Droppe til innhold

Kandidater til fakultetsstyrevalg ved Fakultet for teknologi, kunst og design

Nedenfor presenterer kandidatene til fakultetsstyrevalget i Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) høsten 2019 seg selv.

Kandidater – faste UF-ansatte: 
Berthe-Julienne Dongmo-Engeland, Tore Gulden, Ismail Hassan, Randi Veiteberg KvellestadKirsten Aarset og Boel Christensen-Scheel

Kandidater – midlertidig UF-ansatte:
Marta Risnes, Gustavo Mello og Ellen Sethov

Kandidater – TA-ansatte:
Mari Devik, Helen Eckersberg, Marit Sandvik, Minyahel Muluneh Yimer og Olav-Johan Øye

Kandidater til styreverv for fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling (UF) 

Bilde av Berthe Dongmo EngelandBerthe-Julienne Dongmo-Engeland

førsteamanuensis/faglig leder
Institutt for Bygg- og energiteknikk

Verv/erfaring
 • Medlem av Utdanningsutvalget ved TKD.
 • Styremedlem Smarte Byer Norge
 • FAU Sørumsand skole 2013-2016•FAU Bingsfoss ungdomsskole fra 2019
 • Faglig leder, Byggingeniør (bachelor) TKD (vår 2019)
 • Prosjektleder for etablering av et nytt Mastertilbud ved Institutt for Bygg- ogenergiteknikk (Smart Mobility and Urban Analytics)
 • Undervisning og veiledning fra BA-nivå til Master. EPS prosjektsemester
Hvorfor stiller jeg til valg? 3 grunner

Jeg stiller til valg som representant for UF-ansatte i fakultetsstyret ved TKD. 

Som del av mitt verv ønsker jeg å bidra til utvikling av et lærende og nyskapende miljø, med fokus på bedre kunnskapsdeling mellom de forskjellige instituttene. Vi lærer av hverandre og lar oss inspirere av suksesshistorier fra andre institutter.

Arbeidet for etablering av et nytt tverrfaglig mastertilbud har gjort meg enda mer bevisst på viktigheten av samarbeid på tvers av instituttene. Skal vi lykkes med fremtidsrettet utdanning, forskning og innovasjon må vi jobbe sammen. Jeg vil jobbe for at TKD skal tilrettelegge i enda større grad for tverrfaglig samarbeid mellom instituttene. 

Jeg ble tilsatt i 2015 og har kjent på kroppen de utfordringene som følges av å være en del av et mindre fagmiljø. Jeg skal ha fokus på ivaretakelse av de mindre fagområdene ved TKD, ved å særlig sikre at deres stemme blir hørt i fakultetsstyret og at også de mindre studie- og forskningsmiljøer og deres egenart blir tatt hensyn til.

Bilde av Tore GuldenTore Gulden

Professor

Institutt for Produktdesign, TDK
 
Jeg har sittet i fakultetsstyre tidligere samt i Design og arkitektur Norge (DOGA)
 
Jeg er på konferanse i Chicago mens presentasjonsmøte pågår.
 
Jeg tenker at dersom jeg får det ansvar det er å sitte i fakultetsstyret ved TKD, så ønsker jeg å jobbe med følgende punkter:
 • Transparens, dette som en fasett av demokratiske prosesser og at fakultetsledelsen skal bruke styret nettopp til dette, dette innebærer å jobbe for at viktige saker er introdusert og diskutert i styret (og i styremedlemmene nettverk) i god tid før de blir vedtakssaker
 • Endring, min oppfatning er at struktur for administrasjon og undervisning samt pedagogisk og teoretisk tradisjon, kan stå i veien for endring og økt kvalitet i utdanningen
 • Satsning på internasjonalisering og samarbeid på tvers av institusjoner og institutt & fakultet (hvis dette er hensiktsmessig)
 • Autonomi innad i instituttene, men ikke på tross av kontakt og samarbeid utad
 • Autonomi for studenter (mindre styring av tenkning gjennom planer og filosofisk/teoretisk fundament), dette for å stimulere kritisk tenkning for studenten
 • Bærekraft
 • Phd og forskning, estetiske fag, design og relaterte ingeniørfag vil kunne tjene på en PhD utdanning med utgangspunkt i: forskningsområder der vi har folk internt som kan bidra, nyansettelser og at vi satser på nye samarbeid med andre institusjoner som gir nødvendig kapasitet og kvalitet
 • Økt innsikt om livssituasjonene til våre studenter (valg og preferanser, økonomi, arbeid, engasjement, ambisjoner) i forhold til undervisningsopplegg og pedagogisk tilnærming

