg 1 og 2)

Felt/kolonne

Overordnet nivå

Undernivå

Vises på Studentweb

Kode

Studieprogramkode bør inngå i koden. Dersom emnekombinasjonen er kullspesifikk bør dette også framgå av koden.

Studieprogramkode bør også framkomme på undernivå. Dersom det er hensiktsmessig å lage studieår-/terminspesifikke underkombinasjoner bør det aktuelle studieår/termin framkomme i koden.  

Nei

Navn (Bokmål, Nynorsk, Engelsk)

Navnet bør henvise til studieprogram (eller grad for gradsgivende programmer). 

Bruk skjønn. Navnet kan f.eks. avhenge av studieår, termin eller faglig innhold. Gjør en vurdering av om underkombinasjonen skal kunne inngå i flere emnekombinasjonshierarkier før navngivning.  

Ja

Beskrivelse (Bokmål, Nynorsk, Engelsk)

Ikke aktuelt på overordnet nivå

Kan brukes dersom studenten har nytte av spesiell informasjon ved endring av plan i Studentweb. For eksempel ved valgbare/valgfrie emner. 

Ja

Vektingskrav

Vektingskravet for det aktuelle studieprogrammet (for eksempel 180 studieprogram for bachelorstudier)

Krav til antall studiepoeng innenfor den aktuelle kombinasjonen.

Ja

Maksimal vekting

Her setter man inn maksimal vekting for hele studieprogrammet. Vektingen i dette feltet vil begrense hvor mange studiepoeng studenten vil kunne velge innenfor kombinasjonen.

Vektingen i dette feltet vil begrense hvor mange studiepoeng studenten vil kunne velge innenfor kombinasjonen.

Ja

Default varighet

Emnekombinasjonens ordinære varighet

Emnekombinasjonens ordinære varighet

Nei

URL med beskrivelse

URL med lenke til programplaner, vil kun vises kun på dette nivået

Skal ikke brukes på underordnet nivå.

Ja

Utgått

Skal det settes N når emnekombinasjonen ikke lenger er i bruk.

Skal det settes N når emnekombinasjonen ikke lenger er i bruk.

 

For funksjonalitet knyttet til Veivalg og Emneprioritering se lenger ned.

Felt/kolonne

Overordnet nivå

Undernivå

Sted ansvarlig

Skal fylles ut, minimum på institusjonsnivå

Skal fylles ut, minimum på institusjonsnivå

Studieretning

Skal kun brukes på undernivå

Her kan man legge inn studieretningen om emnekombinasjonen i sin helhet tilsvarer en studieretning.

Default emnekategori

Gir underliggende emner felles emnekategori dersom ikke annet er registrert på det enkelte emne.

Gir underliggende emner felles emnekategori dersom ikke annet er registrert på det enkelte emne.

Farge

Ikke aktuelt på overordnet nivå for komplekse kombinasjoner, heller ikke aktuelt for enkle kombinasjoner.

De to fargene "oblig (grønn)" og "valg (rød)" er tilgjengelige. Oblig kan brukes for obligatoriske kombinasjoner - valg for valgfrie kombinasjoner. Det gir en god visuell oversikt for studenter i Studentweb.

Kulltrinn

Skal ikke brukes på overordnet nivå.

Hvilket trinn i studiet emnekombinasjonen gjelder for, skal kun brukes om man brukes dersom man organiserer emnekombinasjonene etter klassetrinn. Da må man også sette J i feltet Gruppering på trinn i stedet for emnekombinasjon i Studieprogram samlebilde. Hvis man velger denne løsningen vil Studentweb sortere utdanningsplanen på årstrinn i stedet for på semester. 

Frie emnevalg

Dette gir studenten mulighet til å velge fritt blant OsloMets emner. Frie emnevalg skal ikke brukes på OsloMet.

Dette gir studenten mulighet til å velge fritt blant OsloMets emner. Frie emnevalg skal ikke brukes på OsloMet.

Beregn emnekomb ved frie emner

Brukes kun ved frie emnevalg, så det skal være N i dette feltet ved OsloMet.

Brukes kun ved frie emnevalg, så det skal være N i dette feltet ved OsloMet.


Fane Emnekombinasjon (steg 3)

Her legger man inn de emnekombinasjonene som skal ligge under den overordnet eiertoppen.

Emnekombinasjonsfanen med tre nedtrekkslister for emnekombinasjoner, sortering i rekkefølge, terminnummer, startperioder og kull.

