Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Klassifisering av data

For å velge riktig verktøy for lagring av forskningsdata plasserer du data i forhold til grad av sensitivitet og grad av personidentifisering.

Nedenfor er en tabell med 9 sikkerhetsnivåer. Sikkerhetsnivået settes ut i fra grad av sensitivitet og grad av personidentifisering. Etter å ha funnet riktig sikkerhetsnivå knyttes sikkerhetsnivået til lagringssteder og tiltak for å sikre lagringssteder ved OsloMet. Både grad av sensitivitet og grad av personidentifisering er avgjørende for valg av lagringsløsning.

Grad av personidentifisering
Grad av sensitivitet
 
Lav
Middels
Høy
 
Lav
1. case 4. case 7. case
 
Middels
2. case 5. case 8. case
 
Høy
3. case 6. case 9. case

Hvordan vurdere grad av sensitivitet?

I henhold til EUs personvernforordning (GDPR) art. 9 nr. 1 og art. 10 er følgende personopplysninger sensitive:

 • Helseforhold
 • Straffbare forhold
 • Rasemessig/etnisk bakgrunn
 • Fagforeningsmedlemskap
 • Seksuelle forhold
 • Genetiske og biometriske opplysninger

Ovennevnte personopplysninger kan ha ulik grad av sensitivitet. En kombinasjon av to typer personopplysninger antas å øke sensitiviteten. Innenfor en kategori, som helseforhold, kan det være opplysninger med høy grad av sensitivitet, som for eksempel kjønnssykdommer, og opplysninger av lav grad av sensitivitet, som for eksempel fysisk aktivitet.

Det kan også være andre personopplysninger som anses som sensitive, selv om de ikke er listet opp i personvernforordningen. Eksempel:

 • Opplysninger knyttet til sårbare grupper, som mindreårige, mer sårbare befolkningsgrupper som behøver sosial beskyttelse (psykisk syke prsoner, asylsøkere, eldre personer, pasienter osv) og der det ellers foreligger en maktubalanse i forholdet mellom forskningsdeltaker og OsloMet.
 • Fødselsnummer
 • Hemmelig adresse
 • Passord

Ved behandling av personopplysninger må du derfor vurdere om personopplysningene bør klassifiseres som "beskyttelsesverdige" og krever høyeste grad av sikkerhet. Hvordan data blir klassifisert vil være styrende for hvordan data kan behandles og hvilke tekniske løsninger som kan benyttes, men da også i kombinasjon med grad av personidentifisering (dvs. hvor mange personidentifiserende bakgrunnsopplysninger/variabler ligger i datamaterialet).

Hvordan vurdere grad av personidentifisering?

Personidentifiserende faktorer som blir brukt i ulike forskningsprosjekter kan deles inn i følgende hovedkategorier:

 • Geografisk: land, fylke, kommune, institusjon
 • Personkjennetegn: kropp, personlighetstrekk, stemme
 • Sosiodemografisk: alder, kjønn, inntekt, utdanning, sosial status, lønn
 • Pårørende/familie: antall barn, familiestruktur

Enkelte faktorer kan både være sensitive og personidentifiserende, for eksempel diagnoser.

Dess mer utvalget blir snevret inn (antall forskningsdeltakere),  det legges til flere personidentifiserende faktorer og det geografiske området begrenses, dess mer øker graden av personidentifisering, se

Utvalgsstørrelsen kan derfor ha betydning i forhold til om personopplysningene anses tilstrekkelig avidentifiserte eller anonymiserte (se definisjonsliste). Er utvalget mindre, er det flere personidentifiserende opplysninger som må fjernes fra personopplysningene i avidentifisering-/anonymiseringsprosessen, enn ved et større utvalg.

Plassering av forskningsprosjektet i tabellen

Forskningsprosjektet plasseres

 1.  loddrett - lav, middels eller høy grad av sensitivitet
 2.  vannrett - lav, middels eller høy grad av personidentifisering

Case 1-4-7

Lav grad av sensitivitet – økende grad av personidentifisering

Spørsmål om fysisk aktivitet:

 • Trener du regelmessig?
 • Har du gått  minst 10 minutter hver dag den siste uken?
 • Hva slags fysisk aktivitet har du holdt på med den siste uken?
 • I hvilken grad bidrar ulike typer aktiviteter til økt mestring på andre områder?