Ismail Hassan

universitetslektor
Institutt for informasjonsteknologi

Høsten 1994, begynte jeg på ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Oslo og i 2005 ble jeg ansatt som avdelingsingeniør. Jeg har i løpet av disse årene hatt forskjellige roller (student, TA-ansatt, UF-ansatt og studieleder) ved OsloMet/HiOA/HiO, noe som har gitt meg en unik mulighet til å bli kjent med ulike deler av virksomheten.

Plattformen jeg går til valg på

TKD har svært mange ulike profesjonsutdanninger som er viktige rekrutteringskilder for sammfunnet og industrien. Overgangen fra en høgskole til et universitet har ført til et behov for å rekruttere professorer og ansatte med doktorgrad for å øke publisering og forskningsandelen.

Universitetet og studentene våre trenger faglig ansatte med høy forskningsaktivitet som kan bedra til å utvikle profesjonene, samtidig som det er viktig med faglig ansatte som har bred arbeidserfaring fra praksisfeltet.

Som medlem av fakultetsstyret er følgende viktige for meg:

 • Arbeide for å ivareta og styrke kompetansemangfoldet. Vitenskapelige ansatte med ulike kompetansenivå og arbeidserfaring som gir studentene våre det beste grunnlaget for å møte arbeidslivet
 • Arbeide for å gi de ansatte utviklingsmuligheter. Den teknologiske utviklingen og økt digitalisering av undervisningen gir uante muligheter for pedagogisk utvikling. Det er viktig at de ansatte gis nødvendige ressurser for å kunne utvikle kunnskapen og ferdighetene som trengs for å dra nytte av denne utviklingen
 • Arbeide for at beslutningsprosesser bli basert på åpenhet, gjennomsiktighet der ansatte og studenter får anledning til å kunne komme med gode inspill.
Styreverv og annen relevant erfaring
 • 2018 - Nå: Styremedlem, Forskerforbundet, OsloMet
 • 2018 - Nå: Tillitsvalgt, Fakultet for Teknologi, kunst og design, Forskerforbundet, OsloMet
 • 2018 - Nå: Medlem av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger, Fakultet for Teknologi, kunst og design, OsloMet
 • 2015 - 2015: Leder for European Project Semester (EPS). Institutt for informasjonsteknologi, TKD, HiOA
 • 2014 - 2015: Programkoordinator for bachelorutdanningene, Institutt for informasjonsteknologi, TKD, HiOA
 • 2012 - 2015: Medlem av instituttrådet, Institutt for informasjonsteknologi, TKD, HiOA
 • 2012 - 2015: Medlem av internasjonalt utvalg, Fakultet for Teknologi, kunst og design, HiOA
 • 2012 - 2015: Akademisk internasjonal koordinator, Institutt for informasjonsteknologi, TKD, HiOA