 • Lag ny rad og legg inn den aktuelle emnekombinasjonskoden.
 • Sorteringsrekkefølge: Hvordan den skal sorteres/vises på Studentweb. Om det ikke står tallverdi i dette feltet, blir den sortert alfabetisk.
 • Termin start: Ved bruk av "1" på alle underkombinasjoner vil emnenes reelle starttermin måtte registreres på det enkelte emne.
 • Terminnr valgbar fra: Angi at studentene ikke kan velge emner fra denne emnekombinasjonen før de er i angitt termin.
 • Lukket: Om det er veivalg i denne emnekombinasjonen så må studenten ha opptak før de kan velge emner.
 • Startperiode: Denne er satt for å kunne begrense emnekombinasjonsvalget til en kullperiode, hvis flere kull bruker samme emnekombinasjon.

Fane Emne (steg 4)

Her legges de enkelte emnene som skal være tilgjengelig for studentene inn.

Emnekombinasjon med fanen "Emne" oppe. Her er det både mange felter og nedtrekkslister for emner.

Kolonne/felt Forklaring
Termin fra-til Hvilke terminer emnet skal kunne velges i. Eksempel: Om emnet starter høsten første år på bachelor, skal det stå 1-1. Om emnet starter høsten første år på bachelor men avsluttes på våren skal det fortsatt stå 1-1. Om emnet går kun våren 2. studieår skal det står 4-4. Om emnet skal kunne velges, både høst og vår for eksempel 3. studieår skal det stå 5-6.
Default (termin nr) Om et emne kan velges i flere terminer, angir man her i hvilken termin det er normalt at det skal starte. Default-verdien gjelder ved godkjenning av plan i Studentweb.
Sortering Rekkefølgen som vises på Studentweb. Om det er ikke angitt noe her så sorteres dette etter emnevalgstatus.
Valgstatus Om emnet er obligatorisk eller valgfritt. Dette feltet må fylles ut selv om det ikke er gult.
Emnekategori Brukes for å kategorisere emner på vitnemålet. Emnekategorier framkommer i bildene Emne i plan og Oppnådd kvalifikasjon . Dersom emnekategorier brukes, må det være gjennomført.
Gjelder kun studenter med startperiode Brukes om det er flere kull på samme emnekombinasjon, som skal ha ulik utdanningsplan
Siste semester Siste semester for å velge emnet inn i utdanningsplanen.

 

 • Til høyre i bildet Emnekombinasjon, ved siden av kartotekkortene, finnes en hake som heter Detaljer. Hak av denne for å vise flere felter under Emner.
 • Her kan man definere om et emne skal være med på vitnemålet eller ei, default er J.
 • Om emnekombinasjonen ikke skal ha noen veivalg, planelementer eller emneprioriteringer kan du gå direkte til steg 5.
Fane Utdplanelement
 • Et planelement kan brukes, i stedet for emner, for å representere en del av studieløpet. Et eksempel er utvekslingsopphold.
 • Et planelement må da velges fra listen. Om du ikke finner noe som kan brukes, ta kontakt med fs-hjelp@oslomet.no.
 • Videre må det fylles inn hvilken termin dette skal være valgbart for, maks antall termin er man skal kunne velge dette planelement og valgstatus (valgfritt).
 • Hvis dette brukes ved utveksling så må det erstattes med de eksterne emnene når studenten er tilbake fra oppholdet.
Fane Frie emnevalg

Frie emnevalg brukes ikke på OsloMet.

Veivalg

Dersom studenten skal kunne ta et veivalg er det flere ting som må på plass. Typiske veivalg kan være studieretninger som man for eksempel velger på 3. studieår i et bachelorløp.

 • Alle veivalg må ha en overordnet eier. Om det er to veivalg, må det lages tre emnekombinasjoner for dette året. 
 • I bildet Emnekombinasjon må feltene i boksen Veivalg fylles ut, men kun på det overordnede nivået.
 • Veivalg: J (men altså kun på overordnet nivå).
 • Antall valg: Hvor mange valg kan studenten gjøre (vanlig med 1).
 • Endre veivalg selv: Kan studenten gjøre om sitt valg, J eller N.
 • Krever opptak: Ved bruk av N vil studenten få direkte opptak til valget, ved J vil valget være en søknad som må etterbehandles.
 • I fanen Veivalg kan man definere når det enkelte kull som er knyttet til emnekombinasjonen skal kunne foreta veivalget. Her må man spesifisere på kull og periode.
Emneprioritering

Brukes dersom studentene skal foreta en emneprioritering ved søknad om emner.

 • I den aktuelle emnekombinasjonen så setter man J i feltet Emneprioritering. 
 • Antall emner opptak: Hvor mange emner skal studentene få opptak til.
 • Antall emner prior: Hvor mange emner studentene kan søke med prioritering.
 • Periode: Når studenten skal kunne få søke disse emnene.

Rapporter som gir oversikt over prioriteringer er:

 • FS727.004 Studenter tilknyttet emne
 • FS728.010 Emneprioritering innenfor utdanningsplan
 • Opptaket til de forskjellige emnene må gjøres manuelt i bildet  Utdanningsplan  ved J/N i feltet Opptatt. 