Case 1

Forskningsprosjektet ligger innenfor case 1, dvs. det har det laveste nivået i forhold til graden av sensitivitet og personidentifisering, dersom

 • Hele landet utvalg=5000
 • Fylke
 • alder
 • Kjønn
 • Høyeste fullførte utdanning

Case 4

Forskningsprosjektet ligger innenfor case 4, dersom

 • Et fylke, utvalg=200
 • Bosted i form av antall innbyggere
 • Kjønn, alder
 • Inntekt
 • Antall barn
 • Utdanningsnivå
 • Type utdanning

Case 7

Forskningsprosjektet ligger innenfor case 7, dersom

 • Et fylke, utvalg= 100-200
 • Skolebarn: Jenter 12-14;•
 • Vekt og høyde; utvalg mellom normalvektig og syklig overvektig
 • Størrelsen på skolen
 • Foreldres inntekt, utdanning, yrkesstatus
 • Antall søsken
 • Bor sammen med en/begge foreldre
 • Venner og venners fritidsaktiviteter

Faren for personidentifisering øker enda mer ved

 • dybdeintervju (lydopptak) med 20 (stemmen kan være gjenkjennbar)

Høy grad av personidentifisering setter høye krav til lagringsløsningen.

Case 2-5-8

Middels grad av sensitivitet og økende grad av personidentifisering:

Undersøkelse om fysisk aktivitet blant innvandrerbarn

Case 2

Et forskningsprosjekt ligger innenfor case 2, dersom

 • Hele landet utvalg=5000
 • Fylke
 • Alder
 • Kjønn

Case 5

Et forskningsprosjekt ligger innenfor case 5, dersom

 • Et fylke, utvalg=200
 • Bosted i form av antall innbyggere
 • Kjønn
 • Alder
 • Nasjonalitet

Case 8

Et forskningsprosjekt ligger innenfor case 8, dersom

 • Et fylke, utvalg=100-200
 • Skolebarn mellom 12 og 14 år
 • Kjønn
 • Vekt og høyde
 • Foreldres inntekt, utdanning, yrkesstatus
 • Nasjonalitet
 • Søsken og venners fritidsaktiviteter
 • Antall søsken
 • Bør sammen med en/begge foreldre

Faren for personidentifisering øker enda mer ved

 • dybdeintervju (lydopptak) med 20 (stemmen kan være gjenkjennbar)

Høy grad av personidentifisering setter høye krav til lagringsløsningen.

Case 3-6-9

Høy grad av sensitivitet – økende grad av personidentifisering

Sammenheng mellom straffbare forhold og problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet.

Spørsmål:

 • Hvor lenge varte fengselsoppholdet?
 • Hadde du arbeid før fengselsoppholdet?
 • Hvor lenge etter fengselsoppholdet fikk du arbeid?
 • Hvor i jobbsøknadsprosessen kom det frem at du hadde hatt et fengselsopphold?

Case 3

Forskningsprosjektet ligger innenfor case 3, dersom

 • Hele landet utvalg=5000
 • Kjønn
 • alder

Case 6

Forskningsprosjektet ligger innenfor case 6, dersom

 • Vestlandet utvalg= 500
 • Kjønn
 • alder
 • Arbeidsstatus før soning
 • Foreldres inntekt

Case 9

Forskningsprosjektet ligger innenfor case 9, dersom

 • Vestlandet, utvalg = 100-200
 • Kjønn
 • Alder
 • Arbeidsstatus før soning
 • Utdanning
 • Foreldres inntekt
 • Familiestruktur

Fare for personidentifikasjon øker enda mer ved

 • Dybdeintervju (lydopptak) med 20 (stemme kan være gjenkjennbar)

Høy grad av personidentifisering setter høye krav til lagringsløsning.

Kontakt


chatbot-portlet