Droppe til innhold

FoU LUI

FoU LUI

NVI-rapportering forklart

Her forklarer vi godkjenningsprosessen før NVI-rapportering, publiseringsindikatoren og OsloMets incentivordning med formidlingspoeng.

Hvilke publikasjonsformer NVI-rapporteres?
Fire kriterier for vitenskapelighet må være oppfylt
Ansvarsforhold i godkjenningsprosessen
Arbeidsflyt i godkjenningsprosessen 
Cristins tvisteutvalg
Frister
Utregning av NVI-poeng
Formidlingspoeng

Hvilke publikasjonsformer NVI-rapporteres?

Vitenskapelig monografi 5 8
Vitenskapelig kapittel i vitenskapelig antologi/konferanseserie 0,7 1
Vitenskapelig artikkel i periodika (tidsskrifter) og serier 1 3

 

Fire kriterier for vitenskapelighet må være oppfylt 

For at en publikasjon skal kunne NVI-rapporteres, så må den oppfylle fire kriterier for vitenskapelighet utarbeidet av UHR-rapporten Vekt på forskning i 2004, og gjengitt i Cristins rapporteringsinstruks.

Publikasjonen må;

1. Presentere ny innsikt. Publikasjonen må presentere noe som er forskningsmessig nytt sett i forhold til vitenskapelige publikasjoner som allerede foreligger (Vekt på forskning s. 25).  Den primære målgruppen for en vitenskapelig publikasjon er med andre ord det akademiske fagfellesskapet, selv om også profesjonsutøvere, studenter og andre interesserte vil kunne ha nytte av den.

2. Være i en form som gjør resultatene etterprøvbare og anvendelige i ny forskning. Stoffet må presenteres slik at andre forskere kan bedømme, og eventuelt bygge videre på de funnene/resultatene/konklusjonene som publikasjonen presenterer (Vekt på forskning s. 25). Dette kan gjøres gjennom klar argumentasjon og tydelig forankring – teoretisk og empirisk - hvor det fremgår hvordan forskningens resultater og konklusjoner er arbeidet frem. 

3. Være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for fagfellevurdering. Publikasjonen må være utgitt av en publiseringskanal som er godkjent av kanalregisteret på nivå 1 eller 2. Godkjente publiseringskanaler har rutiner for uavhengig fagfellevurdering (Vekt på forskning s. 25).

4. Være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den .

Spesielt for bøker: selv om en bok/del av bok er utgitt på et forlag som kanalregisteret vurderer som tellende, og selv om den aktuelle boken har fått fagfellevurdering, så gir ikke dette alene en automatisk garanti for at publikasjonen også oppfyller kravene om ny innsikt og etterprøvbarhet.

Antologier/monografier som ikke oppfyller kravet om ny innsikt og etterprøvbarhet, betraktes som fagbøker eller lærebøker i Cristin-systemet og NVI-rapporteringen. 

Spesielt for tidsskriftsartikler: i tillegg til å være utgitt av et tidsskrift godkjent av kanalregisteret, så må den enkelte publikasjonen være publisert i tidsskriftets vitenskapelige del.
 

Ansvarsforhold i godkjenningsprosessen

Ifølge Cristins rapporteringsinstruks pkt. 9 Ansvarsforhold og arbeidsflyt er det institusjonene som NVI-rapporterer som selv er ansvarlig for korrekt rapportering.
 

Korrekt rapportering innebærer at publikasjonene som rapporteres fra institusjonen må oppfylle de fire kriteriene for vitenskapelighet satt av UHR-rapporten Vekt på forskning.  

Ved OsloMet er ansvaret for korrekt rapportering delegert til superbrukerne i Cristin (dvs. FoU-rådgiverne). Tanja Strøm har et overordnet institusjonsansvar for OsloMets NVI-rapportering.

Arbeidsflyt i godkjenningsprosessen

I de fleste tilfeller er godkjenningsprosessen en formalitet. Å bedømme hvorvidt bøker er vitenskapelige antologier/monografier eller fagbøker/lærebøker, kan imidlertid i noen tilfeller være mer komplisert og utfordrende.