NB! For at studentene skal bli vurderingsmeldt etter at de har fått opptak må de nå bekrefte planen sin en gang til eller så må de meldes opp av saksbehandler.

Koble emnekombinasjon til studieprogram og kull/klasse (steg 5)

For at FS skal skjønne hva slags emnekombinasjoner som skal være tilknyttet hvilke kull og dermed også hvilke studenter, må det gjøres en kobling. Dette gjøres i Studieprogram samlebilde (modul Studieelementer >Bilder).

 • I fanen Emnekombinasjon legger man inn koden for emnekombinasjonens overordnede nivå, samt hva slags termin den skal gjelde fra.
 • Feltet Publiser er ikke i  bruk ved OsloMet per i dag.
 • Feltet Kontrollvalg utdanningsplan brukes i Studentweb: Om man setter J her kan studentene selv kontrollere sin utdanningsplan i Studentweb. For at denne funksjonaliteten ikke skal forvirre studentene er man avhengig av at emnekombinasjonen er fullstendig og feilfri.

Generere emner i plan (steg 6)

Når man har opprettet en ny emnekombinasjon for et kull den generes i studentenes utdanningsplan.

 • Nye studenter som får opptak via opptaksmodulen får automatisk generert en utdanningsplan når de blir studenter med rutinen FS159.001 Oppretting av søkere som student.

For å oppdatere utdanningsplanen til aktive studenter brukes rutinen FS718.002 Generere emner i plan.

 • Rutinen kjøres for et kull eller en klasse.
 • Huk av for at emner som er bestått, har resultat i, er vurderingsmeldt i, eller undervisningsmeldt i og som er en del av plan skal tas med.
 • Emner som er uavhengig av plan skal ikke være med.
 • Det er ikke nødvendig å sette at rutinen kun skal kjøres for en spesifikk termin.
 • Det må også foretas et valg for om emner som allerede inngår i en kvalifikasjon for studenten inngår, og om studentene skal kunne slette emner selv.
 • Kjør rutinen uten oppdatering først. Kun obligatoriske emner vil dukke opp i resultatet.
 • Når rutinen er kjørt med oppdatering vil bildet Utdanningsplan være oppdatert.

Vedlikehold av utdanningsplanen (steg 7)

For studenter med tilrettelagte planer må utdanningsplanen ajourføres og vedlikeholdes gjennom studiet. En oppdatert utdanningsplan vil gjøre utstedelse av kvalifikasjonen enklere.  Nedenfor er en oversikt over rapporter og rutiner man kan bruke for å vedlikehold utdanningsplanen.

Gjøre hva?

Rutine

Merknad

Slette eller bytte emner for et helt kull/klasse

FS718.003 Sletting/Bytting av emner i utdanningsplan

Husk også å slette eventuelle vurdering og undervisningsmeldinger om et emne slettes.

Legge til et obligatorisk emne i utdanningsplanen

FS718.002 Generere emner i utdanningsplan

 

Oppdatere informasjon om emnekombinasjoner, emnekategorier og ekvivalente emner

FS718.005 Oppdateringer for emne i utdanningsplan

Rutinen generer ny emnekombinasjonsinformasjon i Utdanningsplan. Rutinene har eget valg for ekvivalente emner. Rutinen bør kjøres minst en gang i semesteret.

Generere veivalg for kull, studieretning eller klasse

FS718.006 Generering av veivalg for kull, studieretning eller klasse.

 

 

Informasjon om hva?

Rapport

Merknad

Utdanningsplanen for en student eller et kull

FS727.001 Utdanningsplan for student

Gir god oversikt over hvor man eventuelt må gjøre manuelle og individuelle tilpasninger

Hvem som mangler  emnekombinasjonsinnfylling for utdanningsplan

FS727.002 Manglende emnekombinasjonsinnfylling for utdanningsplan

NB! Gir bare beskjed om mangler, ikke der emne ligger feil. Bruk eventuelt rutinen FS718.005 Oppdateringer for emne i utdanningsplan for å fylle ut manglene.

Hvilke studenter som er tilknyttet enkelte emnekombinasjoner

FS727.003 Studenter tilknyttet emnekombinasjoner

 

Hvilke studenter er tilknyttet et bestemt emne

FS727.004 Studenter tilknyttet emne

 

Viser emner som er slettet fra plan, men som har vurderings- og undervisningsmeldinger

FS727.005 Emner slettet fra utdanningsplan

 

Oversikt over veivalg for studenter

FS728.002 Veivalg for utdanningsplan

 

Oversikt over emneprioriteringer for studenter

FS728.010 Emneprioriteringer innenfor utdanningsplan

 
chatbot-portlet