Mentoring for opprykkskandidater | Kompetanseutvikling - Ansatt

Mentoring for opprykkskandidater

Mentoring for opprykkskandidater

Er du kandidat for opprykk til akademisk toppstilling, eller vil du være mentor? Nå kan du søke om å få delta i Mentoringprogrammet 2021

I 2021 tilbys mentoring for opprykkskandidater til akademisk toppstilling. Programmet gjennomføres i regi av OsloMet-akademiet.

Opprykksseminar

Årlig avholdes det et åpent opprykksseminar hvor sentrale temaer på mentoringprogrammet gjennomgås, blant annet:

 • Opprykksforskriften
 • Opprykk til professor
 • Opprykk til dosent
 • Erfaringer fra sakkyndig komite
 • Erfaringer fra en opprykksreise

Se opptak fra det åpne opprykksseminar her.

Er du en potensiell opprykkskandidat?

Som adept i mentoringprogrammet skal du være en kandidat til opprykk til de akademiske toppstillingene professor, dosent eller forsker 1. Du er i dag enten:

 • Fast ansatt førsteamanuensis (i minst halv stilling) med en ambisjon om og vilje til å arbeide mot professoropprykk.
 • Fast ansatt førstelektor (i minst halv stilling) med en ambisjon om og vilje til å arbeide mot et dosentopprykk.
 • Fast ansatt forsker i SKO 1109 eller 1110 med ambisjon om og vilje til å arbeide mot opprykk til SKO 1183.

Ved utvelgelse vil blant annet følgende kriterier vektlegges:

 • Din motivasjon og begrunnelse
 • Faglig spredning
 • At du er i et fast tilsettingsforhold eller har minst 12 måneder igjen av tilsettingsperioden
 • At du er ansatt i minst 50 %-stilling
 • At du er medlem av eller leder en forskningsgruppe

Universitetets handlingsplan for mangfold slår fast at 25 % av deltakerne i mentoringprogrammet skal ha innvandrerbakgrunn. Innvandrerbakgrunn defineres her enten som "innvandrere", personer med to utenlandske foreldre som selv har innvandret eller "norskfødte med innvandrerforeldre", det vil si personer som er født og oppvokst i Norge med to utenlandsfødte foreldre. Hvilket språk programmet vil holdes på, vil avhenge av hvilke arbeidsspråk de som tas opp har felles.  

Vil du være mentor?

OsloMet-akademiet ønsker også å rekruttere mentorer til mentoringprogrammet. Mentorer skal være ansatte i akademiske toppstillinger.

Ved utvelgelse vil følgende kriterier vektlegges:

 • Interesse for andres og egen vekst og læring 
 • Gode kommunikative evner
 • Nettverk
 • Vilje til å avsette tid til mentorrollen 

Mentorene vil få et tilskudd på opptil 10 000 kr som skal brukes på egen faglig utvikling.

Slik søker du

Søknadsfristen er 1. desember 2020 for adepter og 1. februar 2021 for mentorer. 

Slik er forløpet i mentoringprogrammet

 • Programmet starter opp i januar 2021 og avsluttes i desember 2021.
 • I denne perioden forventes mentor og adept å avholde 10-12 møter.
 • Det vil i perioden avholdes fire fellessamlinger, en Mentor Master class og én samling eksklusivt for adepter. 

Planlagte aktiviteter og samlinger i 2021

 • 26. januar fra 09.00-11.00: Velkomstmøte adepter – KUN ADEPTER, fysisk oppmøte.
 • 28. januar fra 09.00-11.30: Mentor Master Class – KUN MENTORER, fysisk oppmøte.
 • 18. februar fra 09.00-15.00: Oppstartsamling – ADEPTER OG MENTORER, fysisk oppmøte.
 • 8. april fra 09.00-12.00: Adeptsamling – KUN ADEPTER, digital samling.
 • 27. mai fra 09.00-15.00: Underveissamling 1 – ADEPTER OG MENTORER, fysisk oppmøte.
 • 14. september fra 09.00-12.00: Underveissamling 2 – ADEPTER OG MENTORER, digital samling. 
 • 24. november fra 09.00-15.00: Avslutningssamling, fysisk oppmøte.

Det er obligatorisk oppmøte på alle samlingene, og du forplikter deg til å gjennomføre 10-12 mentor-adept-møter.

Hvem vurderer søknadene?

Vurderingen av søknadene foretas av HR, fakultetene og sentrene som søkerne kommer fra, samt Stiftelsen AFF ved Norges Handelshøyskole (AFF) (se ekstern nettside). AFF er et av Norges fremste kompetansesentre innen mentoring. Ressurspersoner fra stiftelsen AFF bistår OsloMet i utviklingen og gjennomføringen av programmet.

Formål med mentoringprogrammet

Mentoringprogrammet skal:

 • Bidra til karriereutvikling for opprykkskandidater til akademiske toppstilling
 • Bidra til å utvikle et av Norges nye universiteter 
 • Medvirke til læring og utvikling for mentor, adept og organisasjon

Mer faglig påfyll til undervisning og forskning?

OsloMet-akademiet tilbyr en rekke gode kompetansehevende tiltak for undervisnings- og forskeransatte:

Faglig påfyll for deg som jobber med undervisning
Faglig påfyll for deg som jobber med forskning

Kontakt

Kontaktperson: Vibeke Horn, programansvarlig for kultur, velferd og mangfold (HR, Avdeling for organisasjons og virksomhetsstyring)

Kontakt

Kontakt