Arbeidsflyt hvis FoU-rådgiverne blir usikre på om en publikasjon kan godkjennes som vitenskapelig: 

1. FoU-rådgiver kontakter forfatteren og ber denne redegjøre for publikasjonens vitenskapelighet (de 4 kriteriene fra Vekt på forskning, s. 25)
2. Dersom redegjørelsen ikke fjerner all tvil, videresendes publikasjonen til fakultetets prodekan for FoU
3. Dersom prodekan for FoU ønsker en bredere uttalelse, oversendes publikasjonen til OsloMets publiseringsutvalg.
 

Cristins tvisteutvalg

Selv om fak LUI eller OsloMets publiseringsutvalg godkjenner en publikasjon til NVI-rapportering, så kan sampublikasjoner likevel potensielt bli innmeldt til Cristins tvisteutvalg av medforfatternes institusjoner, og der bli underkjent til NVI-rapportering.

Frister

30/11 Allmennheten Frist for å melde inn nye kanaler til NSD 
(ift. vurdering av nivå 1)
1/2 Forskerne Registreringsfrist i Cristin 
(vitenskapelige publikasjoner og formidling)
15/2 Superbrukerne Frist for å melde saker til OsloMets publiseringsutvalg
21/2 Superbrukerne Frist for å kontrollere sampublikasjoner
1/3 Institusjonene Frist for innmelding av tvistesaker
31/3 Institusjonene Frist for å sende inn årets NVI-Rapport
 
 

Utregning av NVI-poeng

Norsk publiseringsindikator (NPI), https://npi.nsd.no/ er utregningsformelen som ligger til grunn for beregningen av vitenskapelige publikasjoners uttelling.

Hensikten med indikatoren er å kunne måle forskningsaktivitet på institusjonsnivå i forbindelse med at forskningsinstitusjoner mottar delvis resultatbaserte bevilgninger direkte over statsbudsjettet. Publiseringsindikatoren er uegnet til å måle, eller evaluere, forskningskvalitet på individnivå. 

Beregningen:
1. Institusjonsandel = Antall forfattere/Antall institusjonsadresser
2. √ institusjonsandel
3. Multipliser med nivå og publikasjonstype
4. Multipliser med samarbeidsfaktor

Eksempel:
En nivå 1-artikkel i tidsskrift (vekt = 1), 10 forfattere fra institusjon X, en forfatter fra institusjon Y:
1*√ 10/11+ 1*√ 1/11= 0,95 poeng (X) + 0,30 poeng (Y) = 1,25 NVI-poeng.

I tillegg vil institusjonenes NVI-poeng bli multiplisert med en faktor på 1,3 for internasjonalt samforfatterskap.

Den nye publiseringsindikatoren gir flere NVI-poeng enn den gamle publiseringsindikatoren. Institusjonene må imidlertid fremdeles dele uttellingen i kroner per NVI-poeng mellom seg fra en relativt fast pott i statsbudsjettet. At institusjonene får flere NVI-poeng f.o.m. rapporteringsåret 2016 betyr derfor ikke økt tildeling av resultatbaserte midler.

UHRs uttalelse om bruk av publiseringsindikatoren på lokalt nivå eller for enkeltforskere

Formidlingspoeng

OsloMet praktiserer en intern modell for fordeling av FoU-komponentens insentivdel i bevilgningen over statsbudsjettet. Gjennom tildeling av formidlingspoeng støttes FoU-aktiviteter som ikke premieres gjennom den statlige finansieringen. Det er avdelinger, og ikke enkeltpersoner, som mottar disse insentivmidlene. 

For at avdelingen skal få best mulig grunnlag for tildeling av de interne insentivmidlene, så er det viktig at forskerne årlig registrerer alle sine FoU-resultater i formidlingskategoriene til 1. februar.

FoU-resultater i formidlingskategoriene som gir insentivmidler til avdelingen:

Hovedkategori

Underkategori

Vekting

Tidsskriftspublikasjon

Populærvitenskapelig artikkel

3

Kronikk

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Vitenskapelig foredrag

3

Faglig foredrag

Populærvitenskapelig foredrag

Poster

Mediebidrag

Dokumentar

5

Programledelse

Programdeltagelse

Intervju

Kunstnerisk og museal presentasjon

Museumsutstilling

15

Arkitektutstilling

Kunstutstilling

Webutstilling

Annet

3

Bok

Lærebok

10

Fagbok

chatbot-portlet