Bilde av Randi Veiteberg KvellestadRandi Veiteberg Kvellestad

førstelektor
Institutt for estetiske fag
 
Tidligere styreverv eller annen relevant erfaring: 
 • UF-representant i Instituttrådet ved estetiske fag 2012 og 2013
 • Styrearbeid på Est som styremedlem og leder i Estetisk Forum fra 2006-2017 
 • Deltatt i emne- og programplanarbeid på estetiske fag, og på fakultet med programplan for «Kompletterende ingeniør- og teknologiutdanning» 
 • Oppnevnt av KU som medlem i utvalget for utarbeiding av ny rammeplan for 3-årig faglærerutdanning i formgivning, kunst og håndverk, i musikk, dans, drama og i kroppsøving og idrettsfag 
 • Vært sentral i oppbygning og utvikling av alumniarbeidet på estetiske fag og var ansvarlig for gjennomføring av Jubileumsutstillingen i 2010
 • Teamkoordinator for diverse studier siden 2006
 • Deltatt i og gjennomført eksterne oppdrag
Plattformen du går til valg på – jeg vil være med på å:
 • Ivareta og utvikle fakultet sin egenart gjennom satsning på teknologi, kunst og design, i samsvar med OsloMet sin strategi for å bli et moderne og godt profesjonsuniversitet
 • Legge til rette for å utvikle det tverrfaglige samarbeidet på fakultetet og å samskape kunnskap og erfaring gjennom praksis
 • Stimulere til handlinger som gir mer bærekraftige resultat på alle nivå i de ulike utdanningene
 • Arbeide for studiekvalitet og gode utdanningsmiljø 
 • Arbeide for forskningsbasert utdanning, og for didaktiske, design- og kunstfaglige arbeidsmetoder

Bilde av Kirsten AarsetKirsten Aarset

førsteamanuensis
Institutt for maskin, elektronikk og kjemi
 
Tidligere styreverv eller annen relevant erfaring
 • Fakultetsstyret TKD (1 periode)
 • FoU utvalget ved TKD (1 periode)
 • Utdanningsutvalget OsloMet (oktober 2018 - aug 2019)
 • Klagenemnda OsloMet (2019-)
 • Avdelingsstyret HiO (2 perioder)
 • Internasjonalt utvalg (teknologi siden 2000)
 • Internasjonalt utvalg TKD
 • Studieleder program for bioteknologi og kjemi (april 2014 - desember 2017)
 • Prodekan utdanning TKD (oktober 2018 - august 2019)
 • Prosjektleder kompletterende utdanning for flykninger (2018 -)
Plattformen du går til valg på
Jeg har lang erfaring fra OsloMet og gjennom de vervene/stillingene jeg har hatt kjenner jeg fakultetet og universitet godt. Med den erfaringen kan jeg se sammenheng og konsekvens av de beslutningene som tas i fakultetstyret. 
 
En viktig sak for fakultetet er å bevare og forbedre kvaliteten på utdanningene. Det er viktig at vi fokuser på de nye masterutdanningene, men må fortsatt ha fokus på kvalitet og relevans i bachelorutdanningene.  
 

Bilde av Boel Christensen-ScheelBoel Christensen-Scheel

professor
Institutt for estetiske fag

Tidligere styre verv og annen relevant erfaring:

 • Leder av forskningsgruppen Art in Society Research, TKD / OsloMet 
 • Koordinator for MA studieretning Kunst i samfunnet, TKD / OsloMet
 • Varamedlem i TKDs FoU-utvalg
 • Medlem av TKDs arbeidsgruppe for nytt PhD-program
 • Medlem av arbeidsgruppen for INTERACT ved OsloMet
 • Medlem av arbeidsgruppe for TechPhil ved OsloMet, BA-kurs med grunnleggende teknologikompetanse på tvers av OsloMets studier
 • Medlem av ekspert for utvikling av nye vurderingskriterier for fagskoler i NOKUT (Norsk Organ for Kvalitet i Utdanningen)
 • Leder av evalueringskomite for BA-program på Rudolf Steinerhøyskolen, for NOKUT (Norsk Organ for Kvalitet i Utdanningen)
 • Medlem av fagutvalg for barne- og ungdomskultur i Norsk Kulturråd
 • Styremedlem, Norsk Kritikerlag
 • Vara i universitetsstyre og tillitsvalgt for midlertidig vitenskapelig ansatte, University of Oslo

