Lovverk relevante for student- og forskningsprosjekter | Regelverk FoU - Ansatt

Lovverk relevante for forskningsprosjekter

Lovverk relevante for forskningsprosjekter

Avhengig av prosjektopplegg og forskningsdesign vil følgende lover med forskrifter være aktuelle.

Innhold

 1. Arbeidstakeroppfinnelsesloven
 2. Biobankloven
 3. Designloven
 4. Forskrifter for helseregisterloven
 5. Forskrift om klinisk utprøving av legemidler til mennesker
 6. Forvaltningsloven
 7. Genteknologiloven
 8. Helseforskningsloven
 9. Helseforskningsforskriften
 10. Helsepersonelloven
 11. Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning
 12. Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser
 13. Pasient- og brukerrettighetsloven
 14. Patentloven
 15. Personopplysningsloven
 16. Universitets- og høgskoleloven
 17. Varemerkeloven
 18. Åndsverksloven

Arbeidstakeroppfinnelsesloven

Loven gir en arbeidsgiver opsjon på alle rettigheter til kommersiell utnyttelse av en arbeidstakers oppfinnelse, mot at arbeidstaker som oppfinner får rimelig godtgjøring.

Arbeidstakeroppfinnelsesloven (lovdata.no)

Biobankloven

Loven regulerer bruk av biologisk materiale som inngår i en biobank.
Biobankloven (lovdata.no)

Designloven

Loven gir en oppfinner mulighet til å designregistrere sin oppfinnelse. Selve produktutformingen/formgivingen; dvs. utseende blir beskyttet og oppfinner får enerett til utnyttelse i form av å tilvirke, utby, bringe i omsetning, innføre osv.

Designloven (lovdata.no)

Forskrifter til helseregisterloven

Forskriftene gir utdypende bestemmelser til Helseregisterloven. Det er egne forskrifter for de store sentrale registrene, som Dødsårsaksregisteret, Kreftregisteret, Medisinsk fødselsregister etc.

Forskrifter til helseregisterloven (lovdata.no)

Forskrift om klinisk utprøving av legemidler til mennesker

Forskriften gir regler om klinisk utprøving, herunder multisenterutprøving, av legemidler til mennesker, og gjelder utprøving både på pasienter og på friske personer.

Forskrift om klinisk utprøving av legemidler (lovdata.no)

Forvaltningsloven

Loven er i utgangspunktet en alminnelig forvaltningslov som regulerer saksbehandlingen i alle offentlige organer. Den får anvendelse for statlige, kommunale, regionale og lokale forvaltningsorganer.

Forvaltningsloven (lovdata.no)

Genteknologiloven

Loven skal sikre at framstilling og bruk av genmodifiserte organismer og framstilling av klonede dyr skjer på en etisk og samfunnsmessig forsvarlig måte, i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling og uten helse- og miljømessige skadevirkninger.

Genteknologiloven (lovdata.no)

Helseforskningsloven

Loven skal fremme god og etisk forsvarlig medisinsk og helsefaglig forskning, og gjelder for medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger.

Helseforskningsloven (lovdata.no)

Helseforskningsforskriften

Forskriften gir nærmere regler om organiseringen av medisinsk og helsefaglig forskning; blant annet om internkontroll, forskningsansvarliges plikter og prosjektleders plikter.

Forskrift om organisering av helseforskning (lovdata.no)

Helsepersonelloven

Loven skal bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt tillit til helsepersonell og helsetjeneste.

Helsepersonelloven (lovdata.no)

Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning

Loven skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer.

Forskningsetikkloven (krever abonnement, lovdata.no)

Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser

Loven regulerer eneretten til kretsmønstre for integrerte kretser, herunder enerettens omfang og avgrensning.

Kretsmønsterloven (lovdata.no)

Pasient- og brukerrettighetsloven

Loven skal bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet ved å gi pasienter rettigheter overfor helsetjenesten.

Pasient- og brukerrettighetsloven (lovdata.no)

Patentloven

Loven stiller opp vilkårene for å få meddelt patent, rettsvirkningene av at patent er meddelt, hvilke handlinger som bare kan utøves med patenthaverens samtykke og hvilken utstrekning patentvernet har.

Patentloven (lovdata.no)

Personopplysningsloven

Loven, sammen med EUs personvernforordning (GDPR) skal beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger.

Personopplysningsloven og EUs-personvernforordning (GDPR, lovdata.no)

Universitets- og høgskoleloven

Loven regulerer på enkelte områder universitetene og høgskolene sin saksbehandling, mens den på andre områder kun legger føringer for det interne regelverket ved den enkelte utdanningsinstitusjon.

UH-loven (lovdata.no)

Varemerkeloven

Loven gir en oppfinner mulighet til å få enerett til kommersiell utnyttelse ved registrering av et varemerke; dvs. en vare og/eller tjeneste som er egnet til å peke ut kommersiell opprinnelse og består av figur, ord eller ordforbindelser.

Varemerkeloven (lovdata.no)

Åndsverkloven

Loven beskytter åndsverk; dvs. litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk, samt prestasjoner som har tilknytning til åndsverkene. Innenfor de grenser som er angitt i denne loven, har skaperen av åndsverket enerett til å råde over åndsverket i form av tilgjengeliggjøring og eksemplarframstilling.

Åndsverkloven (lovdata.no)