Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling / OsloMet-akademiet

Mentoring for opprykkskandidater

Er du kandidat for opprykk til akademisk toppstilling, eller vil du være mentor? Nå kan du søke om å få delta i Mentoringprogrammet 2020

I 2020 tilbys mentoring for opprykkskandidater til akademisk toppstilling. Programmet gjennomføres i regi av OsloMet-akademiet.

Opprykksseminar

Årlig avholdes det et åpent opprykksseminar hvor sentrale temaer på mentoringprogrammet gjennomgås, blant annet:

 • Opprykksforskriften
 • Opprykk til professor
 • Opprykk til dosent
 • Erfaringer fra sakkyndig komite
 • Erfaringer fra en opprykksreise

Se opptak fra årets åpne opprykksseminar her.

Er du en potensiell opprykkskandidat?

Som adept i mentoringprogrammet skal du være en kandidat til opprykk til de akademiske toppstillingene professor, dosent eller forsker 1. Du er i dag enten:

 • Fast ansatt førsteamanuensis (i minst halv stilling) med en ambisjon om og vilje til å arbeide mot professoropprykk.
 • Fast ansatt førstelektor (i minst halv stilling) med en ambisjon om og vilje til å arbeide mot et dosentopprykk.
 • Fast ansatt forsker i SKO 1109 eller 1110 med ambisjon om og vilje til å arbeide mot opprykk til SKO 1183.

Ved utvelgelse vil blant annet følgende kriterier vektlegges:

 • Din motivasjon og begrunnelse
 • Faglig spredning
 • At du er i et fast tilsettingsforhold eller har minst 12 måneder igjen av tilsettingsperioden
 • At du er ansatt i minst 50 %-stilling
 • At du er medlem av eller leder en forskningsgruppe

Universitetets handlingsplan for mangfold slår fast at 25 % av deltakerne i mentoringprogrammet skal ha innvandrerbakgrunn. Innvandrerbakgrunn defineres her enten som "innvandrere", personer med to utenlandske foreldre som selv har innvandret eller "norskfødte med innvandrerforeldre", det vil si personer som er født og oppvokst i Norge med to utenlandsfødte foreldre. Hvilket språk programmet vil holdes på, vil avhenge av hvilke arbeidsspråk de som tas opp har felles.  

Vil du være mentor?

OsloMet-akademiet ønsker også å rekruttere mentorer til mentoringprogrammet. Mentorer skal være ansatte i akademiske toppstillinger.

Ved utvelgelse vil følgende kriterier vektlegges:

 • Interesse for andres og egen vekst og læring 
 • Gode kommunikative evner
 • Nettverk
 • Vilje til å avsette tid til mentorrollen 

Mentorene vil få et tilskudd på opptil 10 000 kr som skal brukes på egen faglig utvikling.

Slik søker du

Slik er forløpet i mentoringprogrammet

 • Programmet starter opp i januar 2020 og avsluttes i desember 2020.
 • I denne perioden forventes mentor og adept å avholde 10-12 møter.
 • Det vil i perioden avholdes fire fellessamlinger, en Mentor Master class og én samling eksklusivt for adepter. 

Planlagte aktiviteter og samlinger i 2020

 • Oppstartsmøte for adeptene/opprykkskandidatene: 16. januar
 • Mentor master class: 23. januar
 • Oppstartsamling: 13. februar (adeptene og mentorene)
 • Adeptsamling: 30. april
 • Underveissamling 1: 26. mai (adeptene og mentorene)
 • Underveissamling 2: 8. september (adeptene og mentorene)
 • Avslutningssamling: 26. november (adeptene og mentorene)

Det er obligatorisk oppmøte på alle samlingene, og du forplikter deg til å gjennomføre 10-12 mentor-adept-møter.

Hvem vurderer søknadene?

Vurderingen av søknadene foretas av HR, fakultetene og sentrene som søkerne kommer fra, samt Stiftelsen AFF ved Norges Handelshøyskole (AFF) (se ekstern nettside). AFF er et av Norges fremste kompetansesentre innen mentoring. Ressurspersoner fra stiftelsen AFF bistår OsloMet i utviklingen og gjennomføringen av programmet.

Formål med mentoringprogrammet

Mentoringprogrammet skal:

 • Bidra til karriereutvikling for opprykkskandidater til akademiske toppstilling
 • Bidra til å utvikle et av Norges nye universiteter 
 • Medvirke til læring og utvikling for mentor, adept og organisasjon

Mer faglig påfyll til undervisning og forskning?

OsloMet-akademiet tilbyr en rekke gode kompetansehevende tiltak for undervisnings- og forskeransatte:

Faglig påfyll for deg som jobber med undervisning
Faglig påfyll for deg som jobber med forskning

Kontakt

Kontaktperson: Vibeke Horn, programansvarlig for kultur, velferd og mangfold (HR, Avdeling for organisasjons og virksomhetsstyring)

Kontakt

chatbot-portlet