 

Jeg vil støtte og arbeide for følgende saker:

 • Bidra til å skape sterke tverrfaglige studier tett knyttet til forskningen
 • Skape miljøer og prosjekter som fremmer samarbeid mellom administrativt og faglig ansatte
 • Foreslå og styrke strukturer for transparent ledelse med høy grad av eierskap blant TKDs ansatte
 • Fortsette å utvikle gode innovasjonsprosjekter i tilknytning til bade utdanning og forskning
 • Fremheve og kultivere positive samarbeid og følelse av samhold på TKD
 • Arbeide for likesetilling og bærekraft i TKDs hverdag

 

Kanditater til styreverv for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling (UF)

Bilde av Marta RisnesMartha Risnes

stipendiat/ Ph.D. student
Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK)
 
Jeg tenker det er viktig å promotere OsloMet som et attraktivt sted å drive med forskning. Dette krever et godt fagelig miljø.
 
Som stipenendiat er det viktig med relevante fag og faglig input fra kollegaer eller eksternt.
 
Selv vet jeg ikke så mye om hva som skjer på fakultetet utenfor mitt prosjekt. Derfor tenker jeg at bra internkommunikasjon er viktig for at TKD skal kunne bli mer attraktivt for fremtidlige stipendiater, men også utnytte sitt potensiale som et tverrfaglig fakultet.
 

Bilde av Gustavo MelloGustavo Mello

Jeg tror det er veldig viktig at midlertidlig ansatte har en tydelig stemme i TKDs fakultetsstyre. De gir verdi til OsloMet gjennom tilstrømningen av nye ferdigheter, holdninger og perspektiver. Enten i administrasjonen eller i utdanningen eller i forskningen, beriker disse nye perspektivene og fornyer universitetets kultur, noe som til slutt øker institusjonens kapasitet til å møte fremtidens utfordringer.

Nå trenger universitetet dette ferske perspektivet mer enn noen gang. OsloMet behøver å tilegne seg egenskaper, proporsjoner, innvirkning og oppsøkende karakter av et universitet i verdensklasse. Derfor er det nødvendig at nye ideer blir hørt, at de blir oppriktig vurdert og implementert skikkelig og flittig. 

I løpet av min tid på TKD så jeg at mange gode ideer døde før de hadde sjansen til å se dagens lys. Dette skjer på grunn av to tendenser. For det første, vi mangler en strategisk visjon som samkjører alle forskjellige interesser mot et felles mål. For det andre, vi mangler sterke stemmer for å forsvare visjonen, og nødvendigheten av endring. 

Jeg tror å være kvalifisert til å bidra til å bygge denne visjonen og fremme nødvendige endringer. Min erfaring inkluderer forskning, undervisning og administrasjon i seks forskjellige internasjonale forskningsinstitutter i tre forskjellige land, to av disse institusjonene i Norge, og en av dem utenfor Europa. Jeg var gründer i Brasil og jobbet som HR-administrator. Jeg har deltatt i stiftelsen av det største forskningssenteret for nevrovitenskap og kreft i Portugal, Champalimaud Center for the Unknown, og jeg har lært å takle mange av de administrative, kulturelle og politiske utfordringene som en ny forskningsinstitusjon kan møte. Jeg tror denne erfaringen kan være nyttig i fakultetsstyret når vi diskuterer og definerer strategier.

Etter min mening bør vi ikke begrense oss til møter og workshops for å bygge samarbeid og avtaler. Vi skal snakke direkte og lytte til mennesker, en samtale om gangen. Det er en tungvint prosess, men det er den eneste måten å redusere bivirkninger av gruppetenkning, siden har de høye stemmene en tendens til å hemme interesserte, men mindre konfronterende mennesker. Og for å kunne gjøre det, må representanten være i stand til å vise empati og snakke samme språk i samfunnet.

