Konseptfasen | Prosjektstyring - Tilsatt

Konseptfasen

Konseptfasen

I konseptfasen tas utgangspunkt i en god idé eller kartlagt behov. Fasen går ut på å se på hva som kan være ulike alternative løsningsforslag for å møte prioriterte behov. Dette kan enten skje gjennom et forprosjekt hvor flere ulike konsepter eller løsningsvalg utredes, kartleggingsaktiviteter og diskusjoner.

Dette er en fase før det finnes et formelt prosjekt. Det er derfor ingen som formelt har prosjekteier- og lederrollene i denne fasen.

Bildet viser prosjektmodellen hvor konseptfasen er uthevet. Konseptfasen leder frem til beslutningspunkt 2 og innbefatter utarbeidelse av prosjektforslag.

Utredningsinstruksen skal følges ved utredning av større statlige tiltak som f.eks. større interne utviklingsprosjekter. Her finner du informasjon om utredningsinstruksen til DFØ

Beslutningspunkt 1 (BP1)

Fasen vil normalt munne ut i utarbeidelse av et prosjektforslag, og avsluttes når prosjektforslaget er besluttet. Når prosjektforslaget er besluttet er prosjekteier etablert. Prosjekteier har ansvar for å finne en prosjektleder for prosjektet.

For prosjekter som tilfredsstiller ett eller flere av porteføljekriteriene, er det Rektor som avgjør beslutningspunkt 1 på anbefaling fra Tjenesterådet.

Porteføljekriteriene:

  • Varighet mer enn 6 måneder
  • Krever ressurser utover egen enhet (gjelder særlig knapphetsressurser som IT, SK, Innkjøp og vedvarende deltakelse fra fakultet.
  • Har budsjett over 1,5 mill. kr (interne lønnskostnader ikke inkludert).
Frist for prosjektforslag
Store og mellomstore prosjekter som skal starte påfølgende år, må levere prosjektforslag 1. juli. Se porteføljestyringsnettsidene for mer info.

 

 

Kontakt

Kontakt

Verktøy og maler til konseptfasen

Verktøy og maler til konseptfasen