Omstillingsmidler - Ansatt

Omstillingsmidler

Omstillingsmidler

Det er satt av 1 million kroner i 2018 til kompetanseutvikling ved behov for omstilling som følge av Administrasjon for framtida-programmet. Se rammer og retningslinjer for tildeling av kompetansemidlene, og send søknad.

Kompetansepotten forbeholdes tiltak til omstilling.

Hva defineres som «omstilling»?

Følgende situasjoner kommer inn under begrepet omstilling, slik det er definert i omstillingsavtalen (pdf):

 • interne organisasjonsendringer
 • nedleggelse av aktiviteter eller tjenester som medfører omdisponering av personale
 • flytting av arbeidsoppgaver og omdisponering av personale

Hva slags tiltak kan du søke om midler til?

Det kan søkes om midler til følgende tiltak:

 • opplæringstiltak/utvikling gjennom nye arbeidsoppgaver
 • interne eller eksterne kurs
 • internopplæring for spesielle målgrupper
 • omskolering/faglig oppdatering, etter- og videreutdanning
 • ekstern karriererådgiving
 • andre relevante kompetansetiltak

Slik foregår søknad og tildeling

 • Alle administrative enheter ved OsloMet kan søke om midler, og dette må skje i samråd mellom ansatt og leder.
 • Søknad sendes før tiltaket gjennomføres, men kompetansemidlene blir utbetalt etter at tiltaket er gjennomført.
 • Direktør for organisasjon og virksomhetsstyring på OsloMet beslutter tildeling av midler, med programkontoret for Administrasjon for framtida som saksforberedende sekretariat.

Les notatet med fullstendige rammer og retningslinjer for tildeling av kompetansemidler (pdf).

Hva kreves av arbeidsgiver under omstilling?

Arbeidsgiver skal stille tid og ressurser til rådighet for kompetanseutvikling. Dette slås fast i omstillingsavtalen som er inngått i Administrasjon for framtida-programmet. Kompetansemidlene er avsatt til dette formålet.

Kontakt

Kontakt