Jeg tror å ha kunnskapen og holdningen som er nødvendig for å representere ansatte fra forskjellige felt av TKD. Jeg har en tverrfaglig bakgrunn (dvs. psykologi, pedagogikk, sosialtjeneste, kunst, statistikk, biologi og informatikk), noe som betyr at jeg er spesielt interessert, forståelsesfull og fornuftig for problemstillingene og innspillene jeg får fra studentene, personalet og fakultetets medlemmer fra forskjellige fagområder. Mitt ønske er å jobbe for å bygge og konsolidere gjensidig fordelaktige samarbeidsmuligheter mellom IT, Bygg, MEK og utover (kunst, utdanning, næringsliv og helse). Slik at TKD kan være en bastion av fremgang samt muligheter for studenter og midlertidlig ansatte ved OsloMet.

Dessuten er det viktig for meg at fakultetsstyret sikrer og tildeler ressurser for å støtte denne utviklingen. Spesielt når det gjelder midlertidlig ansatte, som sliter med ustabilitet, usikkerhet og kortere tidsskjema. Vi bør gjennomgå retningslinjene som er på plass, og vurdere om de muliggjør rettferdighet, utvikling, forskning og bevaring av talenter. Vi skal handle for å sikre større stabilitet for de som bidrar til utvikling av institusjonen, og gi rom for lengre kontrakter hvis disse er i OsloMets beste interesse. Bortsett fra stabilitet er det nødvendig å omforme midlertidige ansettelser, slik at de maksimaliserer positiv innvirkning i personells karriere. Dette skal være til fordel for både de midlertidige ansatte og universitetet, som vil bli sett på som en plattform for karriereløft. I dette perspektivet tiltrekker seg OsloMet stadig mer ambisiøse og internasjonale medarbeidere og fungerer som en drivende kraft for innovasjon og internasjonalisering. 

Jeg blir ofte beskrevet som en vennlig, utadvendt og frittalende person. Disse egenskapene vil hjelpe meg å samle proaktivt førstehåndsinformasjon fra personalet ved TKD, og å forsvare deres kollektive interesse på styremøtene, hvis og når jeg blir valgt. Det er min intensjon å gjøre mitt beste for å forene forskjellige behov, synspunkter og mål mot strategier som er gjensidig fordelaktig, så at det blir enklere og raskere å gjennomføre nødvendige endringer. Jeg kan forsikre at jeg vil samarbeide tett med de andre styremedlemmene, men jeg garanterer også å ikke være stille når det komme opp et påstand som er skadelig, urettferdig, urimelig eller rett og slett feil. Jeg tror sterkt på at for å ha et solid demokrati, må hver av stemmene være sterk nok til å bli hørt. Hvis jeg er valgt, skal være min høyeste prioritet å fasilitere at stemmer fra kollegene blir hørt, slik at vi kan forhandle på den beste måten for å gå fremover.

Hvis dere tror at jeg kan hjelpe dere å gjøre fra OsloMet et enda bedre sted å jobbe, lære og vokse, vil det være en ære for meg å representere universitetet. 

Bilde av Ellen SethovEllen Sethov

 Universitetslektor
Institutt for informasjonsteknologi, Allmenne fag (Teknologiledelse)

Verv/erfaring 
 • Medlem av fakultetsrådet ved TKD (OsloMet)
 • Prosjektleder og foredragsholder innen innovasjon og entreprenørskap (Ungt Entreprenørskap) 
 • Styremedlem (BI startup)
 • Flyktningguide og kursholder (Røde Kors)
 • Koordinator ved Enhet for innovasjon og kompetanseutvikling (Avdeling for estetiske fag, HIOA) 
 • Studieadministrasjon (Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier, HIOA)
 • Undervisning og klasseledelse i grunnopplæringen (Oslo kommune) 
Plattform

Dersom jeg blir valgt inn i Fakultetsrådet vil jeg bruke min kompetanse for at fakultetet skal nå vårt felles mål; å levere kunnskap som løser samfunnets utfordringer. For å forstå hva som er samfunnets utfordringer må fakultetet være tett på og lydhør overfor det samfunnet man skal løse utfordringer for. Jeg vil derfor vektlegge dialog og samarbeid med lokale og internasjonale organisasjoner, institusjoner og virksomheter. Jeg tror de midlertidig ansatte ofte kommer med inn med nye perspektiver, erfaringer og kunnskap og jeg vil arbeide for at de blir verdsatt og benyttet. Jeg vil jobbe for at TKD skal utvide sitt tverrfaglige arbeid mellom instituttene, med andre fakulteter og andre universiteter. Slik kan vi legge grunnlaget for at OsloMet skal nå sine ambisjoner om å bli landets ledende på forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet. Jeg vil at vi som fakultet skal evne å gjøre ord om til handling.  

Kandidater til styreverv for ansatte i teknisk-administrativ stilling (TA)

Bilde av Mari DevikMari Devik

rådgiver
Fakultetsadministrasjonen, Seksjon for FoU

• Tidligere ansattrepresentant i tilsettingsrådet i NOKUT for NTL
• Vara plasstillitsvalgt TKD for NTL

De siste årene har det vært store endringer både ved TKD og OsloMet. Overgangen fra høgskole til universitet har preget hele organisasjonen.

Samtidig har det vært store omveltninger i struktur og ledelse ved TKD. Det har vært flere organisasjonsendringer, og mange utskiftninger i ledelse på flere nivåer. Hele universitetsorganisasjonen er i omveltning, og endringen fra fakultetsråd til fakultetsstyre er bare ett av eksemplene på dette. 

I en slik endringstid er det helt nødvendig med representanter i det nyopprettede fakultetsstyret som er opptatt av helheten i fakultetet, samhandlingen mellom de forskjellige enhetene internt, samt med universitetets ledelse. Jeg ønsker å sitte i fakultetsstyret for å sikre at TKDs ledergruppe blir utfordret på gjennomsiktig og forståelig ledelse. Jeg vil bidra til at avgjørelser som tas, blir tatt til hele fakultetets beste. 

Studenter, undervisere, forskere og administrasjon utgjør helheten som er fakultetet vårt. Jeg vil utfordre vår nye ledelse på å ta avgjørelser som viser at alle instituttene, alle seksjonene og alle nivåene i vår organisasjon har like stor verdi, og at forståelsen for at ingen av bestanddelene kan eksistere uten de andre, er tilstede i alle lag av ledelse. I tilfeller der ledelsen viser at de mister denne forståelsen av syne vil jeg være der for å minne dem på akkurat dette. 

Det aller viktigste er at TKD forstår og vet hva som skjer i ledelsen, og at ledelsen forstår og vet at TKD er en helhet, satt sammen av svært forskjellige, men essensielle deler. Det er dette jeg vil være med på å sikre som medlem av fakultetsstyret.

Bilde av Helen EckersbergHelen Eckersberg

rådgiver – lederstøtte ved Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK)
Fakultetsadministrasjonen, Fakultetsdirektørens stab

Tidligere styreverv eller annen relevant erfaring:
 • Min tidligere arbeidserfaring, spesielt mine ni år i NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), gir meg god kjennskap til universitets- og høyskolesektoren. Mitt arbeidsfelt var godkjenning av utenlandsk høyere utdanning. Jeg hadde også flere verv i perioden jeg jobbet i NOKUT:
 • Ansattes representant (vara) i NOKUTs styre (som tok beslutninger for hele mandatet; altså både norsk og utenlandsk utdanning)
 • Ansattes representant i ansettelsesrådet
 • Styremedlem i Akademiker-sammenslutningen hvor jeg blant annet var med på forhandlinger om den lokale lønnspolitikken og organisasjonsendringer.
 • Internasjonal erfaring: bodd og jobbet i Vietnam i tre år.
 • Organisasjonserfaring også utenfor arbeidslivet

Plattform:

Det faktum at jeg har en stilling i administrasjonen, men har mitt daglige virke på et institutt bidrar til at jeg kommer tett på arbeidshverdagen til både teknisk-administrativt ansatte og undervisnings- og forskningsansatte. Jeg ønsker å bruke dette helhetlige perspektivet inn i arbeidet i fakultetsstyret. TKD er i stor utvikling og jeg er veldig motivert for å være med på veien videre i et fakultetsstyre.

Ved gjeninnføring av fakultetsstyre* og det videre arbeidet med å styrke universitetsdemokratiet anbefaler NIBR (By- og regionforskningsinstituttet) å koble folk og prosesser på ulike nivåer sterkere sammen. Dette vil kunne bidra til medbestemmelse og medvirkning.

Jeg vil lytte til mine kolleger og etter beste evne bringe ulike perspektiver til torgs. I det store og det hele ønsker jeg å ha et blikk på at det administrative perspektivet er synlig i prosesser som diskuteres når beslutninger skal tas. Dette vil bidra til å skape best mulige vilkår for god undervisning, forskning og formidling.

Jeg ønsker å bidra til et inkluderende arbeidsmiljø, hvor respekt og gjensidig utveksling av kunnskap og erfaring bidrar til helthetlig utvikling av fakultetet.

Jeg ønsker også å ha et blikk på fakultetets bærekraft og samfunnsansvar, som jeg mener skaper en mer levedyktig og etisk organisasjon.

*den hybridløsningen som ble valgt.

Bilde av Marit SandvikMarit Sandvik

rådgiver – lederstøtte på Institutt Bygg- og Energiteknikk
Fakultetsadministrasjonen, Fakultetsdirektørens stab

Ingen tidligere styreverv

Plattformen for å gå til valg 

Jeg stiller som kandidat til fakultetsstyret fordi jeg ønsker å bidra i jobben med å gjøre TKD det beste fakultetet å arbeide på ved OsloMet og i å bidra i arbeidet med å legge forholdene til rette for å frembringe fornøyde studenter som lykkes i sine studier. Jeg ønsker å sikre gjennomsiktige beslutningsprosesser ved TKD og kjempe for mer demokrati i bestemmelsesprosessene.

Som administrativ ansattrepresentant i fakultetsstyret vil jeg ha fokus på de administrative ansattes perspektiv i sakene som besluttes men ikke glemme at det er et gjensidig avhengighetsforhold mellom de administrative- og vitenskapelige ansatte og jeg vil jobbe for arbeidsprosesser som bedrer alles hverdag. 

For meg er det viktig at vi rigger TKD for framtiden og satser på riktig studieportefølje, gode forsknings- og læringsmiljø og effektive arbeidsprosesser. Tett samarbeid og god kommunikasjon mellom alle ansatte vil være viktig for å oppnå fakultetets mål. Jeg vil bidra i å etablere god kommunikasjon mellom de ansatte i TKDs administrative seksjoner og ansatte på instituttene.

Jeg støtter opp under OsloMets strategier; internasjonalisering og digitalisering og som administrativ ansattrepresentant i fakultetsstyret vil jeg arbeide for at TKD oppnår gode resultater innen disse områdene som vil komme både ansatte og studenter til gode.

Min bakgrunn og hvorfor velge meg

Liberté, égalité, fraternité er nøkkelord for det landet der jeg har bodd lengst og der jeg har fått føle på drivkraften som ligger i endringer. Jeg støtter ingen revolusjon men opplever endringer som noe positivt. TKD er i en periode med masse endringer og min kunnskap om ivaretakelse av det menneskelige i endringsprosesser vil komme de ansatte til gode. Trivsel, godt arbeidsmiljø og det å se den enkelte er viktig for meg.

Bilde av Minyahel Muluneh YimerMinyahel Muluneh Yimer

førstekonsulent
Fakultetsadministrasjonen
Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering

Plattform:

Jeg stiller som kandidat for TA i fakultetsstyret fordi jeg ønsker å ivareta TA-rolle i styrearbeidet ved fakultetet.

Bakgrunn:

Jeg vokste opp i Etiopia og kom til Norge i 2009. Jeg hadde jobbet i Unicef Norge som teamleder i 5 år før jeg begynte på OsloMet i 2018. På grunn av min bakgrunn kan jeg bringe et nytt perspektiv og ideer til saker som er viktig for fakultetet.

Prinsipiell betydning:
Jeg har jobbet på OsloMet i mer enn ett år som teknisk stab ved fakultet for helsevitenskap og nå som administrativ stab ved TKD. Selv om jeg er en kandidat som representerer studentadministrasjonen, er det derfor viktig å understreke at jeg ønsker å være en representant for både tekniske og administrativt ansatte ved TKD.

Det å ha administrasjon på fakultet (desentralisert) som kjenner fagmiljøene og programmene godt er et smart trekk. I denne prosessen vil jeg presisere at samhandling og synergien vi utvikler underveis avgjøres vår suksess. Derfor tar jeg til orde for prinsippene om samvær og inkludering når det gjelder håndtering av saker som er aktuelle. Å utvikle “vi kulturen” og god kommunikasjon er nøkkelen for å nå våre felles mål. Forutsetningen for å sikre god kommunikasjon er åpenhet. Jeg tror større åpenhet gir mer kunnskap til den enkelte om bakgrunnen for prioriteringer og mulighetsrom.

TA-administrasjonen er der for å sikre kvalitet i utdanningsinstitusjonen gjennomføres i henhold til regler og forskrifter. Og disse reglene og forskriftene på den ene siden, og forskningen og innovasjonen på den andre bør være gjensidig avhengige. Det kreves tett samarbeid og samhandling mellom de to enheter.

Bilete av Olav-Johan ØyeOlav-Johan Øye

seniorrådgjevar i kommunikasjon
Fakultetsadministrasjonen, Fakultetsdirektøren sin stab
 
Har lang praksis som kommunikasjonsrådgjevar frå universitet og høgskule, direktorat og humanitære organisasjonar, mest knytt til tekniske fagmiljø, men også helsefaglege miljø. 
 
Utdanning i medievitskap, journalistikk, PR og HR frå Universitetet i Bergen, Handelshøgskolen BI, Høgskulen i Volda, og det som no er Universitetet i Stavanger. 
Erfaring frå styreverv og anna relevant erfaring
 • er godt kjend med OsloMet etter å ha vore tilsett i mange år, og har god kjennskap til universitets- og høgskulesektoren og statsforvaltninga
 • har vore verneombod i administrasjonen på TKD
 • har vore tilsett i sekretariat for ein humanitær organisasjon med valt styre, Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • har vore tillitsvald i eit direktorat, Produkt- og elektrisitetstilsynet som i dag er ein del av Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap, DSB
 • sentrale og lokale styreverv i frivillige organisasjonar og i burettslag – BUL Oslo, Noregs Ungdomslag og Dynekilgata 15 burettslag
Mi plattform
Eg ønskjer å fremje demokrati og medverknad for tilsette, og god kontakt mellom tilsette og fakultetsstyret. Eg vil
 • ta opp styresaker med TA-tilsette i god tid før møta, og prøve å leggje til rette for at ein lett kan ta opp saker
 • ta initiativ til at dei som saker får følgjer for, blir høyrt og spurt 
 • stille spørsmål på vegner av tilsette
 • medverke til god informasjon og kommunikasjon rundt fakultetsstyret
 • medverke til at TA-tilsette sitt arbeidsmiljø og samarbeid mellom TA-tilsette og fagleg tilsette kjem i fokus
 • ha eit inkluderande OsloMet der tilsette og studentar blir høyrt og sett, og der det er liten avstand mellom tilsette og leiing

 

chatbot-portlet